การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษา ได้รับมอบอำนาจจาก ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ให้เป็นผู้แทนในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ด้านการให้บริการสารสนเทศ ระหว่างสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันอังคารที่ 25 เมษายน พุทธศักราช 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน บูรณาการการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว กว้างขวางและคุ้มค่า โดยนักศึกษาจากทั้งสองมหาวิทยาลัยสามารถใช้สิทธ์ขอยืมหนังสือ และค้นคว้าศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้จากห้องสมุดของทั้งสองมหาวิทยาลัย ทำให้นักศึกษา คณะอาจารย์และ บุคลากร สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เพื่อค้นคว้าความรู้ต่างๆ

นอกจากนี้ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร ยังได้นำชมนิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย” ณ ห้องนิทรรศการชั้น 7  สำนักงานวิทยทรัพยากร สืบสานญาณทัศน์ มรดกทางภูมิปัญญา ที่สืบทอดจากภระบรมราโชบาย และพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระปิยมหาราช สร้างเป็นคลังความรู้เฉลิมพระเกียรติพระปรีชาญาณ และพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสก้าวสู่การครบรอบ 100 ปีแห่งการได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานเป็นมหาวิทยาลัยในพุทธศักราช ๒๕๖๐ จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย จึงเป็นมรดกทางปัญญาและคลังความรู้ทางดิจิทัลที่สำคัญ และยังเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย และนานาชาติ

เว็บไซต์ของห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://library.car.chula.ac.th

 

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.