เยือนสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสูงของสาธารณรัฐเกาหลี

 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม พร้อมด้วยผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และผู้แทนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เยี่ยมชมสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสูง ของสาธารณรัฐเกาหลี ได้แก่ มหาวิทยาลัยฮันยาง (Hanyang), มหาวิทยาลัยอีฮวา (Ewha) และสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งเกาหลี (Korea Advanced Institute of Science and Technology) หรือ ไคสท์ (KAIST)  ระหว่างวันที่ 22 – 28 มิถุนายน 2562 

โดย มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ หน่วยงานต่างๆ ได้เแก่ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (สป.อว.) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ( ทปอ. ) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ( สสอท ) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ( สสอท ) EEC และ BOI ในการแสวงหาสถาบันอุดมศึกษาศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ( International Renowed Universities ) เพื่อเจรจาและเชิญชวนให้สถาบันอุดมศึกษา ที่มีศักยภาพสูงของสาธารณรัฐเกาหลี เข้ามาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา และยกระดับกำลังคน ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก รองรับการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมของไทย

 

25 มิถุนายน 2562 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และนางสาววรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายส่งเสริมการลงทุน ได้ให้การต้อนรับ ดร. พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม พร้อมด้วยผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และผู้แทนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่ 22 – 28 มิถุนายน 2562 เพื่อเจรจาและเชิญชวนให้สถาบันอุดมศึกษา ที่มีศักยภาพสูงของสาธารณรัฐเกาหลี เข้าไปจัดการศึกษาในประเทศไทย

 

ในโอกาสนี้ ดร.พรชัย มงคลวนิช ได้รายงานผลและแจ้งแผนการพบหารือกับ สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสูง ของสาธารณรัฐเกาหลี อาทิ มหาวิทยาลัย Hanyang มหาวิทยาลัย Ewha สถาบัน KAIST ให้เอกอัครราชทูตฯ ทราบ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางในการเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี โดยใช้สถาบันการศึกษา เป็นเครื่องมือด้วย

 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบัน KAIST

ดร.พรชัย มงคลวนิช สถาบัน KAIST สาธารณรัฐเกาหลีใต้

ดร.พรชัย มงคลวนิช สถาบัน KAIST สาธารณรัฐเกาหลีใต้สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง แห่งเกาหลี (Korea Advanced Institute of Science and Technology) หรือ ไคสท์ (KAIST) สาธารณรัฐเกาหลี ดูแลโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสถาบันชั้นนำแห่งหนึ่งของโลกทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ผลิตนักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรที่มีความสามารถสูง ออกมาทำงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ และเป็นแบบอย่าง ในการออกแบบการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับการวิจัยให้สถาบันอื่นๆ นำไปใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป สถาบันแห่งนี้ยังอยู่ในกลุ่ม LAOTSE ซึ่งเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยด้านวิทย์ และเทคโนโลยี ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว มหาวิทยาลัยโตเกียว, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ของไทย เป็นต้น

 


 

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ คพอต.

สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง จากต่างประเทศ หรือเรียกโดยย่อว่า คพอต. โดยความเห็นชอบหัวหน้า คสช. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ต้องการให้มีการส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง จากต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และมีกรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย โดยมีภารกิจสำคัญคือ การกําหนดศาสตร์วิทยาการ และสาขาวิชา ที่เป็นประโยชน์ และมีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ ที่สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในประเทศไทยได้ โดยคำสั่งนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

 


ภาพข่าวรวบรวมจากเพจ:


เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

Visiting and Collaborating with Hanyang University,the Engine of Korea focuses include Automotive Engineering,…

Posted by Pornchai Mongkhonvanit on Tuesday, June 25, 2019

เยือนสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสูงของสาธารณรัฐเกาหลี

7th ASEF Rectors’ Conference and Students’ Forum (ARC7) ณ กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย

วันที่ 11-15 พฤษภาคม 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี และเลขานุการทั่วไป ของสมาคม The International Association of Universities (IAU), ASEAN University Network(AUN) และ European University Association (EUA) เข้าร่วมในการประชุมของอธิการบดี และนักเรียน ครั้งที่ 7  The 7th ASEF Rectors’ Conference and Student’s Forum (ARC7) in 2019 in Bucharest, Romania,  under the theme ‘Responsible Universities for Sustainable Development: Envisioning a better future’. (เน้นในหัวข้อ “การดำเนินการอุดมศึกษาเพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: มุมมองจากเอเชียและยุโรป “) ที่ กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนียเพื่อมอบคำแนะนำ และนโยบายที่จะพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถาบันอุดมศึกษาให้มีศักยภาพสูง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี ค.ศ.2030  โดยแบ่งเป็นการประชุมย่อย ออกเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้

  • แบบที่ 1: ดำเนินการที่บ้าน: SDGs เป็นเสาหลักของการกำกับดูแลมหาวิทยาลัย
  • แบบที่ 2: ดำเนินการในระดับชุมชน: SDGs เป็นตัวขับเคลื่อนของผลกระทบทางสังคมของมหาวิทยาลัย
  • แบบที่ 3: ดำเนินการในระดับนานาชาติ: SDGs เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อปรับให้เป็นสากล

The 7th ASEF Rectors’ Conference and Student’s Forum (ARC7) เป็นการพบกันระหว่างผู้นำมหาวิทยาลัย นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการศึกษา มากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก พร้อมกับตัวแทนผู้นำนักเรียน 51 คนจากประเทศสมาชิก รวม 51 คน เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นโดย มูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation – ASEF) และมหาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง และการบริหารสาธารณะ แห่งชาติ (SNSPA) ที่มาจากความร่วมมือกัน ระหว่างประเทศสมาชิกของมหาวิทยาลัยและสมาคมนักศึกษาที่สำคัญของเอเชียและยุโรป: สมาคมมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN); สมาคมมหาวิทยาลัยแห่งยุโรป (EUA); สมาคมระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัย (IAU); เครือข่ายนักศึกษาของราสมุส (ESN) และสหภาพนักศึกษายุโรป (ESU)

7th ASEF Rectors' Conference and Students' Forum (ARC7) ณ กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย

ASEF ได้เชิญผู้นำทางด้านการศึกษาและวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง จากต่างประเทศ 150 คน รวมทั้ง ผู้นำทางด้านการศึกษา และตัวแทนผู้นำ ของนักศึกษา จาก 51 ประเทศ ทั้งในเอเชีย และยุโรป มาร่วมดำเนินการเพื่อแบ่งปัน และออกแบบ กำหนดนโยบาย และการปฏิบัติ โดยเปิดโอกาสให้มีการนำเสนอข้อมูล ต่อประเทศผู้กำหนดนโยบายการศึกษาที่สูงขึ้น ในเอเชียและยุโรป โดยผู้เข้าร่วมได้อภิปรายถึงวิธี ที่มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และเปลี่ยนภารกิจหลักกลยุทธ์ รูปแบบ การกำกับดูแลและกระบวนการตัดสินใจเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกำหนดการความร่วมมือเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในปี 2030 หรือภายในปี พ.ศ.2573 (The Asia-Europe Meeting (ASEM), 2562)

Representing Rectors from Asia and Europe, along with Secretary General of IAU, AUN and EUA ,handed over the developed…

Posted by Pornchai Mongkhonvanit on Wednesday, May 15, 2019


ภาพ (คนละงานกับARC7 แต่ที่ประเทศเดียวกัน) Michael Slater, ดร.ชนาธิป สุกใส, ผศ.ดร.ชัยนันท์ ปัญญาศิริ, รศ.ดร.บงกช ฤทธิชยนุวัฒน์ งามสม จากมหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ: The 14th Edition of the International Conference : European Integration Reality and Perspectives @ Danubius University, Galati, Republic of Romani ภาพโดย: ผศ.ดร.ชัยนันท์ ปัญญาศิริ และ Mr.Michael Slater

7th ASEF Rectors Conference and Students Forum ARC7 in Bucharest Romania

เมืองบูคาเรสต์ เป็นเมืองหลวง เมืองอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของประเทศโรมาเนีย เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด ของโรมาเนีย เป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรม การขนส่ง ของยุโรปตะวันออก และเพียบพร้อมไปด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกทางด้าน การประชุม การศึกษา งานทางด้านวัฒนธรรม แหล่งช็อปปิ้ง และบริเวณสันทนาการ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นเมืองที่อุดมไปด้วย ศิลปะ และวัฒนธรรม มีสถาปัตยกรรม หลายรูปแบบ ได้แก่ สถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ (นีโอคลาสสิก), สถาปัตยกรรมหลังสงคราม (เบาเฮาส์และอาร์ตเดโค), ยุคคอมมิวนิสต์และยุคใหม่ ในช่วงระหว่าง 2 สงครามโลก ซึ่งความงามด้านสถาปัตยกรรม ของเมืองนี้ ทำให้ได้รับฉายาว่า เป็น “ปารีสน้อยแห่งตะวันออก” (Micul Paris)


ข้อมูลอ้างอิง: 


เว็บไซต์: 

7th ASEF Rectors’ Conference and Students’ Forum (ARC7)

Siam i-Edu EWHA Korea Visitation April Program 2019

วันที่ 19-24 เมษายน 2562 กิจกรรม Siam i-Edu EWHA Korea Visitation April Program 2019 โดยนำคณะผู้บริหารโรงเรียนจากประเทศไทย เข้าศึกษาดูงาน เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษระดับอนุบาล เรียน เล่นอย่างมีความรู้ และสนุก ด้วยโปรแกรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ “Kids Brow Wings” Integrated English Program for Kindergarten ณ มหาวิทยาลัยอีฮวา กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ตามโครงการ “The Innovative Education Seminar By Ewha and Siam i-Edu” พร้อมทั้งมอบใบประกาศให้กับผู้บริหารโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยอีฮวา Professor Dr. Hyae Sook Kim (President of Ewha Woman’s University) และท่านคณบดีฯ Professor Dr. Sung Nam Cho (Dean of the Institute for Woman Leadership Development) ที่ให้โอกาสได้เข้ามาศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยอีฮวาในครั้งนี้ด้วย จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา (The Innovative Education Seminar By Ewha and Siam i-Edu)

[ff id=”3″]

มหาวิทยาลัยอีฮวา (Ewha Womans University) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับสตรีล้วนที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุด และเก่าแก่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในย่านซอแดมุน ของกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เป็นสถาบันที่ตั้งมายาวนานกว่าร้อยปี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1866 โดยมิชชันนารีชาวอเมริกัน Mary F. Scranton คำว่า อีฮวา หมายถึงต้นแพรที่กำลังออกดอก นัยยะหมายถึงการเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตสตรี ที่งดงามเพียบพร้อมด้วยความรู้ควบคู่ความดี ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย Truth,Goodness,and Beauty บรรยากาศในมหาวิทยลัยมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริเวณโดยรอบร่มรื่นไปด้วยการจัดสวนต้นไม้ และไม้ดอกสีสรรสวยงาม โดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าห้องสมุดที่มีสถาปัตยกรรมเป็นทางเอียงลาด เป็นจุดที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา เคยได้รับการจัดอันดับจาก QS Universitys Rankings ให้เป็นมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมอันดับ 8 ของเกาหลี

 


มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา:  https://www.ewha.ac.kr/mbs/ewhaen/

“Kids Brown Wings” Integrated English Program for Kindergarten โดยมหาวิทยาลัยบราวน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา Brown University (U.S.A) ผู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้บูรณาการเข้ากับการศึกษา การเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่หลากหลาย ได้แก่ การเรียนศิลปะ, ดนตรี, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคม, การคิด, การออกเสียง Phonics ฯลฯ (เป็นภาษาอังกฤษ) เน้นเพิ่มพูน 4 ทักษะการเรียนรู้ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)


 

 

ม.สยาม การร่วมมือทางวิชาการในอนาคตกับสถาบันชั้นนำในเกาหลีใต้

Siam i-Edu EWHA Korea Visitation April Program 2019

ม.สยาม การร่วมมือทางวิชาการในอนาคตกับสถาบันชั้นนำในเกาหลีใต้

16 เมษายน 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ผศ.ดร. ชลลดา มงคลวนิช ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมคณะ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเอกชนฮันยาง (Hanyang University) วิทยาเขตหลักที่กรุงโซล และยังมีวิทยาเขตย่อย ERICA (Education Research Industry Cluster at Ansan) ตั้งอยู่ที่เมืองอันซาน ประเทศเกาหลีใต้ มีสถาบันวิศวกรรมฮันยาง เป็นสถาบันด้านวิศวกรรมที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศตั้งอยู่  ได้ชื่อว่าเป็นสถาบันผลิตวิศวกรที่เป็นกระดูกสันหลังของประเทศ มีศิษย์เก่าที่ดำรงตำแหน่งประธาน รองประธาน และซีอีโอของบริษัทชั้นนำในเกาหลี มากมาย ก็จบมาจากที่นี่ ได้แก่ ฮุนได ซัมซุง แอลจี เป็นต้น นอกจากนี้ก็ยังมีชื่อเสียงทางด้านการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มีศิษย์เก่าที่อยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์บันเทิงระดับแถวหน้าของเอเชีย มากมาย

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเอกชนฮันยาง:  http://www.hanyang.ac.kr/web/eng


 

15 เมษายน 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ผศ.ดร. ชลลดา มงคลวนิช ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมคณะ เยี่ยมชม มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา (Ewha Womans University) สำหรับการร่วมมือทางวิชาการในอนาคตระหว่างสองสถาบัน มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับสตรีล้วนที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในย่านซอแดมุน ของกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เป็นสถาบันที่ตั้งมายาวนานกว่าร้อยปี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1866 โดยมิชชันนารีชาวอเมริกัน Mary F. Scranton คำว่า อีฮวา หมายถึงต้นแพรที่กำลังออกดอก นัยยะหมายถึงการเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตสตรี ที่งดงามเพียบพร้อมด้วยความรู้ควบคู่ความดี ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย Truth,Goodness,and Beauty บรรยากาศในมหาวิทยลัยมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริเวณโดยรอบร่มรื่นไปด้วยการจัดสวนต้นไม้ และไม้ดอกสีสรรสวยงาม โดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าห้องสมุดที่มีสถาปัตยกรรมเป็นทางเอียงลาด เป็นจุดที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา เคยได้รับการจัดอันดับจาก QS Universitys Rankings ให้เป็นมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมอันดับ 8 ของเกาหลี

 


มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา:  https://www.ewha.ac.kr/mbs/ewhaen/

Siam i-Edu EWHA Korea Visitation April Program 2019

ม.สยาม การร่วมมือทางวิชาการในอนาคตกับสถาบันชั้นนำในเกาหลีใต้

 

 

มหาวิทยาลัยวาเซดะ ความร่วมมือทางด้านวิชาการ กับมหาวิทยาลัยสยามและสถาบันอื่นๆ ของประเทศไทย

ศาสตราจารย์ชูจิ ฮาชิโมโตะ (Prof. Shuji Hashimotoวันที่ 30 มีนาคม 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ชนิตา รักษ์พลเมือง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม และอาจารย์กฤตพงศ์ มงคลวนิช ร่วมเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านวิชาการ กับมหาวิทยาลัยสยามและสถาบันอื่นๆ ของประเทศไทย ได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยม จากศาสตราจารย์ฮิโรโนริ คาซาฮาร่า รองประธานบริหารอาวุโสฝ่ายวิจัยและส่งเสริมด้านไอที มหาวิทยาลัยวาเซดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (Prof.Dr.Hironori Kasahara , the 2018 President of the IEEE Computer Society) และยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยสถาปัตยกรรมมัลติคอร์ ที่มีระบบประมวลผลประสิทธิภาพสูง ขององค์กรวิจัยที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม แห่งมหาวิทยาลัยวาเซดะ และเข้าพบ ศาสตราจารย์ชูจิ ฮาชิโมโตะ (Prof. Shuji Hashimoto, Senior Executive Vice President for Academic Affairs & Provost, Waseda University)

ศาสตราจารย์ฮิโรโนริ คาซาฮาร่า มหาวิทยาลัยวาเซดะ Waseda University

มหาวิทยาลัยวาเซดะ หรือนิยมเรียกย่อๆ ว่า หรือที่นิยมเรียกชื่อแบบย่อว่า “โซได” เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนตั้งอยู่ในเขตชินจูกุในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่อยู่ในอันดับต้นๆ และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น

English: Home

https://www.researchgate.net/publication/266017171_Multicore_Manycore_Architectures_and_Software_for_Green_Computing

มหาวิทยาลัยวาเซดะ ความร่วมมือทางด้านวิชาการ กับมหาวิทยาลัยสยามและสถาบันอื่นๆ ของประเทศไทย

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai