มหาวิทยาลัยสยาม

“คิดด้วยอิสระ

ทำด้วยปัญญา”

President Pornchai Mongkhonvanit

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี

“มหาวิทยาลัยสยาม นำเสนอหลักสูตรที่ปฏิบัติได้จริง และทันสมัย เหนือสิ่งอื่นใด ยังมีนโยบายที่ตอบสนองสิ่งที่นักศึกษาต้องการคือ การมอบอิสรภาพทางความคิด การเลือก การค้นหาสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทาย และทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ”

สวัสดีครับ

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเวบไซต์มหาวิทยาลัยสยามครับ ผมตระหนักเสมอว่า นักศึกษาของเราในวันนี้ ไม่เพียงต้องการเรียนรู้หลักสูตรที่จะปูทางอนาคตข้างหน้า ไปสู่อาชีพ และอนาคตที่หวังไว้ ให้สามารถแข่งขันได้เท่านั้น ขณะเดียวกัน ก็ยังต้องการเพิ่มพูนสิ่งที่เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และบุคลิกภาพด้วย

มหาวิทยาลัยสยาม จึงนำเสนอหลักสูตรที่ปฏิบัติได้จริง และทันสมัย เหนือสิ่งอื่นใด ยังมีนโยบายที่ตอบสนองสิ่งที่นักศึกษาต้องการคือ การมอบอิสรภาพทางความคิด การเลือก การค้นหาสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทาย และทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยการส่งเสริมของคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดกับนักศึกษา ทั้งยังหาโอกาสให้นักศึกษาได้ไปฝึกงานจริงในสถานประกอบการ เพื่อให้เขาได้มีประสบการณ์ เพิ่มพูนปัญญาอันจะช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างสุขุม รอบคอบ ทั้งในด้านการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานในอนาคต

นอกจากนี้ ในหลายปีที่ผ่านมา คณาจารย์ยังฝึกฝนกิจกรรมที่ส่งเสริมนักศึกษาให้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน และเพื่อนมนุษย์อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อฝึกความสมบูรณ์แบบของการเป็นพลเมืองโลก ตามแนวความคิดที่ว่า “Think Freely. Work Wisely.” และเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มหาวิทยาลัย ถือเป็นแนวความคิดที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตปัจจุบัน จากกิจกรรมที่เราทำภายในมหาวิทยาลัย และในชุมชนรอบเขตภาษีเจริญอย่างต่อเนื่อง นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามสามารถชนะเลิศการแข่งขันในการทำโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างมหาวิทยาลัยยั่งยืนในประเทศไทยในปี 2020 ” ปุ๋ยหมักจากขยะน้ำ เพื่อชุมชนศรีประดู่” และมหาวิทยาลัยสยามยังได้รับการยกย่องจาก UI GreenMetric ว่าเป็น TOP 5 ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และอันดับ 93  ของโลก เมื่อปี 2020

ด้วยแนวคิดที่ถือว่า เป็นนวัตกรรมของสังคมเช่นนี้ ผมเชื่อว่า จะทำให้นักศึกษาสามารถเตรียมตัวสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ ทั้งในวันนี้และต่อไปในอนาคต

0
ผู้สำเร็จการศึกษา
0
หลักสูตรและสาขาวิชา
0
ร่วมมือกับสถานประกอบการ
0
ความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำทั่วโลก

มหาวิทยาลัยสยามพัฒนาศักยภาพสู่ระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยสยามได้พัฒนาศักยภาพของสถาบันให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มีการทำสัญญาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษานานาชาติ และทำกิจกรรมการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ เช่น

เข้าร่วมเป็นสมาชิกTHE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF UNIVERSITY PRESIDENTS : IAUP

ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงวิชาการกับ The University of Pittsburgh (Pitt) ในด้านการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งมีความร่วมมือในการดำเนินการจัดการประชุมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนบุคลากรทั้งด้านอาจารย์และนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยสยามได้รับการรับรองให้เป็นภาคีสมาชิกของสมาคมมหาวิทยาลัยนานาชาติ (The International Association of Universities-IAU)

มหาวิทยาลัยสยามได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของสมาคมการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of South East Asian Institutions of Higher Learning-ASAIHL)

เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมสถาบันการศึกษาด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวแห่งภาคพื้นยุโรป (EUHOFA)

เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมฝึกอบรมและพัฒนาองค์กรแห่งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Asian Regional Training and Development Organization-ARTDO)

มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ (The Association to Advance Collegiate Schools of Business-AACSB)

เป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยระดับโลกสำหรับนวัตกรรม (Global University Network for Innovation-GUNI)

จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสยามได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในต่างประเทศทั้งในแถบเอเชีย และภาคพื้นแปซิฟิค เพื่อการแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือและสนับสนุนทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีมากกว่า 100 สถาบัน

ข่าวชาวสยาม

online courses for covid

ชั้นเรียนออนไลน์ 2021

มหาวิทยาลัยสยาม จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบ ออนไลน์ ตามตารางเรียนซึ่งกำหนดตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าภาควิชาที่สังกัดและอาจารย์ที่ปรึกษา

Read More
Student Project Challenge 2020

Student Project Challenge 2020 – S.U.N. Thailand

โครงการ “ปุ๋ยหมักจากขยะน้ำ” ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม Student Project Challenge 2020 Making Compost...

Read More

ภายในมหาวิทยาลัย

ชีวิตนักศึกษาที่บางหว้า ไม่ใช่จะเรียนอย่างเดียว กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านกีฬา สโมสร ชมรม หรือร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัยสยาม จะ เสริมสร้างประสบการณ์ และเพิ่มพูนศักยภาพให้กับนักศึกษาให้แข็งแกร่ง สมกับเป็นหนึ่งในแหล่งปัญญาของชาติ

ความสุขมีอยู่ทุกมุม

กีฬาเป็นยาวิเศษ

นานาชมรม

กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

ตามเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) มหาวิทยาลัย สยามมุ่งมนั่ ปลูกฝังให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย โดยการ ปลูกฝังจิตสำนึกจริยธรรม และความรับผิดชอบตอ่ สงั คม รวมทงั้ ยึดมนั่ การทำงานเพื่อความ ยงั่ ยืน โดยผ่านโครงการและบริการต่างๆสู่ชุมชนโดยรอบ

จิตอาสา รักษาความสะอาด

นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม และสำนักงานเขตภาษีเจริญ ร่วมกันจัดกิจกรรมรักษาความสะอาดของชุมชน

โครงการสวยในซอย

ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณหน้าบ้านและริมถนนทางเดินในซอย ให้น่ามองทั้งชุมชน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาทั้งในระดับชาติและระดับสากล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รักษ์สิ่งแวดล้อม

คุณภาพของสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของเราทุกคน

กิจกรรมช่วยเหลือชุมชน

กิจกรรมมากมายที่จัดโดยนักศึกษา และบุคลากร ด้วยความพึงพอใจที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้อื่

กิจกรรมอาสาสมัคร

เปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้มาสมัครทำกิจกรรมจิตอาสาที่มีประโยชน์ ช่วยเหลือชุมชน เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง

สมัครเรียน วันนี้

มหาวิทยาลัยสยามจัดสรรหลักสูตรทันสมัย ให้นักศึกษาได้เรียนสนกุ รู้จริง และทำงานได้จริง เพื่อก้าวสู่การเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์แบบมืออาชีพ ก่อนก้าวสู่โลกการทำงานจริง

thThai
Scroll to Top

ติดต่อเรา
@Siam University