บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กับ มหาวิทยาลัยสยาม

เพื่อการใช้งานเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ และการจัดการฐานข้อมูล Big Data เพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริการดูแลสุขภาพ

DEPA จับมือ ม.สยาม พัฒนาหลักสูตรผู้บริหารยุคดิจิทัล ตอบโจทย์องค์กรธุรกิจยุคใหม่

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 การลงนามความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเศรษฐกิจดิจิตอล (DEPA) และมหาวิทยาลัยสยาม ในการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตร MBA for Digital Executives

THE 11th NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE OF 2019

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ฟังการบรรยายพิเศษ “Professional management in a disruptive world”  โดย คุณอาทิตย์ ศรีอัมพร ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) จัดโดย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)  มหาวิทยาลัยสยาม

อ่านเพิ่มเติม UNLOCKMEN คุณอาทิตย์ ศรีอัมพร คลิก..

 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 เปิดรับผลงาน 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2562

สำหรับผู้สนใจเข้านำเสนอบทความในประชุมวิชาการสามารถสมัครเข้าร่วมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. เป็นผลงานที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่ใดๆมาก่อน
 2. เป็นผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย โดยที่ไม่ได้มีการคัดลอกมาจากบุคคลอื่น
 3. เป็นผลงานวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือ การค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ที่เกี่ยวข้องตาม ประเด็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้
 • การจัดการทั่วไป เช่น การจัดการเทคโนโลยี การจัดการสารสนเทศ การจัดการโครงการ การจัดการอุตสาหการ การจัดการการศึกษา การจัดการทั่วไป ฯลฯ
 • การจัดการทางธุรกิจและบริหาร เช่น การบัญชี การเงิน การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริหารการศึกษา บริหารทั่วไป บริหารธุรกิจ ฯลฯ(Fanaticrun, 2562)
 • หัวข้อด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เศรษฐศาสตร์ การบริหารเศรษฐกิจ การจัดการองค์ความรู้ การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการการโรงแรม ฯลฯ

 

รายละเอียด ติดตาม ดาวน์โหลด รายงานการประชุมวิชาการฉบับเต็มจาก เว็บไซต์: https://mba.siam.edu/conference-11/


THE 11th NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE OF 2019

“Leading in a disruptive world” Siam University

National Academic Conference 2018 No.10

“Leading in a disruptive world”

May 25, 2018 at Siam University, Bangkok, Thailand

Responsible Unit:   Graduate School of Business, Siam University
Co-host Units:  Thammasat University (Policy and Development Program), Guangxi University of Finance and Economics 

 • ในความร่วมมือระหว่าง 3 สถาบัน ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์), Guangxi University of Finance and Economics

กิจกรรม

09.00 – 09.30ลงทะเบียนและรับเอกสาร09.40 – 09.50กล่าวเปิดงานโดย “ดร.พรชัย  มงคลวนิช” อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม09.50 – 10.20กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างสถาบันโดย Professor Wei Chunbei, The Secretary of Party Committee from Guangxi University of Finance and Economics10.20 – 11.00การบรรยายพิเศษโดย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม11.00 – 11.20มอบของที่ระลึกวิทยากรพิเศษ และสถาบันร่วม 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์), Guangxi University of Finance and Economics

 หลักการและเหตุผล

ด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงในภาวะเศรษฐกิจสังคมปัจจุบันเป็นผลให้เกิดการพัฒนาและแลกเปลี่ยนของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดการการลงทุน เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง วัฒนธรรม ความรู้ต่างๆ และการเปิดเสรีในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

ด้วยเหตุนี้การจะพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อตอบรับการรวมกลุ่มอาเซียนนั้นการจัดการความรู้ต่างๆในศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจและความเข้าใจในการรวมกลุ่มอาเซียนในทุกบริบทเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยต่างๆสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนและนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเปิดเสรีในด้านต่างๆอีกทั้งยังเป็นการสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ จึงถือได้ว่าการจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกลไกหนึ่งในการที่จะผลักดันคุณภาพงานวิจัยเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง

ดังนั้นบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม จึงได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561 ครั้งที่ 10 หัวข้อ “Leading in a disruptive world” เพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์และความชำนาญทางวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพในระดับบัณฑิตศึกษา และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา และสังคมส่วนรวม โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ ซึ่งได้นำไปสู่แนวทางการถ่ายทอดและนำผลงานเผยแพร่สู่สาธารณชน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษารัฐบาลและเอกชน
 • เพื่อมีเวทีความร่วมมือในหลายภาคส่วนในการให้ข้อมูลในด้านต่างๆ
 • เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานหรือบทความวิจัยเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
 • เพื่อสร้างเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย
 • เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ / กลุ่มเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

 • ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
 • นักวิชาการ และนักวิจัย
 • คณาจารย์
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

National Academic Conference

มหาวิทยาลัยสยามใช้โปรแกรม Turnitin ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของผลงาน ทั้งการค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์

Standards for Research works
 • The President has announced the guideline on December 15, 2016 to use the Turnitin Program to check all Independent Study (IS) and Thesis to prevent copy of research works. All research works (IS and Thesis) cannot have more than 25% of copy from other sources. Before submitting their research work, students can check with Turnitin Program at MBA Office or Maruay Library on 6th floor
มาตรฐานงานวิจัย
 • ท่านอธิการบดีได้มีคำสั่ง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ให้ใช้โปรแกรม Turnitin ตรวจสอบงานวิจัย ทั้งการค้นคว้าอิสระ (IS) และวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อน (คัดลอก) ของผลงาน โดยกำหนดว่าแต่ละบทของผลงานประกอบด้วย 5 บท(Chapter) แต่ละบทจะต้องมีค่าความซ้ำซ้อนไม่เกิน 25% นักศึกษาที่เสนอผลงานไปแล้วแต่ยังไม่จบการศึกษา หรือที่จะเสนอผลงานสามารถนำผลงานมาให้ตรวจสอบได้ที่ MBA หรือ ห้องสมุดมารวย ชั้น 6
MBA Office 6 January 2017

มหาวิทยาลัยสยามใช้โปรแกรม Turnitin ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของผลงาน ทั้งการค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์

SCBS U-INVEST แข่งขันเทรดหุ้นในสนามจริง

แข่งขันเทรดหุ้นในสนามจริงสำหรับ

นิสิต/นักศึกษารุ่นใหม่ที่ชอบการลงทุนในหุ้น ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ชิงทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) เฟ้นหาสุดยอดนิสิต นักศึกษารุ่นใหม่ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่ชอบการลงทุน มาเรียนรู้การลงทุนในหุ้น สร้างประสบการณ์การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และเทรดดิ้งในสนามจริง
– มอบผลกำไรจากการแข่งขัน และเงินทุนการศึกษาสูงสุด 100,000 บาท
– หลักสูตรอบรมการลงทุนในหุ้นตลอดโครงการ
– ดูงานกับบริษัทจะทะเบียนชั้นนำ
– โอกาสร่วมงานกับ SCBS

 • ระยะเวลาโครงการ
  เปิดรับสมัคร : 1 – 31 มีนาคม 2560
  >> รอบ 1 : 3-28 เม.ย. เทรดออนไลน์ในตลาดหลักทรัพย์จำลองและคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันเหลือ 100 คน

>> รอบ 2 : 15 พ.ค. – 2 มิ.ย. เทรดออนไลน์ในตลาดหลักทรัพย์จำลอง และคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันเหลือ 10 คน

>> รอบ 3 : 12 มิ.ย. – 12 ก.ค. บริษัทสนับสนุนเงินลงทุนแก่ผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย คนละ 100,000 บาท ให้เทรดในสนามจริง เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักลงทุนตัวจริง

 • คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี หรือปริญญาโท จากสถาบันศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมาณฑล
  2. อายุ 20-25 ปี มีสัญชาติไทย
  3. มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัดก่อนเริ่มการแข่งขัน
 • รางวัลการแข่งขัน

1.ทุนการศึกษา
– รางวัลที่ 1 : มูลค่า 100,000 บาท
– รางวัลที่ 2 : มูลค่า 50,000 บาท
– รางวัลที่ 3 : มูลค่า 20,000 บาท

2. ผลกำไรที่ได้จากการลงทุน ไม่รวมเงินต้น 100,000 บาท มอบให้เป็นรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมทั้ง 10 คน

3. โอกาสร่วมงานกับบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายที่มีกำไรจากการลงทุน

ประกาศผล 12 กรกฎาคม 2560 ผ่านทาง www.scbs.com/u-invest

สมัครออนไลน์ทาง www.scbs.com/u-invest

รายละเอียดเพิ่มเติม
www.scbs.com
www.scbsonline.com
facebook : SCB Securities
LINE ID : @scbs


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5221 website : www.ba.saim.edu ดร.วิจิตร สุพินิจ, ดร.สัมฤทธิ์ เทียนดำ, ดร.พิจิตร เอี่ยมโสภณา, ดร.เปรมจิต พรหมสาระเมธี, ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก, อาจารย์ยุพเรศ เทวินภิืบาลพันธุ์, อาจารย์อาภรณ์ นุชาชาติพงศ์, อาจารย์วิบูลย์ ชินบูรพา, ดร.วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล, อาจารย์ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์, อาจารย์โสภิดา ทะสังขา, อาจารย์สุรชัย ภัทรบรรเจิด, ดร.เบญพนธ์ มีเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ บวรกุลภา, นางสาวสรัญญา พงษ์สุวรรณ

รางวัลนักศึกษาดีเด่น จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ พ.ต.อ.หญิง ระชี ดิษฐจร ที่ได้เข้ารับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

รางวัลนักศึกษาดีเด่น จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

 • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

 • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

 • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

   

thThai
en_USEnglish thThai