view-siam-uni

“มหาวิทยาลัยสยามมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละ สาขาวิชา มีทัศนคติที่เปิดกว้างยอมรับในความแตกต่าง และพัฒนาบนหลักแห่ง ความยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยสยามตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพนครฝั่งตะวันตก ใกล้สิ่งอำนวยความ สะดวกต่างๆ สามารถเดินทางมาได้จากหลายช่องทาง ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบีที เอส (BTS) และรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที (MRT) บางหว้า ประมาณ 300 เมตร ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสยามเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญา เอก ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่าน มา มหาวิทยาลัยสยามได้ผลิตบัณฑิตที่พรั่งพร้อมด้วยคุณภาพและความสามารถ มากกว่า 90,000 ราย สู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับ เคลื่อนพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน เรามีความเชื่อมั่นว่าการแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมระหว่างสถาบันทางการ ศึกษาและสถานประกอบการจะนำพาไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทาง มหาวิทยาลัยสยามมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำมากกว่า 100 แห่งทั่วโลก เพื่อทำการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ บุคลากรและนวัตกรรม เพื่องานอาชีพในอนาคต  

“มหาวิทยาลัยสยามมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ตอบสนอง ความต้องการและวิถีคนรุ่นใหม่ ด้วยเนื้อหารูปแบบการสอนที่ทันสมัย”

พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี

90000

ผู้สำเร็จการศึกษา

43

หลักสูตรและสาขาวิชา

1000

ร่วมมือกับสถานประกอบการ

100

ความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำทั่วโลก

การรับรองมาตรฐานในระดับสากล

กว่า 40 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสยามมีบัณฑิตที่มีความสามารถโลดแล่นในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมทั่วโลก หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอนได้รับการรับรองคุณวุฒิการ ศึกษาโดยสภาวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา บัณฑิตที่จบไปสามารถเข้าทำงานในแต่ละ วิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยสยามยังร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมทางการศึกษาในระดับนานาชาติอีก หลายสมาคม เพื่อเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้กับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่ว โลก อาทิ

  • The International Association of University (IAU)
  • The Association of University in Asia and the Pacific (AUAP)
  • The Association of Southeast Asia Institutions of Higher Learning (ASAIHL)
  • The Association to Advance Collegiate School of Business (AACSB)
  • World Association of Cooperative Education (WACE)

หลักสูตรทันสมัย ตอบรับทุกความต้องการ

หลักสูตรปริญญาตรี

เลือกค้นหาคณะที่ชอบ หลักสูตรที่ใช่ที่มีให้เลือกมากกว่า50 หลักสูตร จาก 13 คณะ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

เรียนรู้ต่อยอดเพื่ออนาคตที่ก้าวหน้าสู่ระดับอาชีพ กับโปรแกรมปริญญาโท และปริญญาเอก

หลักสูตรนานาชาติ

เลือกเรียนในบรรยากาศแบบนานาชาติอย่างแท้จริง แลกเปลี่ยนความรู้เหมือนเรียนในต่างประเทศ

เรื่องเล่าชาวสยาม

UBIS-GreatStudent-2020-a

นายจิรพงษ์ วงษ์มณีเทศ และนางสาวรุจา มาลัยพวง

ศิษย์เก่า ม.สยาม

ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ นายจิรพงษ์ วงษ์มณีเทศ และนางสาวรุจา มาลัยพวง (ศิษย์เก่า ม.สยาม ) เจ้าของกิจการ ฟาร์มถั่งเช่า “มด ไบโอฟาร์ม”

SiamUniversity-Alumi-AmphawaCoCo-2020 (1)

นายเกษม เด่นทุกทาง

ศิษย์เก่า ม.สยาม

“อัมพวาโคโค่เกิด Amphawa Coco” นายเกษม เด่นทุกทาง (ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสยาม)

รอบรั้วมหาลัย

กิจกรรมด้านกีฬา สโมสร ชมรม การกีฬา จิตอาสา มหาวิทยาลัยสยาม เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด ในการเสริมสร้างประสบการณ์ และศักยภาพให้กับนักศึกษา

ความสุขมีอยู่ทุกมุมใน

กีฬาเป็นยาวิเศษ

นานาชมรม

กิจกรรมนักศึกษา

การรับรองมาตรฐานในระดับสากล

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

ตามเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) มหาวิทยาลัย สยามมุ่งมนั่ ปลูกฝังให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย โดยการ ปลูกฝังจิตสำนึกจริยธรรม และความรับผิดชอบตอ่ สงั คม รวมทงั้ ยึดมนั่ การทำงานเพื่อความ ยงั่ ยืน โดยผ่านโครงการและบริการต่างๆสู่ชุมชนโดยรอบ

จิตอาสา รักษาความสะอาด

นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม และสำนักงานเขตภาษีเจริญ ร่วมกันจัดกิจกรรมรักษาความสะอาดของชุมชน

โครงการสวยในซอย

ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณหน้าบ้านและริมถนนทางเดินในซอย ให้น่ามองทั้งชุมชน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาทั้งในระดับชาติและระดับสากล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รักษ์สิ่งแวดล้อม

คุณภาพของสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของเราทุกคน

กิจกรรมช่วยเหลือชุมชน

กิจกรรมมากมายที่จัดโดยนักศึกษา และบุคลากร ด้วยความพึงพอใจที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้อื่

กิจกรรมอาสาสมัคร

เปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้มาสมัครทำกิจกรรมจิตอาสาที่มีประโยชน์ ช่วยเหลือชุมชน เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง

สมัครเรียน วันนี้

เพื่อก้าวสู่การเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์แบบมืออาชีพ ก่อนก้าวสู่โลกการทำงานจริง มหาวิทยาลัยสยามจัดสรรหลักสูตรทันสมัย ให้นักศึกษาได้เรียนสนกุ รู้จริง และทำงานได้จริง

แหล่งค้นคว้าข้อมูลความรู้

มากกว่า 100,000 รายการ ในมือของคุณ

หอสมุดกลาง ม.สยาม

ฐานข้อมูลงานวิจัย ม.สยาม

บทความ วารสาร สิ่งพิมพ์ ม.สยาม