Category: สกอ.

การดำเนินงานจัดการศึกษา สำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยสยาม

วันที่ 5 มิ.ย. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพา ขจรธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ด้านการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยสยาม โดยมี ผศ.ดร.พลเรือตรีหญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ รองอธิการบดี และคณะทำงาน “งานบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ” หรือ Disability Support Service (DSS) อาคาร

Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูสมรรถนะใหม่ ในศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 อาจารย์ศุภณัฐ กอบกุลกัลยกร ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร และการออกแบบโมเดล ในหัวข้อ “ครูสมรรถนะใหม่ ในศตวรรษที่ 21” ณ โรงเรียนวัดมหาธาตุ สำนักงานเขตพระนคร สังกัด กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร   ภาพข่าวจากแฟนเพจ: อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูสมรรถนะใหม่ ในศตวรรษที่ 21

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับสมรรถนะบัณฑิตพันธุ์ใหม่

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ได้มอบหมายให้ผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นตัวแทนเข้าร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นการยกระดับสมรรถนะตามแนวทางของโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนให้มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0) บรรยายโดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร

Read More »

สกอ. ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยสยาม 2558

คณะกรรมการจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : สกอ. (Office of the Higher Education Commission : OHEC)  เข้าตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยสยาม ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2558 ในวันนี้เป็นวันที่ 2 วันนี้ เวลา 9-.00-16.30 น. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งประกอบด้วย

Read More »

Most Popular:

หมวดหมู่
คลังเก็บ

Facebook

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.