สมุนไพรเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน (การบริบาลทางเภสัชกรรม) ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 คณาจารย์ นำโดย ผศ.ดร.วีระยุทธ โพธิ์ฐิติรัตน์ พานักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ทำกิจกรรมภายใต้โครงการ “เรียนรู้นอกห้องเรียน” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน และได้ทำกิจกรรมเป็นหมูคณะ ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยการไปทัศนศึกษา สำหรับรายวิชา สมุนไพรเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน (การบริบาลทางเภสัชกรรม)  ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ (Siri Ruckhachati Nature Park) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

 

สมุนไพรเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน (การบริบาลทางเภสัชกรรม) ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ 3

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล ศาลายา เริ่มเปิดให้บริการ รถราง ?(TRAM TOUR) รอบแรก เวลา 10.15 น. เริ่มบริการครั้งแรกเมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561

เวลาทำการ: วันพุธ–วันอาทิตย์ เวลา 06.00 – 18.00 น. (ห้องนิทรรศการเปิดเวลา 09.00–16.30 น.) ปิดให้บริการวันจันทร์-อังคาร อัตราค่าเข้าชม: ฟรีสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี บุคคลทั่วไป: 100 บาท นักเรียน/นักศึกษา: 50 บาท ชาวต่างชาติ: 250 บาท ส่วนนักศึกษาและบุคลากร ม.มหิดล: ฟรี

นอกจากนี้ยังมีอัตราสำหรับกิจกรรมแบบ Tramtour จะมีอัตราค่าวิทยากรนำชมพิเศษ กลุ่ม 15-30 (30 บาท/คน) และกิจกรรมสาธิตกลุ่ม 15-30 คนต่อ 1 กิจกรรม (60 บาท/คน) โดยอัตรานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ผู้จัดกำหนด โปรดติดต่อสอบถามได้โดยตรง

 

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ตั้งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในระยะแรกของการดำเนินการ ใช้ชื่อว่า “โครงการปลูกสวนสมุนไพร” โดยดำริของศาสตราจารย์ ดร. ณัฐ ภมรประวัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในระยะนั้น และ ศาสตราจารย์ พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ หัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์เป็นผู้วางรากฐาน และรูปแบบภูมิสถาปัตย์  ภายในพื้นที่ 171 ไร่ ให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติระดับชาติและระดับนานาชาติ ในลักษณะ Botanical Garden เพื่อเป็นอุทยานการเรียนรู้ทางธรรมชาติวิทยา ต่อยอดภูมิปัญญาไทย ให้สามารถเป็นต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นแหล่งรวบรวมพืช ผลิตและทดลองพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยา แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่หลากหลาย เป็นสวนสาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางด้านพฤกษศาสตร์และสมุนไพรของจังหวัดนครปฐม และภูมิภาคตะวันตกของประเทศ

 

สมุนไพรเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน (การบริบาลทางเภสัชกรรม)  ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

พืชสมุนไพรที่สำคัญๆ ได้แก่ โมกราชินี สิรินธรวัลลี สามสิบกีบน้อย และจิกดง ซึ่งเป็นพืชชนิดใหม่ของโลก มะลิซาไกสมุนไพรหายากที่ใช้เป็นยาคุมกำเนิดของชนเผ่าซาไก กำแพงเจ็ดชั้น กวาวเครือขาว รวมทั้งสมุนไพรที่เป็นพืชผักพื้นบ้านอีกหลากหลายชนิด โดยเฉพาะกวาวเครือแดง สมุนไพรบำรุงกำลังของไทย และสมุนไพรที่เป็นพืชผักพื้นบ้านอีกหลากหลายชนิด (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553)


งานที่อ้างถึง

มหาวิทยาลัยมหิดล. (17 พฤษภาคม 2553). เกี่ยวกับ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ. เข้าถึงได้จาก อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ: https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/

เว็บไซต์: อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ (Siri Ruckhachati Nature Park)

แฟนเพจ: Sireepark /  #sireepark

อ้างอิงเวลา และเผยแพร่ซ้ำ โดย มหาวิทยาลัยสยาม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2111521198961813&type=3

สมุนไพรเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน (การบริบาลทางเภสัชกรรม) ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.