หลักสูตรปริญญาตรี

คิด ด้วยอิสระ ทำ ด้วยปัญญา

การศึกษายุคใหม่จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดให้เป็น คิดอย่างอิสระ และคิดอย่างสร้างสรรค์ เมื่อลงมือปฏิบัติจริง สามารถหาวิธีตอบโจทย์ที่ตรงประเด็น พบปัญหา ย่อมแก้ด้วยปัญญา ประสบการณ์ที่คัดกรองเหล่านี้ ทำให้บัณฑิตชาวสยาม สะสมความแกร่งจากแหล่งปัญญาของบางหว้า พร้อมทำงานเพื่ออนาคต เป็นคุณสมบัติของบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยสยามภาคภูมิใจ

คณะที่เปิดสอนปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสยาม

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ (6ปี)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะแพทยศาสตร์ (6ปี)

คณะวิทยาศาสตร์

วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA

คณะรัฐศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะนิเทศศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

วิทยาลัยนานาชาติ

สมัครเรียน วันนี้

มหาวิทยาลัยสยามจัดสรรหลักสูตรทันสมัย ให้นักศึกษาได้เรียนสนกุ รู้จริง และทำงานได้จริง เพื่อก้าวสู่การเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์แบบมืออาชีพ ก่อนก้าวสู่โลกการทำงานจริง

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.