โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับเครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดกิจกรรมอบรมแกนนำนักศึกษา จิตอาสาป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 140 คน ในวันเสารที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 12 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสยาม โดยมี วิทยากร จาก สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ มาให้ความรู้

มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งในการดำเนินการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยปลูกฝังจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม สนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษา ให้มีความ
    เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อส่งเสริม พัฒนากิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดผ่านกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
  3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิต การสร้างภูมิคุ้มกัน และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้พ้นภัย
    ยาเสพติดตามกลุ่มเป้าหมาย

 

แนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปี2562-มหาวิทยาลัยสยาม

การจัดกิจกรรมอบรมแกนนำนักศึกษาจิตอาสาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดำเนินโครงการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ การดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ของสถานศึกษา ได้กำหนดเป้าหมาย การดำเนินงานในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ให้แก่เด็กและเยาวชน วัยเสี่ยง ในสถานศึกษาทุกคน สร้างระบบป้องกัน เฝ้าระวังยาเสพติด ในสถานศึกษา ผ่านกิจกรรม ต้านภัยยาเสพติด โดยเน้นกระบวนการพัฒนาสติปัญญา ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม และการสร้างความเข้มแข็งของจิตใจ โดยมุ่งรักษาคุณภาพระบบการป้องกัน เฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง และเข้มแข็ง


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.