UBIS “การพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นผู้ประกอบการ”

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จัดโครงการ “การพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ” วันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ. มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 ชั้น 5 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อให้นักศึกษาชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม มีความรู้และความเข้าใจในด้านความคิดนอกกรอบของธุรกิจ และการสร้าง Brand สำหรับผู้ประกอบการใหม่

ศูนย์บ่มเพาะ วิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสยาม (ตั้งอยู่ที่ห้อง UBIS ชั้น 8 อาคาร 19 ) ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลากรเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย “การพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นผู้ประกอบการ” วันที่ 16 มีนาคม 2561  ณ อาคาร12 ชั้น 5  มหาวิทยาลัยสยาม เริ่มตั้งแต่เวลา08.00-16.30 น. ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร ลงทะเบียนด่วน

ลงทะเบียนด่วน โทร: 089-0080499 (ติดต่อ คุณบี) ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 19 ชั้น 8 5210


https://www.facebook.com/siamubi/

การพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นผู้ประกอบการ

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.