การอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. การอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ณ หอประชุมชั้น 4 มหาวิทยาลัยสยาม โดยเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 62 สำนักงานเขตภาษีเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง, ร.ต.วีระชัย อยู่นุช ม.พัน 29 รอ. และเจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 9 ร่วมตรวจความพร้อม ของสถานที่ สำหรับจัดการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 3/62 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม  ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานเขตภาษีเจริญ เจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 9, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ภาษีเจริญ,  และผู้แทนชุมชนในพื้นที่เขตภาษีเจริญ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) มหาวิทยาลัยสยาม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเสาหลักให้กับชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ จวบจนรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริย์จึงเป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชาติไทย มายาวนานกว่า 700 ปี และเป็นสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งยืนยง ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไท ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ตราบจนปัจจุบัน ธ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทย และดำรงอยู่ภายใต้ทศพิศราชธรรม ทรงเป็นผู้นำการพัฒนาประเทศในทุกด้าน อันได้แก่ การปกครองประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงน้อมนำพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จนก่อให้เกิดเป็นพลังที่สำคัญยิ่งในการผลักดันให้ประเทศไทย ยืนหยัดอยู่ในสังคมแห่งอารยประเทศได้อย่างสง่างาม ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทยและพอเพียง มีความรักความศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์ มีจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ในการช่วยเหลือผู้อื่น เป็นที่พึ่งของสังคม ส่งผลให้ประเทศชาติเกิดสันติสุขอย่างแท้จริง

 

การอบรมพิเศษ เรื่อง พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

การอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.