ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เจ้าภาพการประชุม ทปอ. และ สออ. ประเทศไทย

ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เจ้าภาพการประชุม ทปอ. และ สออ. ประเทศไทย ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ.นนทบุรี

อบรมการทำบัญชีครัวเรือนสำหรับนักศึกษาในโครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ม. สยาม

ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ม. สยาม+การทำบัญชีครัวเรือนสำหรับนักศึกษาในโครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ม. สยาม

22 ส.ค. 2562 โครงการ อบรมการทำบัญชีครัวเรือนสำหรับนักศึกษาในโครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ม. สยาม โดยทางธนาคารออมสิน นำโดย ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 3 และวิทยากรจากธนาคารออมสินอีก 3 ท่าน จัดอบรมให้กับนักศึกษาเพื่อนำไปอบรมให้กับชุมชน 7 โครงการ 5 ชุมชนต่อไป โดยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี ดร.พรชัย มงคลวนิช และ ศ.กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง รองอธิการบดี พร้อมด้วย คณาจารย์และ นักศึกษา เข้าร่วมรับฟังการอบรมในครั้งนี้อีกด้วย

ภาพและข่าวจาก:

โพสที่เกี่ยวข้อง:

อบรมการทำบัญชีครัวเรือนสำหรับนักศึกษาในโครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ม. สยาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กับ มหาวิทยาลัยสยาม

เพื่อการใช้งานเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ และการจัดการฐานข้อมูล Big Data เพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริการดูแลสุขภาพ

2019 China-ASEAN Education Cooperation Week in Guiyang

22 กรกฎาคม 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช พร้อมคณะเข้าร่วมงานสัปดาห์ความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างจีน – อาเซียน

สัมมนาวิชาการ เรื่อง บทบาทของรัฐสภาในการพัฒนากลไก การประเมินผลกระทบของกฏหมายฯ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง บทบาทของรัฐสภาในการพัฒนากลไก การประเมินผลกระทบของกฏหมาย เพื่อปฎิรูปกฏหมายให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปีพุทธศักราช 2560 โดย ดร.สุรพล ศรีวิทยา เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยในครั้งนี้ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

สำนักรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับเกียรติให้เข้าร่วม จัดบู้ทประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสยาม โดยในครั้งนี้ มีนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ และ คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับแขกท่านผู้มีเกียรติ ที่เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ด้วย

[ff id=”1″]

สัมมนาวิชาการ เรื่อง บทบาทของรัฐสภาในการพัฒนากลไก การประเมินผลกระทบของกฏหมายฯ

การดำเนินงานจัดการศึกษา สำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยสยาม

วันที่ 5 มิ.ย. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพา ขจรธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ด้านการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยสยาม โดยมี ผศ.ดร.พลเรือตรีหญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ รองอธิการบดี และคณะทำงาน “งานบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ” หรือ Disability Support Service (DSS) อาคาร 15 ชั้น 1 พร้อมกับนักศึกษาพิการเข้าร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมชม  ในครั้งนี้ด้วย นักศึกษาพิการ สามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยสยามได้อย่างเท่าเทียมกับ นักศึกษาทั่วไป โดยลดอุปสรรค ซึ่งจำกัดโอกาสของนักศึกษาพิการ และจัดหาบริการสนับสนุน เพื่อช่วยให้นักศึกษาพิการ สามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้ ณ ห้องประชุม The Millennium Room อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ชั้น 19 มหาวิทยาลัยสยาม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

 

 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะหน่วยงาน ที่กำกับดูแลด้าน การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้ผลักดันให้นโยบายของรัฐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการ ให้บังเกิดผลในเชิงปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม โดยเร็ว เพื่อมุ่งส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาให้ความสำคัญกับสิทธิ และโอกาสทางการศึกษา ของคนพิการมากขึ้น โดยมีเป้าหมายให้ สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ที่รับคนพิการเข้าเรียน ได้พัฒนาระบบการบริการ ในสถาบัน รวมทั้งให้สถาบันอุดมศึกษา ตระหนักถึงหน้าที่ของสถานศึกษา ในการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก การปรับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล ให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็น พิเศษ ของนักศึกษาพิการแต่ละบุคคล รวมถึงโอกาสการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาพิการ สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีความสุข ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อ งและนโยบายของรัฐ ที่ได้กำหนดไว้ โดยสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา จัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (Disability Support Service Center : DSS Center) หรือจัดให้มีหน่วยงาน บริการนักศึกษาพิการในสถาบัน เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่นักศึกษาพิการให้สามารถศึกษาเล่าเรียน ได้อย่างเต็มศักยภาพ และ สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่เก่ง ดี และมีคุณภาพ


ข้อมูลเพิ่มเติม:

ข่าวผลประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

การดำเนินงานจัดการศึกษา สำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยสยาม

ความร่วมมือกับ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences : CAS)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ได้ลงนามความร่วมมือกับ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences : CAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน ถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในการเริ่มต้นสร้างศูนย์นวัตกรรมและเพิ่มความร่วมมือในการสร้างนวัตกรรมแห่งเอเชียให้เพิ่มขึ้น นำมาซึ่งความแข็งแกร่งของความร่วมมือด้านการวิจัย และสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีแห่งอนาคต ต่อไป ณ ห้อง The Millennium Room (19-1902) อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences: CAS) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงด้านการสอนและการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความร่วมมือกับสำนักงาน ก.พ. ในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนทุนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ทุน UCAS) ไปศึกษาระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยสถาบันวิจัย 104 แห่ง สถาบันการศึกษา 12 สาขา มหาวิทยาลัย 3 แห่ง และหน่วยงานสนับสนุน 11 แห่ง หน่วยงานของ CAS ตั้งอยู่ในเมือง/มณฑลต่างๆ 23 เมือง/มณฑลทั่วประเทศ นอกจากนี้ CAS ยังมีบริษัทในลักษณะ Holding Companies 22 แห่ง และสํานักงานในต่างประเทศ 9 แห่ง (รวมถึง CAS Innovation Cooperation Center (Bangkok) ด้วย) บุคลากรหลักของ CAS มีจํานวน 67,900 คน แบ่งเป็น นักวิจัย 56,000 คน ที่มีบุคลากรระดับศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ รวมมากกว่า 22,800 คน ทำงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครอบคลุม 12 สาขาวิจัย (Chinese Academy of Sciences, 2016)

โดยเมื่อปี 2018 เนเจอร์ อินเดกซ์ (Nature Index 2018) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการคุณภาพสูงจาก 68 ฉบับ ได้จัดให้สภาบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences) ครองแชมป์สุดยอดสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์โลก


ข้อมูลอ้างอิง :

Chinese Academy of Sciences. (2016). Introduction: The Chinese Academy of Sciences. Retrieved from http://english.cas.cn/about_us/introduction/201501/t20150114_135284.shtml
Chinese Academy of Sciences. (n.d.). CAS Institutes. Retrieved from http://english.cas.cn/institutes/

Website: Chinese Academy of Sciences http://english.cas.cn/
Fanpage: University of Chinese Academy of Sciences https://www.facebook.com/UniversityOfChineseAcademyOfSciences/

ลงนามความร่วมมือกับ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences : CAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน

ร่วมพิธีสำเร็จการศึกษา Daffodil International University, Dhaka, Bangladesh

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม และผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับเกียรติจากท่านประธานคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนานาชาติ “แดฟโฟดิล” Daffodil International University, Dhaka, Bangladesh (DIU) Dr. Md. Sabur Khan, Chairman, Daffodil International University ในฐานะวิทยากรผู้ทรงเกียรติจากนานาประเทศ และได้รับเกียรติขึ้นกล่าวแสดงความยินดีกับ ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 5,631 คน ในพิธีสำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยแดฟโฟดิล ครั้งที่ 8 โดยมี Dr.Dipu Moni MP รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และศาสตราจารย์ Professor Abdul Mannan, ประธานคณะผู้บริหาร University Grants Commission of Bangladesh เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ณ Daffodil International University, Dhaka, People’s Republic of Bangladesh.

 

ภาพ: Dr. Md. Sabur Khan ให้การต้อนรับแขกพิเศษ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และดร.ชลดา มงคลวนิช ผู้ช่วยอธิการฯ โดยแฟนเพจ: มหาวิทยาลัยนานาชาติ “แดฟโฟดิล” เผยแพร่ซ้ำโดย: มหาวิทยาลัยสยาม, กรุงเทพ, ประเทศไทย  

 

Youtube: 8th Convocation ।। Daffodil International University।। At a Glance เผยแพร่ซ้ำโดย มหาวิทยาลัยสยาม, กรุงเทพ, ประเทศไทย

 

Daffodil International University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ในประเทศบังกลาเทศ ที่มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสยาม จัดตั้งขึ้นในปี 2545 โดยคณะกรรมาธิการมหาวิทยาลัยแกรนต์ และกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ตั้งอยู่ในเขตการปกครอง ธากา ซึ่งเป็นเมืองหลวง ศูนย์กลางทางอุตสาหกรรม การค้า และการปกครองของประเทศบังกลาเทศ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาตร์ สุขภาพ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประธานคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดย Dr. Md. Sabur Khan


รายการอ้างอิง:

ร่วมพิธีสำเร็จการศึกษา Daffodil International University, Dhaka, Bangladesh

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai