การดำเนินงานจัดการศึกษา สำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยสยาม

วันที่ 5 มิ.ย. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพา ขจรธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ด้านการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยสยาม โดยมี ผศ.ดร.พลเรือตรีหญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ รองอธิการบดี และคณะทำงาน “งานบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ” หรือ Disability Support Service (DSS) อาคาร 15 ชั้น 1 พร้อมกับนักศึกษาพิการเข้าร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมชม  ในครั้งนี้ด้วย นักศึกษาพิการ สามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยสยามได้อย่างเท่าเทียมกับ นักศึกษาทั่วไป โดยลดอุปสรรค ซึ่งจำกัดโอกาสของนักศึกษาพิการ และจัดหาบริการสนับสนุน เพื่อช่วยให้นักศึกษาพิการ สามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้ ณ ห้องประชุม The Millennium Room อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ชั้น 19 มหาวิทยาลัยสยาม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

 

 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะหน่วยงาน ที่กำกับดูแลด้าน การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้ผลักดันให้นโยบายของรัฐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการ ให้บังเกิดผลในเชิงปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม โดยเร็ว เพื่อมุ่งส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาให้ความสำคัญกับสิทธิ และโอกาสทางการศึกษา ของคนพิการมากขึ้น โดยมีเป้าหมายให้ สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ที่รับคนพิการเข้าเรียน ได้พัฒนาระบบการบริการ ในสถาบัน รวมทั้งให้สถาบันอุดมศึกษา ตระหนักถึงหน้าที่ของสถานศึกษา ในการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก การปรับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล ให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็น พิเศษ ของนักศึกษาพิการแต่ละบุคคล รวมถึงโอกาสการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาพิการ สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีความสุข ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อ งและนโยบายของรัฐ ที่ได้กำหนดไว้ โดยสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา จัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (Disability Support Service Center : DSS Center) หรือจัดให้มีหน่วยงาน บริการนักศึกษาพิการในสถาบัน เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่นักศึกษาพิการให้สามารถศึกษาเล่าเรียน ได้อย่างเต็มศักยภาพ และ สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่เก่ง ดี และมีคุณภาพ


ข้อมูลเพิ่มเติม:

ข่าวผลประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

การดำเนินงานจัดการศึกษา สำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยสยาม

อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูสมรรถนะใหม่ ในศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 อาจารย์ศุภณัฐ กอบกุลกัลยกร ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร และการออกแบบโมเดล ในหัวข้อ “ครูสมรรถนะใหม่ ในศตวรรษที่ 21” ณ โรงเรียนวัดมหาธาตุ สำนักงานเขตพระนคร สังกัด กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร

ศุภณัฐ กอบกุลกัลยกร

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูสมรรถนะใหม่ ในศตวรรษที่ 21

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับสมรรถนะบัณฑิตพันธุ์ใหม่

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ได้มอบหมายให้ผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นตัวแทนเข้าร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นการยกระดับสมรรถนะตามแนวทางของโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนให้มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0) บรรยายโดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบาย เพื่อยกระดับประเทศไทยให้มีความมั่นคง และยั่งยืน ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มรายได้ของประชาชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ โดยมีผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้แทนภาคอุตสาหกรรม เข้าร่วมรับฟังประมาณ 250 คน จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

 

ผศ.ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ, ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง, ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร, ผศ.สราวุฏฐ์ วรสุมันต์, อาจารย์ศุภณัฐ กอบกุลกัลยกรภาพจากแฟนเพจ: Chanita Rukspollmuang ตัวแทนเข้าร่วมประชุมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่  เมื่อ 25 ก.พ. 2562 (จากซ้าย) ผศ.ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ, ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง, ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร, ผศ.สราวุฏฐ์ วรสุมันต์, อาจารย์ศุภณัฐ กอบกุลกัลยกร

 

ในปีงบประมาณ 2561 มีหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นในโครงการรวม 222 หลักสูตร เป็นประเภทประกาศนียบัตร 123 หลักสูตร ประเภทปริญญา 99 หลักสูตร ส่วนโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในปี 2562 ได้ตั้งเป้าไว้ว่าอาจจะได้หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า หลักสูตรที่จะผ่านการพิจารณาจะต้องมุ่งเป้าตอบยุทธศาสตร์ชาติและตอบโจยท์ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ โดยขณะนี้สถาบันที่พร้อมและสนใจ ส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ สกอ.(ภายใน15 มีนาคม 2562) และจะเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยเอกชน ได้เข้าร่วมเสนอจัดทำหลักสูตรและจัดการศึกษา ภายใต้ข้อกำหนดของ สกอ. อีกทั้ง ครม.ก็จะสนับสนุนงบประมาณพิเศษ สำหรับการดำเนินการหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ของ ม.เอกชน เพื่อกำกับดูแลให้การผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องของตลาดแรงงาน และลดการผลิตบัณฑิตในสาขาที่ไม่มีความจำเป็น เช่น สายสังคม

ภาพข่าวจาก fanpage: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

https://www.facebook.com/ohecthailand/posts/2801683526508783

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับสมรรถนะบัณฑิตพันธุ์ใหม่

สกอ. ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยสยาม 2558

คณะกรรมการจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : สกอ. (Office of the Higher Education Commission : OHEC)  เข้าตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยสยาม ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2558 ในวันนี้เป็นวันที่ 2 วันนี้ เวลา 9-.00-16.30 น. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งประกอบด้วย พล.ต.ต.ชุมศักดิ์ กฤษณาพงษ์ รศ.สุภาว์ จุลนาพันธ์ รศ.ไพบูลย์ คะเชนทรพรรค์ รศ.วิเชียร ชุติมาสกุล และคณะฯ ได้เข้ารับฟังการดำเนินงานของคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งประกอบด้วย คณะนิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยศิลปินแห่งเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนานชาติ และหลักสูตรต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี พร้อมด้วย พลเรือตรี หญิง ดร.สุภัทรา เอื้อวงศ์ รองอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารร่วมฟังและตอบข้อซักถาม สำหรับในช่วงบ่ายคณะกรรมการฯ ได้เยียมชมห้องปฎิบัติการคณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สำนักสหกิจศึกษา ห้องสมุดมารวย ห้องปฎิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ โรงละครมหาวิทยาลัยสยาม และ Siam Complex Media คณะนิเทศศาสตร์

คณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าตรวจมหาวิทยาลัยสยาม ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน ในวันนี้เป็นวันที่ 2…

Posted by SiamInformer on Wednesday, September 23, 2015

 

สกอ.ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 2

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม พลเรือตรี หญิง ดร.สุภัทรา เอื้อวงศ์ รองอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย พล.ต.ต.ชุมศักดิ์ กฤษณาพงษ์ รศ.สุภาว์ จุลนาพันธ์ รศ.ไพบูลย์ คะเชนทรพรรค์ รศ.วิเชียร ชุติมาสกุล และคณะฯ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจเยี่ยม พร้อมกับรับทราบข้อมูลและให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้นำเสนอผลงานและแนวทางการปฎิบัติในการจัดการเรียนการสอนของคณะแพทย์ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ก่อนที่จะเยี่ยมชมห้องสำนักทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศวิชาการ ห้องปฎิบัติการของคณะต่าง ๆ ในช่วงบ่ายเป็นลำดับต่อไป

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม พลเรือตรี หญิง ดร.สุภัทรา เอื้อวงศ์ รองอธิการบดี…

Posted by SiamInformer on Tuesday, September 22, 2015

 

สกอ. สกว. กระทรวงวิทย์ฯ  ปัจจุบันรวบเป็น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เมื่อ พ.ศ.2562)

สกอ. ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยสยาม 2558

 

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai