The Impact Ranking - Thai The Impact Ranking - English
Siam University

มหาวิทยาลัยสยาม

“คิดด้วยอิสระ
ทำด้วยปัญญา”
President Pornchai Mongkhonvanit
“ที่มหาวิทยาลัยสยาม เรามีหลักสูตรที่ปฏิบัติได้จริง นักศึกษามีอิสระ คิดค้นหาสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทาย ทันสถานการณ์ ตอบสนองการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมไปกับโลกครับ ”

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี

สวัสดีครับ

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเวบไซต์มหาวิทยาลัยสยามครับ ผมตระหนักเสมอว่า นักศึกษาของเราในวันนี้ ไม่เพียงต้องการเรียนรู้หลักสูตรที่จะปูทางอนาคตข้างหน้า ไปสู่อาชีพ และอนาคตที่หวังไว้ ให้สามารถแข่งขันได้เท่านั้น ขณะเดียวกัน ก็ยังต้องการเพิ่มพูนสิ่งที่เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และบุคลิกภาพด้วย

มหาวิทยาลัยสยาม จึงนำเสนอหลักสูตรที่ปฏิบัติได้จริง และทันสมัย เหนือสิ่งอื่นใด ยังมีนโยบายที่ตอบสนองสิ่งที่นักศึกษาต้องการคือ การมอบอิสรภาพทางความคิด การเลือก การค้นหาสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทาย และทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยการส่งเสริมของคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดกับนักศึกษา ทั้งยังหาโอกาสให้นักศึกษาได้ไปฝึกงานจริงในสถานประกอบการ เพื่อให้เขาได้มีประสบการณ์ เพิ่มพูนปัญญาอันจะช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างสุขุม รอบคอบ ทั้งในด้านการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานในอนาคต

นอกจากนี้ ในหลายปีที่ผ่านมา คณาจารย์ยังฝึกฝนกิจกรรมที่ส่งเสริมนักศึกษาให้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน และเพื่อนมนุษย์อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อฝึกความสมบูรณ์แบบของการเป็นพลเมืองโลก ตามแนวความคิดที่ว่า “Think Freely. Work Wisely.” และเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มหาวิทยาลัย ถือเป็นแนวความคิดที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตปัจจุบัน จากกิจกรรมที่เราทำภายในมหาวิทยาลัย และในชุมชนรอบเขตภาษีเจริญอย่างต่อเนื่อง นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามสามารถชนะเลิศการแข่งขันในการทำโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างมหาวิทยาลัยยั่งยืนในประเทศไทยในปี 2020 ” ปุ๋ยหมักจากขยะน้ำ เพื่อชุมชนศรีประดู่” และมหาวิทยาลัยสยามยังได้รับการยกย่องจาก UI GreenMetric ว่าเป็น TOP 5 ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และอันดับ 93  ของโลก เมื่อปี 2020

ด้วยแนวคิดที่ถือว่า เป็นนวัตกรรมของสังคมเช่นนี้ ผมเชื่อว่า จะทำให้นักศึกษาสามารถเตรียมตัวสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ ทั้งในวันนี้และต่อไปในอนาคต

0
ผู้สำเร็จการศึกษา
0
หลักสูตรและสาขาวิชา
0
ร่วมมือกับสถานประกอบการ
0
ความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำทั่วโลก

มหาวิทยาลัยสยามพัฒนาศักยภาพสู่ระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยสยามได้ทำสัญญาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษานานาชาติ และทำกิจกรรมการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ เช่น

เข้าร่วมเป็นสมาชิกTHE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF UNIVERSITY PRESIDENTS : IAUP

ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงวิชาการกับ The University of Pittsburgh (Pitt) ในด้านการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งมีความร่วมมือในการดำเนินการจัดการประชุมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนบุคลากรทั้งด้านอาจารย์และนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ได้รับการรับรองให้เป็นภาคีสมาชิกของสมาคมมหาวิทยาลัยนานาชาติ (The International Association of Universities-IAU)

ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของสมาคมการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of South East Asian Institutions of Higher Learning-ASAIHL)

เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมสถาบันการศึกษาด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวแห่งภาคพื้นยุโรป (EUHOFA)

เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมฝึกอบรมและพัฒนาองค์กรแห่งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Asian Regional Training and Development Organization-ARTDO)

ได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ (The Association to Advance Collegiate Schools of Business-AACSB)

เป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยระดับโลกสำหรับนวัตกรรม (Global University Network for Innovation-GUNI)

จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสยามได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในต่างประเทศทั้งในแถบเอเชีย และภาคพื้นแปซิฟิค เพื่อการแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือและสนับสนุนทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีมากกว่า 100 สถาบัน

ข่าวชาวสยาม

Siam U THE Impact Rankings 2021

มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับที่ 11 ของประเทศ และ Top 100 ของโลกด้าน SDG11...

Read More
MOU signing with Maejo University

MOU กับ ม.เเม่โจ้

มหาวิทยาลัยสยาม มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการร่วมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสมัยใหม่ โดยมีดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และ รองศาสตราจารย์...

Read More

ภายในมหาวิทยาลัย

ชีวิตนักศึกษาที่บางหว้า ไม่ใช่จะเรียนอย่างเดียว กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านกีฬา สโมสร ชมรม หรือร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัยสยาม จะ เสริมสร้างประสบการณ์ และเพิ่มพูนศักยภาพให้กับนักศึกษาให้แข็งแกร่ง สมกับเป็นหนึ่งในแหล่งปัญญาของชาติ

ความสุขมีอยู่ทุกมุม

กีฬาเป็นยาวิเศษ

ทำงานเป็นทีม

กิจกรรมมหาวิทยาลัย

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

ตามเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ถูกปลูกฝังให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย มีจิตสำนึกที่จะพัฒนาความยั่งยืน โดยผ่านโครงการและบริการต่างๆสู่ชุมชนโดยรอบทั้งใกล้ และไกล

ร่วมใจรักษาภาษีเจริญ

นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม และสำนักงานเขตภาษีเจริญ ร่วมกันจัดกิจกรรมรักษาความสะอาดของชุมชน

บ้านน่ามอง คลองสะอาด

ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณหน้าบ้านและริมถนนทางเดินในซอย ให้น่ามองทั้งชุมชน

ชุมชนยั่งยืน เมืองยั่งยืน

พัฒนาทั้งในระดับชุมชนและระดับเมือง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รักษ์สิ่งแวดล้อม

คุณภาพของสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของเราทุกคน

ชุมชน มีส่วนร่วม

กิจกรรมหลากหลายความคิดที่จัดโดยนักศึกษา และบุคลากร เน้นการมีส่วนร่วมที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้อื่น

พลังอาสา พัฒนายั่งยืน

เปิดโอกาสให้นักศึกษาเป็นอาสาสมัครทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ทางสังคม สุขภาพ และเศรษฐกิจของชุมชน เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Innovation for a Sustainable Future

สมัครเรียน วันนี้

มหาวิทยาลัยสยามจัดสรรหลักสูตรทันสมัย ให้นักศึกษาได้เรียนสนุก​ รู้จริง และทำงานได้จริง เพื่อก้าวสู่การเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์แบบมืออาชีพ ก่อนก้าวสู่โลกการทำงานจริง

thThai
Scroll to Top

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.