การประชุมคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ครั้งที่ 4/2561

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ครั้งที่ 4/2561 ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 10:30-15:30 น. ณ ห้องประชุม Millennium ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2532 จากการประชุมร่วมกันของคณบดีคณะแพทยศาสตร์ทั้ง 7 สถาบัน* และผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้น) โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา วิจัย และบริการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในทุกระดับ ให้สอดคล้องและสนองตอบต่อนโยบายและปัญหาการสาธารณสุขของประเทศ
2. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานและแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการด้านการศึกษาแพทยศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางาน/บุคลากร และระบบข้อมูลกลางของงานทางด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อคิดเห็นและเสนอต่อรัฐบาล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในด้านการพัฒนาการศึกษาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการสาธารณสุขของประเทศไทย

        กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ดำเนินการโดยคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการดำเนินการ โครงการ/เฉพาะกิจ
คณะกรรมการอำนวยการประกอบด้วย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ทั้ง 7 สถาบัน ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสถาบันสมาชิก และเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน พิจารณางบประมาณ และควบคุมการดำเนินงานด้านการเงินของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย เลขาธิการกลุ่มสถาบันฯ รองเลขาธิการ และผู้แทนจากสถาบันสมาชิก สถาบันละ 1 คน มีหน้าที่ริเริ่มและจัดเตรียมโครงการและกิจกรรมพิเศษของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เสนอแนะเรื่องที่เป็นประโยชน์และดำเนินการในเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการดำเนินการ โครงการ/เฉพาะกิจ ประกอบด้วย เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และ/หรือกรรมการบริหารท่านอื่น และผู้ที่คณะกรรมการอำนวยการเห็นสมควร มีหน้าที่ดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ


กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย:  http://www.cotmes.net/

Faculty of Medicine, Siam University:  https://web.facebook.com/mongkhonvanit/posts/2747288858630503

 

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ครั้งที่ 4/2561

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.