หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
3,191,250 บาท

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
327,050 บาท

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
341,900 บาท

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
333,900 บาท

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรต่อเนื่อง)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
193,950 บาท

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรต่อเนื่อง)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
184,850 บาท

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

(สหกิจปี 3) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 281,450 บาท
(สหกิจปี 4) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 263,100 บาท

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์

(ภาคปกติ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
261,600 บาท

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

(ภาคปกติ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
261,100 บาท

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

(ภาคปกติ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 249,900 บาท
(ภาคค่ำ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 258,750 บาท

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

(ภาคปกติ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 279,750 บาท
(ภาคค่ำ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 258,750 บาท

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

(ภาคปกติ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 261,700 บาท
(ภาคค่ำ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 64,950 บาท

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
252,250 บาท

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

(ภาคปกติ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 275,350 บาท
(ภาคค่ำ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 56,950 บาท

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
1,034,750 บาท

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
402,750 บาท

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
329,450 บาท

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
331,850 บาท

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
333,900 บาท

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (หลักสูตรต่อเนื่อง)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
185,550 บาท

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการพิมพ์ (หลักสูตรต่อเนื่อง)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
215,600 บาท

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
265,800 บาท

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ภาคปกติ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
261,600 บาท

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไปและการประกอบการ

(ภาคปกติ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 249,900 บาท
(ภาคค่ำ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 258,750 บาท

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการลงทุน

(ภาคปกติ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 279,750 บาท
(ภาคค่ำ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 258,750 บาท

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

(ภาคปกติ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 279,750 บาท
(ภาคค่ำ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 258,750 บาท

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
241,950 บาท

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง

(สาขาวิชาดนตรี) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 700,200 บาท
(สาขาวิชาการแสดง) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 658,200 บาท

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

(สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 278,350 บาท
(สาขาวิชาการโฆษณา) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 276,350 บาท
(สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 279,150 บาท
(สาขาวิชาสื่อดิจิทัล) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 282,350 บาท
(สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 280,350 บาท
(สาขาวิชาสื่อสารการแสดง) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร - 274,950 บาท

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว, การบริการอุตสาหกรรมบริการ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
359,150 บาท

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
392,900 บาท
thThai
Scroll to Top

ติดต่อเรา
@Siam University