บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กับ มหาวิทยาลัยสยาม

เพื่อการใช้งานเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ และการจัดการฐานข้อมูล Big Data เพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริการดูแลสุขภาพ

2019 China-ASEAN Education Cooperation Week in Guiyang

22 กรกฎาคม 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช พร้อมคณะเข้าร่วมงานสัปดาห์ความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างจีน – อาเซียน

7th ASEF Rectors’ Conference and Students’ Forum (ARC7) ณ กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย

วันที่ 11-15 พฤษภาคม 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี และเลขานุการทั่วไป ของสมาคม The International Association of Universities (IAU), ASEAN University Network(AUN) และ European University Association (EUA) เข้าร่วมในการประชุมของอธิการบดี และนักเรียน ครั้งที่ 7  The 7th ASEF Rectors’ Conference and Student’s Forum (ARC7) in 2019 in Bucharest, Romania,  under the theme ‘Responsible Universities for Sustainable Development: Envisioning a better future’. (เน้นในหัวข้อ “การดำเนินการอุดมศึกษาเพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: มุมมองจากเอเชียและยุโรป “) ที่ กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนียเพื่อมอบคำแนะนำ และนโยบายที่จะพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถาบันอุดมศึกษาให้มีศักยภาพสูง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี ค.ศ.2030  โดยแบ่งเป็นการประชุมย่อย ออกเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้

  • แบบที่ 1: ดำเนินการที่บ้าน: SDGs เป็นเสาหลักของการกำกับดูแลมหาวิทยาลัย
  • แบบที่ 2: ดำเนินการในระดับชุมชน: SDGs เป็นตัวขับเคลื่อนของผลกระทบทางสังคมของมหาวิทยาลัย
  • แบบที่ 3: ดำเนินการในระดับนานาชาติ: SDGs เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อปรับให้เป็นสากล

The 7th ASEF Rectors’ Conference and Student’s Forum (ARC7) เป็นการพบกันระหว่างผู้นำมหาวิทยาลัย นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการศึกษา มากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก พร้อมกับตัวแทนผู้นำนักเรียน 51 คนจากประเทศสมาชิก รวม 51 คน เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นโดย มูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation – ASEF) และมหาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง และการบริหารสาธารณะ แห่งชาติ (SNSPA) ที่มาจากความร่วมมือกัน ระหว่างประเทศสมาชิกของมหาวิทยาลัยและสมาคมนักศึกษาที่สำคัญของเอเชียและยุโรป: สมาคมมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN); สมาคมมหาวิทยาลัยแห่งยุโรป (EUA); สมาคมระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัย (IAU); เครือข่ายนักศึกษาของราสมุส (ESN) และสหภาพนักศึกษายุโรป (ESU)

7th ASEF Rectors' Conference and Students' Forum (ARC7) ณ กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย

ASEF ได้เชิญผู้นำทางด้านการศึกษาและวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง จากต่างประเทศ 150 คน รวมทั้ง ผู้นำทางด้านการศึกษา และตัวแทนผู้นำ ของนักศึกษา จาก 51 ประเทศ ทั้งในเอเชีย และยุโรป มาร่วมดำเนินการเพื่อแบ่งปัน และออกแบบ กำหนดนโยบาย และการปฏิบัติ โดยเปิดโอกาสให้มีการนำเสนอข้อมูล ต่อประเทศผู้กำหนดนโยบายการศึกษาที่สูงขึ้น ในเอเชียและยุโรป โดยผู้เข้าร่วมได้อภิปรายถึงวิธี ที่มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และเปลี่ยนภารกิจหลักกลยุทธ์ รูปแบบ การกำกับดูแลและกระบวนการตัดสินใจเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกำหนดการความร่วมมือเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในปี 2030 หรือภายในปี พ.ศ.2573 (The Asia-Europe Meeting (ASEM), 2562)

Representing Rectors from Asia and Europe, along with Secretary General of IAU, AUN and EUA ,handed over the developed…

Posted by Pornchai Mongkhonvanit on Wednesday, May 15, 2019


ภาพ (คนละงานกับARC7 แต่ที่ประเทศเดียวกัน) Michael Slater, ดร.ชนาธิป สุกใส, ผศ.ดร.ชัยนันท์ ปัญญาศิริ, รศ.ดร.บงกช ฤทธิชยนุวัฒน์ งามสม จากมหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ: The 14th Edition of the International Conference : European Integration Reality and Perspectives @ Danubius University, Galati, Republic of Romani ภาพโดย: ผศ.ดร.ชัยนันท์ ปัญญาศิริ และ Mr.Michael Slater

7th ASEF Rectors Conference and Students Forum ARC7 in Bucharest Romania

เมืองบูคาเรสต์ เป็นเมืองหลวง เมืองอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของประเทศโรมาเนีย เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด ของโรมาเนีย เป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรม การขนส่ง ของยุโรปตะวันออก และเพียบพร้อมไปด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกทางด้าน การประชุม การศึกษา งานทางด้านวัฒนธรรม แหล่งช็อปปิ้ง และบริเวณสันทนาการ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นเมืองที่อุดมไปด้วย ศิลปะ และวัฒนธรรม มีสถาปัตยกรรม หลายรูปแบบ ได้แก่ สถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ (นีโอคลาสสิก), สถาปัตยกรรมหลังสงคราม (เบาเฮาส์และอาร์ตเดโค), ยุคคอมมิวนิสต์และยุคใหม่ ในช่วงระหว่าง 2 สงครามโลก ซึ่งความงามด้านสถาปัตยกรรม ของเมืองนี้ ทำให้ได้รับฉายาว่า เป็น “ปารีสน้อยแห่งตะวันออก” (Micul Paris)


ข้อมูลอ้างอิง: 


เว็บไซต์: 

7th ASEF Rectors’ Conference and Students’ Forum (ARC7)

ความร่วมมือกับ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences : CAS)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ได้ลงนามความร่วมมือกับ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences : CAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน ถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในการเริ่มต้นสร้างศูนย์นวัตกรรมและเพิ่มความร่วมมือในการสร้างนวัตกรรมแห่งเอเชียให้เพิ่มขึ้น นำมาซึ่งความแข็งแกร่งของความร่วมมือด้านการวิจัย และสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีแห่งอนาคต ต่อไป ณ ห้อง The Millennium Room (19-1902) อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences: CAS) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงด้านการสอนและการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความร่วมมือกับสำนักงาน ก.พ. ในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนทุนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ทุน UCAS) ไปศึกษาระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยสถาบันวิจัย 104 แห่ง สถาบันการศึกษา 12 สาขา มหาวิทยาลัย 3 แห่ง และหน่วยงานสนับสนุน 11 แห่ง หน่วยงานของ CAS ตั้งอยู่ในเมือง/มณฑลต่างๆ 23 เมือง/มณฑลทั่วประเทศ นอกจากนี้ CAS ยังมีบริษัทในลักษณะ Holding Companies 22 แห่ง และสํานักงานในต่างประเทศ 9 แห่ง (รวมถึง CAS Innovation Cooperation Center (Bangkok) ด้วย) บุคลากรหลักของ CAS มีจํานวน 67,900 คน แบ่งเป็น นักวิจัย 56,000 คน ที่มีบุคลากรระดับศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ รวมมากกว่า 22,800 คน ทำงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครอบคลุม 12 สาขาวิจัย (Chinese Academy of Sciences, 2016)

โดยเมื่อปี 2018 เนเจอร์ อินเดกซ์ (Nature Index 2018) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการคุณภาพสูงจาก 68 ฉบับ ได้จัดให้สภาบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences) ครองแชมป์สุดยอดสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์โลก


ข้อมูลอ้างอิง :

Chinese Academy of Sciences. (2016). Introduction: The Chinese Academy of Sciences. Retrieved from http://english.cas.cn/about_us/introduction/201501/t20150114_135284.shtml
Chinese Academy of Sciences. (n.d.). CAS Institutes. Retrieved from http://english.cas.cn/institutes/

Website: Chinese Academy of Sciences http://english.cas.cn/
Fanpage: University of Chinese Academy of Sciences https://www.facebook.com/UniversityOfChineseAcademyOfSciences/

ลงนามความร่วมมือกับ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences : CAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน

ม.สยาม การร่วมมือทางวิชาการในอนาคตกับสถาบันชั้นนำในเกาหลีใต้

16 เมษายน 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ผศ.ดร. ชลลดา มงคลวนิช ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมคณะ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเอกชนฮันยาง (Hanyang University) วิทยาเขตหลักที่กรุงโซล และยังมีวิทยาเขตย่อย ERICA (Education Research Industry Cluster at Ansan) ตั้งอยู่ที่เมืองอันซาน ประเทศเกาหลีใต้ มีสถาบันวิศวกรรมฮันยาง เป็นสถาบันด้านวิศวกรรมที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศตั้งอยู่  ได้ชื่อว่าเป็นสถาบันผลิตวิศวกรที่เป็นกระดูกสันหลังของประเทศ มีศิษย์เก่าที่ดำรงตำแหน่งประธาน รองประธาน และซีอีโอของบริษัทชั้นนำในเกาหลี มากมาย ก็จบมาจากที่นี่ ได้แก่ ฮุนได ซัมซุง แอลจี เป็นต้น นอกจากนี้ก็ยังมีชื่อเสียงทางด้านการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มีศิษย์เก่าที่อยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์บันเทิงระดับแถวหน้าของเอเชีย มากมาย

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเอกชนฮันยาง:  http://www.hanyang.ac.kr/web/eng


 

15 เมษายน 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ผศ.ดร. ชลลดา มงคลวนิช ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมคณะ เยี่ยมชม มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา (Ewha Womans University) สำหรับการร่วมมือทางวิชาการในอนาคตระหว่างสองสถาบัน มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับสตรีล้วนที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในย่านซอแดมุน ของกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เป็นสถาบันที่ตั้งมายาวนานกว่าร้อยปี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1866 โดยมิชชันนารีชาวอเมริกัน Mary F. Scranton คำว่า อีฮวา หมายถึงต้นแพรที่กำลังออกดอก นัยยะหมายถึงการเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตสตรี ที่งดงามเพียบพร้อมด้วยความรู้ควบคู่ความดี ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย Truth,Goodness,and Beauty บรรยากาศในมหาวิทยลัยมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริเวณโดยรอบร่มรื่นไปด้วยการจัดสวนต้นไม้ และไม้ดอกสีสรรสวยงาม โดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าห้องสมุดที่มีสถาปัตยกรรมเป็นทางเอียงลาด เป็นจุดที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา เคยได้รับการจัดอันดับจาก QS Universitys Rankings ให้เป็นมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมอันดับ 8 ของเกาหลี

 


มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา:  https://www.ewha.ac.kr/mbs/ewhaen/

Siam i-Edu EWHA Korea Visitation April Program 2019

ม.สยาม การร่วมมือทางวิชาการในอนาคตกับสถาบันชั้นนำในเกาหลีใต้

 

 

ยกระดับสมรรถนะบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ทางด้านเทคโนโลยีการอาหาร

ดร.พรชัย มงคลวนิช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ผศ.ดร.กาญจนา มหัทธนทวี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ดำเนินงานของคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผศ.ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา บันทึกการลงนามความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยสยามและบริษัท ไทยยูเนี่ยน/บริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกทูน่ากระป๋องรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ และสอดคล้องกับโครงการยกระดับสมรรถนะบัณฑิตพันธุ์ใหม่  โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการอาหาร

ผู้นำธุรกิจอาหารทะเล บริษัท ไทยยูเนี่ยน ก่อตั้งขึ้นในปี 2520  มีผลิตภัณฑ์แบรนด์ชั้นนำเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั่วโลก ดำเนินกิจการอย่างมีส่วนร่วมกับพนักงาน ห่วงใยสังคม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลมากมายจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั่วโลก เช่น ไทยยูเนี่ยน ได้รับเลือกให้ติดดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) หมวดตลาดเกิดใหม่ เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน และผู้นำอันดับ 1 ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทผลิตภัณฑ์อาหารของโลก ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารของโลก, รางวัลบริษัทที่มีการบริหารจัดการที่ดีที่สุดในเอเชีย ครั้งที่ 18 (18th Asia’s Best Managed Companies) โดย FinanceAsia นิตยสารและเว็ปไซต์การเงินชั้นนำแห่งเอเชีย, รางวัลผู้นำด้านความยั่งยืนแห่งปี เป็นต้น


"การเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง"ในภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

Posted by Food Technology & Siam University on Friday, April 5, 2019

ยกระดับสมรรถนะบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ทางด้านเทคโนโลยีการอาหาร

อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูสมรรถนะใหม่ ในศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 อาจารย์ศุภณัฐ กอบกุลกัลยกร ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร และการออกแบบโมเดล ในหัวข้อ “ครูสมรรถนะใหม่ ในศตวรรษที่ 21” ณ โรงเรียนวัดมหาธาตุ สำนักงานเขตพระนคร สังกัด กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร

ศุภณัฐ กอบกุลกัลยกร

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูสมรรถนะใหม่ ในศตวรรษที่ 21

การศึกษาและวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง จากต่างประเทศ (คพอต.)

 

วันที่ 18-22  มีนาคม 2562  ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ (ผู้ช่วยอธิการบดี) ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.ม.) มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับคณะกรรมการจาก สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง จากต่างประเทศ (คพอต.), สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และกรรมการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เข้าเยี่ยมสถาบันต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ สถาบันวิจัยนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ภัยธรรมชาติ มหาวิทยาลัยโทโฮคุ (Tōhoku University), University of Tokyo, Waseda University, Keio University, Tokai University และ Ministry of Education, Culture, Sports, Science & Technology และ สถานทูตไทยประจำกรุงโตเกียว เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาและการวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง จากต่างประเทศกับสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันอื่นในประเทศไทย อันจะเป็นการยกระดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาของไทย เพื่อนําไปสู่การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต และเป็นการรองรับการดําเนินการปฏิรูปประเทศ ทั้งในด้านการศึกษาและด้านเศรษฐกิจ


มหาวิทยาลัยโตไก (Tokai University)

Dr.Pornchai Mongkhonvanit-todai-komaba

ภาพ: ดร.พรชัย มงคลวนิช รับของที่ระลึกจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยโตไก คิโยชิ ยามาดะ (Kiyoshi YamadaChancellor of Tokai University)

 

 

 

มหาวิทยาลัยโทได The University of Tokyo (UTokyo)

 

The University of Tokyo-Komabaภาพ: เยี่ยมชม มหาวิทยาลัยโตเกียว วิทยาเขต(หลัก)โคมาบะ (Komaba campus) เพื่อเชิญชวน University of Tokyo ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีเกียรติมากที่สุดในญี่ปุ่น และยังจัดเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับที่ 23 ของโลก มีความเชี่ยวชาญด้าน Engineer and Technology ( อันดับที่ 13 ของโลก ) Art ( อันดับที่ 12 ของโลก ) และ Medical ( อันดับที่ 26 ของโลก ) ให้เข้ามาร่วมจัดการศึกษาในประเทศไทย  คลิกดูคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยโตเกียว ซึ่งมหาวิทยาลัยโตเกียว The University of Tokyo (UTokyo) หรือชื่อที่คุ้นหูคนไทย คือ โทได (Todai) ย่อมาจาก Tokyo Daikaku  นั่นเอง (Daikaku แปลว่า มหาวิทยาลัย) คลิกอ่านเพิ่มเติม.. ประกอบไปด้วย 3 วิทยาเขตหลัก และ 4 วิทยาเขตย่อย คลิกดูรูปภาพจากแฟนเพจ:  Pornchai Mongkhonvanit | The University of Tokyo, KomabaTokai University(Official


 

มหาวิทยาลัยเคโอ (Keio University)

อากิร่า ฮาเซยามัช (Akira Haseyamac) อธิการบดี และ รองอธิการบดี นาโอกิ วาตานาเบ้ (Naoki Watanabe)ภาพ: การประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ทางด้านการวิจัยและการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยได้รับการต้อนรับจากท่าน อากิร่า ฮาเซยามัช (Akira Haseyamac) อธิการบดี และ รองอธิการบดี นาโอกิ วาตานาเบ้ (Naoki Watanabe) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเคโอ (Keio University) เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดมีมานานกว่า 160 ปี (ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1858) ก่อตั้งโดย ฟุคุซาวะ ยูคิจิ ผู้ได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งวิทยาการสมัยใหม่ของญี่ปุ่น  ภาพใบหน้าของท่านผู้นี้ถูกนำมาพิมพ์ลงบนธนบัตรแบงค์ 10,000 เยน

มหาวิทยาลัยเคโอ (Keio University) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเงินกองทุนสูงที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น และเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมอย่างกว้างขวางว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เคยได้รับการจัดอันดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก จากนิตยสาร École des Mines de Paris ของประเทศฝรั่งเศส ได้รับการจัดอันดับจากวารสาร 4ICU ให้อยู่ในอันดับที่ 4 (เมื่อปี พ.ศ.2550) และอันดับที่ 14 ของโลก(เมื่อปี พ.ศ.2552) และยังเป็นอันดับ 1 ของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย สื่อมลวชนได้เปรียบให้เป็นฮาร์วาร์ดของประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว

มหาวิทยาลัยเคโอ มีชื่อเสียงในเรื่องความเป็นเลิศทางวิชาการ นอกจากหลักสูตรสำหรับนักศึกษาญี่ปุ่นแล้ว ก็ยังเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท มีศูนย์วิจัยทางการศึกษามากกว่า 30 แห่ง และยังเป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก มากกว่า 300 แห่งอีกด้วย

แฟนเพจ: Keio University Global Page  | เว็บไซต์: https://www.keio.ac.jp/en/ | ภาพจากแฟจเพจ: Pornchai Mongkhonvanit 21 มีนาคม 2562


 

 

มหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University)

ภาพ:  เข้าพบสนทนากับ Professor Hironori Kasahara เพื่อเชิญชวนเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาในประเทศไทยและอาเซียน มหาวิทยาลัยวาเซดะ  มักจะนิยมเรียกย่อ ว่า โซได” เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและรัฐศาสตร์  มักจะถูกเทียบกับมหาวิทยาลัยเคโอ  วาเซดะได้รับการยอมอย่างกว้างขวางว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้รับการยอมรับว่า เป็นสถาบันบ่มเพาะนักการเมือง และนักบริหารชั้นนำ ในประเทศ  มีศิษย์เก่าเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่นถึง 7 คน และสร้างนักธุรกิจและซีอีโอให้กับแบรนด์ดังระดับโลก เช่น ฮอนด้า, ซัมซุง, มิตซูบิชิ, โซนี่, โตชิบา, เซก้า, นินเทนโด เป็นต้น

แฟนเพจ: Waseda University | เว็บไซต์: https://www.waseda.jp/top/en


 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ภาพ: เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้ต้อนรับ คณะทำงานประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาและวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง จากต่างประเทศ หรือ คพอต.

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น – 在東京タイ王国大使館 |


 

 

กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น

ภาพ: เข้าพบผู้บริหาร กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น เพื่อประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ในประเทศไทย พร้อมทั้งเชิญชวนให้สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสูงของญี่ปุ่นไปเปิดสอนในประเทศไทยมากขึ้น ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นกระทรวงที่มีอำนาจและมีอิทธิพลมากในรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งมีการบริหารงานโดยรวมอำนาจการบริหารการศึกษาไว้ที่ส่วนกลาง และให้ระบบราชการของรัฐเป็นผู้ควบคุมกระบวนการศึกษา  文部科学省 MEXThttp://www.mext.go.jp/http://www.mext.go.jp/en/ |  อ่านข่าว รมว.ศึกษาธิการ ของไทยไปเยือน รมว.ศึกษาธิการฯ ของญี่ปุ่น


 

 

มหาวิทยาลัยโทโฮคุ (Tōhoku University)

ภาพ: เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ภัยธรรมชาติ มหาวิทยาลัยโทโฮคุ (Tōhoku University) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อนวัช ลีละวัฒน์ อาจารย์ประจําสถาบันวิจัยนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ภัยธรรมชาติ มหาวิทยาลัยโทโฮคุ ประเทศญี่ปุ่นให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ก็ได้กล่าวเชิญชวนให้ มหาวิทยาลัยโทโฮคุ (Tohoku University) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นที่ติดอันดับ 70 ของโลก มีความเชียวชาญด้าน Material Science ( อันดับ 40 ของโลก ) และ Civil Engineer เข้าไปเปิดหลักสูตร และจัดการศึกษาในประเทศไทยอีกด้วย สถาบันวิจัยนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ภัยธรรมชาติ มหาวิทยาลัยโทโฮคุ (Tōhoku University)


 

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ คพอต.

สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง จากต่างประเทศ หรือเรียกโดยย่อว่า คพอต. โดยความเห็นชอบหัวหน้า คสช. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ต้องการให้มีการส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน และมีกรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย โดยมีภารกิจสำคัญคือ การกําหนดศาสตร์วิทยาการ และสาขาวิชา ที่เป็นประโยชน์ และมีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ ที่สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในประเทศไทยได้ โดยคำสั่งนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560


การศึกษาและวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง จากต่างประเทศ (คพอต.)

ร่วมพิธีสำเร็จการศึกษา Daffodil International University, Dhaka, Bangladesh

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม และผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับเกียรติจากท่านประธานคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนานาชาติ “แดฟโฟดิล” Daffodil International University, Dhaka, Bangladesh (DIU) Dr. Md. Sabur Khan, Chairman, Daffodil International University ในฐานะวิทยากรผู้ทรงเกียรติจากนานาประเทศ และได้รับเกียรติขึ้นกล่าวแสดงความยินดีกับ ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 5,631 คน ในพิธีสำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยแดฟโฟดิล ครั้งที่ 8 โดยมี Dr.Dipu Moni MP รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และศาสตราจารย์ Professor Abdul Mannan, ประธานคณะผู้บริหาร University Grants Commission of Bangladesh เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ณ Daffodil International University, Dhaka, People’s Republic of Bangladesh.

 

ภาพ: Dr. Md. Sabur Khan ให้การต้อนรับแขกพิเศษ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และดร.ชลดา มงคลวนิช ผู้ช่วยอธิการฯ โดยแฟนเพจ: มหาวิทยาลัยนานาชาติ “แดฟโฟดิล” เผยแพร่ซ้ำโดย: มหาวิทยาลัยสยาม, กรุงเทพ, ประเทศไทย  

 

Youtube: 8th Convocation ।। Daffodil International University।। At a Glance เผยแพร่ซ้ำโดย มหาวิทยาลัยสยาม, กรุงเทพ, ประเทศไทย

 

Daffodil International University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ในประเทศบังกลาเทศ ที่มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสยาม จัดตั้งขึ้นในปี 2545 โดยคณะกรรมาธิการมหาวิทยาลัยแกรนต์ และกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ตั้งอยู่ในเขตการปกครอง ธากา ซึ่งเป็นเมืองหลวง ศูนย์กลางทางอุตสาหกรรม การค้า และการปกครองของประเทศบังกลาเทศ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาตร์ สุขภาพ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประธานคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดย Dr. Md. Sabur Khan


รายการอ้างอิง:

ร่วมพิธีสำเร็จการศึกษา Daffodil International University, Dhaka, Bangladesh

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai