คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ณะศิลปศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านภาษา การโรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศสและภาษาจีน โดยนักศึกษาจะได้ฝึก ฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนจากอาจารย์ ชาวต่างประเทศเจ้าของภาษาโดยตรง สำหรับ สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวเน้นให้ นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในสถานที่จริงในโรงแรม และองค์กรธุรกิจท่องเที่ยวชั้นนำไม่ต่ำกว่า 400 ชั่วโมง มีโอกาสเข้าร่วมโครงการศึกษาและฝึก งานในประเทศออสเตรียและประเทศอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษา ได้รับประสบการณ์และปฏิบัติงานได้ทันทีที่สำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ คณะยังมุ่งฝึกฝนให้ นักศึกษามีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ กล้าแสดงออก และมี ทักษะ การทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบและเต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม
ปรัชญา

“ ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน ”

วิสัยทัศน์

คณะศิลปศาสตร์มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยวและด้านภาษาต่างประเทศรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ปณิธาน

“คณะศิลปศาสตร์มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นผู้ใช้ปัญญาในการดำรงชีวิตและมีความเป็นเลิศในวิชาการและวิชาชีพ สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทย”

เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยสยาม

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา

พันธกิจ
 1. ด้านการเรียนการสอน
  คณะศิลปศาสตร์ มุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญด้านการใช้ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาหลักสูตรให้มีความเป็นสากล
 2. ด้านการวิจัย
  คณะศิลปศาสตร์มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการวิจัยและวิชาการ พัฒนาการบริหาร การดำเนินงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม สร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่อง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
 3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
  ขยายขอบเขตและรูปแบบของการบริการวิชาการไปสู่ชุมชนให้สามารถได้รับประโยชน์จากการศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต การงาน และรักษาสภาพแวดล้อมอันเกิดจากการร่วมสร้างและใช้ประโยชน์จากสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมสารสนเทศ ตลอดจนสามารถชี้นำและเป็นที่พึ่งของสังคมได้
 4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  ดำเนินกิจกรรมและพัฒนาองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการผสมผสานกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเข้ากับภารกิจด้านอื่น ๆ มุ่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม รวมทั้งดำเนินชีวิตได้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และ เทคโนโลยีสมัยใหม่
 5. ด้านการบริหารจัดการ
  พัฒนา ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของคณะศิลปศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย คล่องตัว และโปร่งใส ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของคณะศิลปศาสตร์สู่มาตรฐานทางวิชาการ
นโยบาย
 1. มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้นักศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความชำนาญในสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง และมีคุณธรรมในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการวิจัยและวิชาการ
 3. มุ่งพัฒนาเชิงวิชาการและนำสู่การบริการวิชาการแก่สังคม
 4. การดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและสังคมไทย
 5. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการ
 6. มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสร้างสัมพันธภาพกับหน่วยงานภายนอก