The Impact Ranking - Thai The Impact Ranking - English
Siam University

มหาวิทยาลัยสยาม

“คิดด้วยอิสระ
ทำด้วยปัญญา”
President Pornchai Mongkhonvanit
“ที่มหาวิทยาลัยสยาม เรามีหลักสูตรที่ปฏิบัติได้จริง นักศึกษามีอิสระ คิดค้นหาสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทาย ทันสถานการณ์ ตอบสนองการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมไปกับโลกครับ ”

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี

สวัสดีครับ

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเวบไซต์มหาวิทยาลัยสยามครับ ผมตระหนักเสมอว่า นักศึกษาของเราในวันนี้ ไม่เพียงต้องการเรียนรู้หลักสูตรที่จะปูทางอนาคตข้างหน้า ไปสู่อาชีพ และอนาคตที่หวังไว้ ให้สามารถแข่งขันได้เท่านั้น ขณะเดียวกัน ก็ยังต้องการเพิ่มพูนสิ่งที่เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และบุคลิกภาพด้วย

มหาวิทยาลัยสยาม จึงนำเสนอหลักสูตรที่ปฏิบัติได้จริง และทันสมัย เหนือสิ่งอื่นใด ยังมีนโยบายที่ตอบสนองสิ่งที่นักศึกษาต้องการคือ การมอบอิสรภาพทางความคิด การเลือก การค้นหาสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทาย และทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยการส่งเสริมของคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดกับนักศึกษา ทั้งยังหาโอกาสให้นักศึกษาได้ไปฝึกงานจริงในสถานประกอบการ เพื่อให้เขาได้มีประสบการณ์ เพิ่มพูนปัญญาอันจะช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างสุขุม รอบคอบ ทั้งในด้านการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานในอนาคต

นอกจากนี้ ในหลายปีที่ผ่านมา คณาจารย์ยังฝึกฝนกิจกรรมที่ส่งเสริมนักศึกษาให้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน และเพื่อนมนุษย์อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อฝึกความสมบูรณ์แบบของการเป็นพลเมืองโลก ตามแนวความคิดที่ว่า “Think Freely. Work Wisely.” และเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มหาวิทยาลัย ถือเป็นแนวความคิดที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตปัจจุบัน จากกิจกรรมที่เราทำภายในมหาวิทยาลัย และในชุมชนรอบเขตภาษีเจริญอย่างต่อเนื่อง นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามสามารถชนะเลิศการแข่งขันในการทำโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างมหาวิทยาลัยยั่งยืนในประเทศไทยในปี 2020 ” ปุ๋ยหมักจากขยะน้ำ เพื่อชุมชนศรีประดู่” และมหาวิทยาลัยสยามยังได้รับการยกย่องจาก UI GreenMetric ว่าเป็น TOP 5 ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และอันดับ 93  ของโลก เมื่อปี 2020

ด้วยแนวคิดที่ถือว่า เป็นนวัตกรรมของสังคมเช่นนี้ ผมเชื่อว่า จะทำให้นักศึกษาสามารถเตรียมตัวสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ ทั้งในวันนี้และต่อไปในอนาคต

0
ผู้สำเร็จการศึกษา
0
หลักสูตรและสาขาวิชา
0
ร่วมมือกับสถานประกอบการ
0
ความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำทั่วโลก

มหาวิทยาลัยสยามพัฒนาศักยภาพสู่ระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยสยามได้ทำสัญญาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษานานาชาติ และทำกิจกรรมการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ เช่น

เข้าร่วมเป็นสมาชิกTHE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF UNIVERSITY PRESIDENTS : IAUP

ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงวิชาการกับ The University of Pittsburgh (Pitt) ในด้านการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งมีความร่วมมือในการดำเนินการจัดการประชุมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนบุคลากรทั้งด้านอาจารย์และนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ได้รับการรับรองให้เป็นภาคีสมาชิกของสมาคมมหาวิทยาลัยนานาชาติ (The International Association of Universities-IAU)

ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของสมาคมการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of South East Asian Institutions of Higher Learning-ASAIHL)

เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมสถาบันการศึกษาด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวแห่งภาคพื้นยุโรป (EUHOFA)

เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมฝึกอบรมและพัฒนาองค์กรแห่งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Asian Regional Training and Development Organization-ARTDO)

ได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ (The Association to Advance Collegiate Schools of Business-AACSB)

เป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยระดับโลกสำหรับนวัตกรรม (Global University Network for Innovation-GUNI)

จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสยามได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในต่างประเทศทั้งในแถบเอเชีย และภาคพื้นแปซิฟิค เพื่อการแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือและสนับสนุนทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีมากกว่า 100 สถาบัน

ข่าวชาวสยาม

Ceremony to Commemorate HM Queen Sirikit the Queen Mother Birthday – 2021

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...

Read More

ภายในมหาวิทยาลัย

ชีวิตนักศึกษาที่บางหว้า ไม่ใช่จะเรียนอย่างเดียว กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านกีฬา สโมสร ชมรม หรือร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัยสยาม จะ เสริมสร้างประสบการณ์ และเพิ่มพูนศักยภาพให้กับนักศึกษาให้แข็งแกร่ง สมกับเป็นหนึ่งในแหล่งปัญญาของชาติ

ความสุขมีอยู่ทุกมุม

กีฬาเป็นยาวิเศษ

ทำงานเป็นทีม

กิจกรรมมหาวิทยาลัย

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

ตามเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ถูกปลูกฝังให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย มีจิตสำนึกที่จะพัฒนาความยั่งยืน โดยผ่านโครงการและบริการต่างๆสู่ชุมชนโดยรอบทั้งใกล้ และไกล

ร่วมใจรักษาภาษีเจริญ

นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม และสำนักงานเขตภาษีเจริญ ร่วมกันจัดกิจกรรมรักษาความสะอาดของชุมชน

บ้านน่ามอง คลองสะอาด

ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณหน้าบ้านและริมถนนทางเดินในซอย ให้น่ามองทั้งชุมชน

ชุมชนยั่งยืน เมืองยั่งยืน

พัฒนาทั้งในระดับชุมชนและระดับเมือง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รักษ์สิ่งแวดล้อม

คุณภาพของสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของเราทุกคน

ชุมชน มีส่วนร่วม

กิจกรรมหลากหลายความคิดที่จัดโดยนักศึกษา และบุคลากร เน้นการมีส่วนร่วมที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้อื่น

พลังอาสา พัฒนายั่งยืน

เปิดโอกาสให้นักศึกษาเป็นอาสาสมัครทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ทางสังคม สุขภาพ และเศรษฐกิจของชุมชน เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เราสนับสนุนนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

สมัครเรียน วันนี้

มหาวิทยาลัยสยามจัดสรรหลักสูตรทันสมัย ให้นักศึกษาได้เรียนสนุก​ รู้จริง และทำงานได้จริง เพื่อก้าวสู่การเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์แบบมืออาชีพ ก่อนก้าวสู่โลกการทำงานจริง

thThai
Scroll to Top

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Call For Papers

VIRTUAL NATIONAL AND INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE

Theme: “Empowering Innovation and Sustainability in the Next Normal”

Conference Date: 27 November 2021

Register at: https//siamconferences.com

Contact information
Line: https://lin.ee/c610k19
E-mail: mba1@siam.edu