ม.สยาม อันดับ 7 UI Green Metric World University Ranking 2017

ม.สยามติดอันดับที่ 7 มหาวิทยาลัยสีเขียว ของประเทศไทย หรืออันดับที่ 168 ของทั่วโลก ประจำปี 2017  โดยผลการสำรวจของ UI Green Metric World University Ranking 2017 หรือ โครงการจัดอันดับ UI Green Metric ประกาศผล เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

ม.สยาม อันดับ 7 UI Green Metric World University Ranking 2017 7การจัดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียว โลก 2017 GreenMetric World University Rankings เป็นการวัดและจัดอันดับโดย มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia : UI)  เพื่อจัดอันดับสถาบันการศึกษา ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก โดยมีแนวทางว่า มหาวิทยาลัยชั้นนำที่จะผลิตผู้นำประเทศรุ่นใหม่ในอนาคต จะต้องรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ การประกาศผลการจัดอันดับ UI Green Metric จะมีส่วนช่วยให้สังคมตระหนักถึงการพัฒนาในด้านต่างๆให้ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และจะช่วยเปลี่ยนการดำเนินชีวิตของผู้คนให้มีส่วนร่วมในการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างรู้คุณค่า ในการจัดอัดดับประจำปีนี้มีมหาวิทยาลัยหลายประเทศให้ความสนใจ สมัครเข้าร่วมการวัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในด้านการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เขียวสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 516 สถาบันจากทั่วโลก มหาวิทยาลัยไทยเข้าร่วม 22 สถาบัน โดยมีเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ
1. Setting And Infrastructure (ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน) 15%
2. Energy and Climate Change (การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) 21%
3. Waste management (การจัดการของเสีย) 18%
4. Water usage (การจัดการน้ำ) 10%
5. Transportation (การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 18%
6. Education (ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน) 18%

ม.สยาม อันดับ 7 UI Green Metric World University Ranking 2017 8ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน 76 ประเทศ สมาชิกเหล่านี้มีส่วนร่วมในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวในความมุ่งมั่นในการพัฒนาและรักษาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วัดจากตัวบ่งชี้ 6 ตัวโดยใช้การศึกษาการขนส่งน้ำเสียพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการตั้งค่าและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ได้คะแนนสูงสุด 10,000 คะแนน

การจัดอันดับโลก UI GreenMetric เริ่มขึ้นในปี 2010 ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกเพื่อกำหนดเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความยั่งยืน ในปี 2015 โครงการได้เพิ่มเกณฑ์มาตรฐานสูงขึ้น มีการใช้เครื่องมือตรวจวัดปริมาณคาร์บอน การตรวจสอบระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบเป็นระบบ และคาดว่าภายในปี พ.ศ.2020 UI GreenMetric จะสามารถประสานงานกับมหาวิทยาลัยระดับประเทศทั่วโลก และสร้างเครือข่ายสมาชิกไว้ในทุกประเทศทั่วโลก เพื่อขยายแนวคิดนี้ให้กว้างขวางขึ้น

ปัจจุบัน UI GreenMetric มีสำนักงาน 18 แห่ง ทั้งในเอเชีย ยุโรป และออสเตรเลีย

ม.สยาม อันดับ 7 UI Green Metric World University Ranking 2017 9

อันดับ 7 มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยสีเขียว ของประเทศไทย
มหาวิทยาลัยสยาม ยังคงเข้าร่วมพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปในปีต่อๆไป และทำงานอย่างมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัย “สีเขียว” โดยการปรัับปรุงการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน, การจัดการการใช้พลังงาน, การจัดการของเสีย, การใช้ทรัพยากรน้ำ, การจัดการระบบการขนส่งภายใน และการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม  อย่างยั่งยืนตลอดไป

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง:

ม.สยามติดอันดับ 7 มหาวิทยาลัยสีเขียว ของประเทศไทย UI Green Metric World University Ranking 2017

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.