University Expo มหกรรมอุดมศึกษา: อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

University Expo มหกรรมอุดมศึกษา: อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0งาน “University Expo”  ได้รวบรวมพลังอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนประเทศเน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ และการเป็นมหาวิทยาลัยไทย 4.0 ผ่านกิจกรรมและนิทรรศการผลงานทางวิชาการมากมายทั้ง 10 โซน ค้นหาคณะที่ใช่ ที่งาน “University Expo มหกรรมอุดมศึกษา: อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 รวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ผ่านกิจกรรมและนิทรรศการผลงานทางวิชาการมากมายรวม 10 โซน ทั้งยังให้นักเรียนผู้สนใจได้ทดลอง “แบบทดสอบ aiSCT” เพื่อค้นหาคณะที่เรียนที่ใช่

ในโอกาสครบรอบ 45 ปี ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือ ทปอ. สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายที่ประชุมฯ 33 สถาบันฯ จึงร่วมมือร่วมใจแสดงพลังและศักยภาพในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนได้เห็นความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. ที่จะเป็นกลไกสำคัญส่วนหนึ่งของสังคมต่อการขับเคลื่อนทั้งด้านการผลิตกำลังคนการสร้างงานวิจัยค้นคว้าการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆการให้บริการวิชาการแก่สังคม ฯลฯ เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาก้าวหน้า และประชาชนโดยส่วนรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายทปอ.ในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) สมาชิกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างองค์ความรู้ ผลงานอุดมศึกษาไทยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมคุณภาพชีวิตของประชาชน

โซนที่ 1 : พบกับ “รอยัล พาวิลเลียน” (ROYAL PAVILION) นิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาของพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10

โซนที่ 2 : STEM EDUCATION & 21st CENTURY LEARNING นิทรรศการเกี่ยวกับแนวคิดของระบบการศึกษาแนวใหม่ที่จะวางรากฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย ให้แก่เด็กไทยในอนาคต

โซนที่ 3 : อุดมศึกษาไทยกับการพัฒนาชุมชน นิทรรศการเกี่ยวโครงการวิชาการหรืองานวิจัยในระดับอุดมศึกษาที่มีส่วนช่วยพัฒนาชุมชน

โซนที่ 4 : Social Innovation,Social Enterprise and Entrepreneurship เป็นการแสดงถึงนวัตกรรมทางสังคมที่สร้างขึ้นโดยสถาบันอุดมศึกษาของไทย จะทำให้ผู้ชมได้เห็นตัวอย่างและเข้าใจคำว่า Social Innovation มากขึ้น รวมทั้งบทบาทของอุดมศึกษาไทยในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคม ผ่านการใช้นวัตกรรมทางสังคม

โซนที่ 5 : University Innovation Ecosystem เป็นเรื่องราวของความเชื่อมโยงกันในสังคม โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากความพร้อมทางด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ บุคลากร สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ กิจกรรมและบริการที่สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาประเทศไปสู่โมเดล Thailand 4.0 อย่างแท้จริง

โซนที่ 6 : SME & Start Up ผู้ชมจะได้เห็นต้นแบบของนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่นักศึกษาพัฒนาขึ้น อีกทั้งยังได้ร่วมชมการแข่งขันการนำเสนอผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้สร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคต

โซนที่ 7 : Innovation Hubs แสดงให้เห็นถึงโครงการ Innovation Hubs ที่ถูกออกแบบมาให้ปิดช่องว่างที่มีอยู่ของระบบวิจัยไทยที่ไม่สามารถผลักดันให้งานวิจัยจากสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โดยสนับสนุนมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมด้วยการส่งเสริมให้มีเครื่องมือขนาดใหญ่ที่จะขยายผลงานสู่ระดับต้นแบบ

โซนที่ 8 : นิทรรศการความร่วมมือและการรวมของกลุ่มมหาวิทยาลัย ผู้เข้าชมจะได้เข้าใจถึงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2561 Thai university Central Admission System (TCAS) ซึ่งเป็นระบบที่เอื้อให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนให้ครบระยะเวลาการเรียนการสอน รวมทั้งสามารถค้นหาคณะที่เรียนแล้ว “ปัง” ด้วย AI

โซนที่ 9 : นิทรรศการความร่วมมือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จัดแสดงตัวอย่างกิจกรรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ทั้งด้านวิชาการ งานวิจัยและกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา โดยคัดเลือกโครงการเด่นๆ ที่ตอบสนอง 4.0 ได้แก่ โครงการด้านอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีทางการแพทย์ โครงการด้านปัญญาประดิษฐ์ ดิจิทัลเทคโนโลยีหุ่นยนต์ สมองกลฝังตัว และโครงการด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ในรูปแบบ interactive เพื่อให้ผู้ชมนิทรรศการสามารถ สืบค้นได้ด้วยตัวเอง

โซนที่ 10 : นิทรรศการมหาวิทยาลัยเอกชน : มหาวิทยาลัยเอกชนกับโอกาสทางการศึกษา, ความร่วมมือของสถาบันกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และ บทบาทในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ

University Expo มหกรรมอุดมศึกษา: อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ศูนย์การค้าสยามพารากอน 3นอกจากนี้ ในเวทีประชุมวิชาการจะได้พบกับการบรรยายพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำของประเทศมากมาย ในงาน University Expo 2018 กับงานบรรยายพิเศษ “ประเทศไทยกับเส้นทางการพัฒนาคู่ความยั่งยืน”  โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน University Expo ได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 4 มีนาคมนี้ ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์
(พิธีเปิดวันที่ 2 มีนาคม และรอบประชาชนทั่วไป 3 – 4 มีนาคม)
ลงทะเบียนร่วมงานตั้งแต่วันนี้ที่ http://unixpo.cupt.net/


ที่มา: https://www.facebook.com/cuptthailand/

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.