view-siam-uni

“มหาวิทยาลัยสยาม จึงนำเสนอหลักสูตรที่ปฏิบัติได้จริง และทันสมัย เหนือสิ่งอื่นใด ยังมีนโยบายที่ตอบสนองสิ่งที่นักศึกษาต้องการคือ การหยิบยื่นอิสรภาพทางความคิด การเลือก การค้นหาสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทาย และทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ”

สวัสดีครับ

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเวบไซต์มหาวิทยาลัยสยามครับ

ผมตระหนักเสมอว่า นักศึกษาของเราในวันนี้ ไม่เพียงต้องการเรียนรู้หลักสูตรที่จะปูทางอนาคตข้างหน้า ไปสู่อาชีพ และอนาคตที่หวังไว้ ให้สามารถแข่งขันได้เท่านั้น ขณะเดียวกัน ก็ยังต้องการเพิ่มพูนสิ่งที่เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และบุคลิกภาพด้วย

มหาวิทยาลัยสยาม จึงนำเสนอหลักสูตรที่ปฏิบัติได้จริง และทันสมัย เหนือสิ่งอื่นใด ยังมีนโยบายที่ตอบสนองสิ่งที่นักศึกษาต้องการคือ การหยิบยื่นอิสรภาพทางความคิด การเลือก การค้นหาสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทาย และทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยการส่งเสริมของคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดกับนักศึกษา ทั้งยังหาโอกาสให้นักศึกษาได้ไปฝึกงานจริงในสถานประกอบการ เพื่อให้เขาได้มีประสบการณ์ เพิ่มพูนปัญญาอันจะช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างสุขุม รอบคอบ ทั้งในด้านการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานในอนาคต

 

นอกจากนี้ ในหลายปีที่ผ่านมา คณาจารย์ยังฝึกฝนกิจกรรมที่ส่งเสริมนักศึกษาให้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน และเพื่อนมนุษย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อฝึกความสมบูรณ์แบบของการเป็นพลเมืองโลก ตามแนวความคิดที่ว่า “Think Freely. Work Wisely.” และเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มหาวิทยาลัย ถือเป็นแนวความคิดที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตปัจจุบัน จากกิจกรรมที่เราทำภายในมหาวิทยาลัย และในชุมชนรอบเขตภาษีเจริญอย่างต่อเนื่อง นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามสามารถชนะเลิศการแข่งขันในการทำโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างมหาวิทยาลัยยั่งยืนในประเทศไทยในปี 2020 และมหาวิทยาลัยสยามยังได้รับการยกย่องจาก UI GreenMetric ว่าเป็น TOP 7 ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และอันดับ 162 ของโลก เมื่อปี 2019 

ด้วยแนวคิดที่ถือว่า เป็นนวัตกรรมของสังคมเช่นนี้ ผมเชื่อว่า จะทำให้นักศึกษาสามารถเตรียมตัวสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ ทั้งในวันนี้และต่อไปในอนาคต

 

 

พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี

90000

ผู้สำเร็จการศึกษา

43

หลักสูตรและสาขาวิชา

1000

ร่วมมือกับสถานประกอบการ

100

ความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำทั่วโลก

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

กว่า 40 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสยามมีบัณฑิตที่มีความสามารถโลดแล่นในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมทั่วโลก หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอนได้รับการรับรองคุณวุฒิการ ศึกษาโดยสภาวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา บัณฑิตที่จบไปสามารถเข้าทำงานในแต่ละ วิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยสยามยังร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมทางการศึกษาในระดับนานาชาติอีก หลายสมาคม เพื่อเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้กับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่ว โลก อาทิ

  • The International Association of University (IAU)
  • The Association of University in Asia and the Pacific (AUAP)
  • The Association of Southeast Asia Institutions of Higher Learning (ASAIHL)
  • The Association to Advance Collegiate School of Business (AACSB)
  • World Association of Cooperative Education (WACE)

หลักสูตรทันสมัย ตอบรับทุกความต้องการ

หลักสูตรปริญญาตรี

เลือกค้นหาคณะที่ชอบ หลักสูตรที่ใช่ที่มีให้เลือกมากกว่า50 หลักสูตร จาก 13 คณะ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

เรียนรู้ต่อยอดเพื่ออนาคตที่ก้าวหน้าสู่ระดับอาชีพ กับโปรแกรมปริญญาโท และปริญญาเอก

หลักสูตรนานาชาติ

เลือกเรียนในบรรยากาศแบบนานาชาติอย่างแท้จริง แลกเปลี่ยนความรู้เหมือนเรียนในต่างประเทศ

วิทยาศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมการตลาดดิจิทัล

วิทยาศาสตรบัณฑิต  นวัตกรรมการตลาดดิจิทัล
module-1
module-2
module-3
module-4

เรื่องเล่าชาวสยาม

UBIS-GreatStudent-2020-a

นายจิรพงษ์ วงษ์มณีเทศ และนางสาวรุจา มาลัยพวง

ศิษย์เก่า ม.สยาม

ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ นายจิรพงษ์ วงษ์มณีเทศ และนางสาวรุจา มาลัยพวง (ศิษย์เก่า ม.สยาม ) เจ้าของกิจการ ฟาร์มถั่งเช่า “มด ไบโอฟาร์ม”

SiamUniversity-Alumi-AmphawaCoCo-2020 (1)

นายเกษม เด่นทุกทาง

ศิษย์เก่า ม.สยาม

“อัมพวาโคโค่เกิด Amphawa Coco” นายเกษม เด่นทุกทาง (ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสยาม)

รอบรั้วมหาลัย

กิจกรรมด้านกีฬา สโมสร ชมรม การกีฬา จิตอาสา มหาวิทยาลัยสยาม เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด ในการเสริมสร้างประสบการณ์ และศักยภาพให้กับนักศึกษา

ความสุขมีอยู่ทุกมุมใน

กีฬาเป็นยาวิเศษ

นานาชมรม

กิจกรรมนักศึกษา

การรับรองมาตรฐานในระดับสากล

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

ตามเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) มหาวิทยาลัย สยามมุ่งมนั่ ปลูกฝังให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย โดยการ ปลูกฝังจิตสำนึกจริยธรรม และความรับผิดชอบตอ่ สงั คม รวมทงั้ ยึดมนั่ การทำงานเพื่อความ ยงั่ ยืน โดยผ่านโครงการและบริการต่างๆสู่ชุมชนโดยรอบ

จิตอาสา รักษาความสะอาด

นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม และสำนักงานเขตภาษีเจริญ ร่วมกันจัดกิจกรรมรักษาความสะอาดของชุมชน

โครงการสวยในซอย

ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณหน้าบ้านและริมถนนทางเดินในซอย ให้น่ามองทั้งชุมชน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาทั้งในระดับชาติและระดับสากล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รักษ์สิ่งแวดล้อม

คุณภาพของสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของเราทุกคน

กิจกรรมช่วยเหลือชุมชน

กิจกรรมมากมายที่จัดโดยนักศึกษา และบุคลากร ด้วยความพึงพอใจที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้อื่

กิจกรรมอาสาสมัคร

เปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้มาสมัครทำกิจกรรมจิตอาสาที่มีประโยชน์ ช่วยเหลือชุมชน เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง

สมัครเรียน วันนี้

เพื่อก้าวสู่การเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์แบบมืออาชีพ ก่อนก้าวสู่โลกการทำงานจริง มหาวิทยาลัยสยามจัดสรรหลักสูตรทันสมัย ให้นักศึกษาได้เรียนสนกุ รู้จริง และทำงานได้จริง

แหล่งค้นคว้าข้อมูลความรู้

มากกว่า 100,000 รายการ ในมือของคุณ

หอสมุดกลาง ม.สยาม

ฐานข้อมูลงานวิจัย ม.สยาม

บทความ วารสาร สิ่งพิมพ์ ม.สยาม