อบรมการวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF

โครงการ การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF “อบรมการวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา” โดยความร่วมมือของ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย(ควอท) และมหาวิทยาลัยสยาม ระหว่าง พฤหัสบดี-ศุกร์ วันที่ 10-11 มกราคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

หลักการและเหตุผล

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thailand Qualification Framework, TQF) ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา หรือปรับปรุงรายละเอียด ของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ (learning outcomes) ของผู้เรียนอย่างน้อย 5 ด้านคือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดขอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิต ที่ผลิตในสาขา หรือสาขาวิชาของระดับคุณวุฒิเดียวกันของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง มีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ ทั้งในระดับชาติและระดับสากล

ผศ.ดร.พลเรือตรีหญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจึงเป็นเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิเชิงคุณภาพ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีการพัฒนาการโดยเน้นการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียนทั้ง 5 ด้าน ดังที่กล่าวมา ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนรู้ นับแต่วันที่เข้ารับการศึกษา จนถึงวันที่จบการศึกษา เป็นการอุดมศึกษาเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ที่ต้องมีการพิสูจน์ทราบ สร้างความแน่ใจ (ensure) ว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นจริง โดยมีการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ในการติดตามตรวจสอบ หาความเชื่อมโยง ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร การกำหนดผลการเรียนรู้และการกำหนดรายวิชา ว่ามีความสัมพันธ์กับอัตราการได้งาน ทำให้ผู้เรียนได้มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจ ของผู้จ้างงานและสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยความรู้ และความเข้าใจในการวัด และการประเมินผลที่ถูกต้อง

ผศ.ดร.พลเรือตรีหญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ มหาวิทยาลัยสยาม

เพื่อเป็นการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษา ให้สามารถดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ระดับอุดมศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปใช้ กับการเรียนการสอนในรายวิชาและหลักสูตรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อไป (Thailandpod, 2562)

การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF

วัตถุประสงค์

เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้และความเข้าใจแนวคิด หลักการวัดและการประเมินผล ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวัด และการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน จำนวนประมาณ 100 คน

ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่ 10-11 มกราคม 2562 (พฤหัสบดี-ศุกร์)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชา
สอดคล้องกับ แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ของอาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษา (PSF)

สอดคล้องกับ PSF ในองค์ประกอบที่ 1 องค์ความรู้ (Knowledge) มิติที่ 1.2 ความรู้ในศาสตร์การสอน และการเรียนรู้ ระดับ 1 เลือกวิธีวัดและประเมินผลเบื้องต้น ที่สอดคล้องกับวิธีการจัดการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้

การติดตามประเมินผล

– แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าโครงการ
– การสังเกตการณ์ในระหว่างการอบรม

วิทยากร

1. ผศ.ดร.พลเรือตรีหญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ มหาวิทยาลัยสยาม

2. ศ.กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง มหาวิทยาลัยสยาม

3. รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงานดำเนิการ

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม

(Professional and Organizational Development Network of Thailand Higher Education)


 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

Thailandpod. (2562, มกราคม 10-11). โครงการ การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF. Retrieved from สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย: http://www.thailandpod.org/training/2018/TQF/course.html

ภาพข่าวจากแฟนเพจ:  ThailandPod,  |  Supathra Urwongse,  |  เว็บไซต์: สมาคม ควอท

ข่าวอื่นๆ เกี่ยวกับ สมาคม ควอท: การประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคม ควอท ครั้งที่ 1/2562

การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF

 

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.