งานแถลงข่าว และอบรมเชิงปฎิบัติการณ์ “งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒”

แบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแถลงข่าวแบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยเปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปรุงแบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ด้วยพระองค์เอง และพระราชทานแบบตราสัญลักษณ์พร้อมความหมาย เพื่อใช้ในการเผยแพร่งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  ในการนี้ รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องสักการะ และขอเชิญชวนประดับตราสัญลักษณ์ ตามอาคารสถานที่ และบ้านเรือน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพร้อมเพรียงกัน (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. กองกลาง. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์, 2562)

งานแถลงข่าว และอบรมเชิงปฎิบัติการณ์ "งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒" 3

สืบเนื่องจากสำนักพระราชวังมีประกาศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๔ ถึง ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รัฐบาล นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ประชุม ครม. และมอบหมายให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าเตรียมการงานดังกล่าว และกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมในเรื่องต่างๆ อาทิ โครงสร้างคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ หมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การจารึกสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพและแกะพระราชลัญจกร การซ่อมแซมและสร้างเครื่องใช้ และเครื่องประกอบในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การจัดทำเหรียญที่ระลึก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ หนังสือพระราชทานในการพระราชทานพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ การจัดทำน้ำอภิเษก การจัดริ้วขบวนและริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ การเตรียมแผนการจัดการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทของคณะบุคคลและประชาชนในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การกำหนดชื่องานภาษาไทยและภาษาอังกฤษและเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและแนวปฏิบัติในการเฉลิมพระเกียรติ และการจัดทำตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นไปตามโบราณราชประเพณีและสมพระเกียรติอย่างสูงสุด (คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, 2562)

 

ศูนย์สื่อมวลชน งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

งานแถลงข่าว และอบรมเชิงปฎิบัติการณ์ “งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒” ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสยาม ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ร่วมงานแถลงข่าวการเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายพิธีการ เป็นประธาน ร่วมด้วย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯกทม.) พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล(ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  และได้เปิดดำเนินการศูนย์สื่อมวลชน(ย่อย) สำหรับงานพระราชพิธีเป็นวันแรก ที่ชั้น1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

 

ศูนย์สื่อมวลชนย่อยนี้  เปิดดำเนินการตั้งแต่ ๑ มี.ค. ไปถึง ๒๖ เม.ย. ณ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ก่อนย้ายไปเปิดศูนย์สื่อมวลชนหลักตั้งแต่วันที่ ๒๗ เม.ย. – ๖ พ.ค.ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีสายด่วนสอบถามข้อมูลงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โทร.๑๒๕๗ เปิดให้ บริการ ๑๐ คู่สาย และยังเตรียมสร้างความรู้ความเข้าใจพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแก่ประชาชน ให้เข้าใจความหมายและซาบซึ้งพระราชพิธีด้วย

 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒” เพื่อมอบความรู้แก่สื่อมวลชนทราบถึงประวัติความเป็นมาเกี่ยวงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ลำดับความสำคัญและขั้นตอนของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บรรยายโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสยาม ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สำนักงาน กสทช.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. ในวันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒


    งานที่อ้างถึง
  • กระทรวงวัฒนธรรม. (8 มีนาคม 2562). พระราชพิธีบรมราชาภิเษก. เข้าถึงได้จาก ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงวัฒนธรรม : https://www.m-culture.go.th/adminli/main.php?filename=ebook_king
  • คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก. (26 มกราคม 2562). สมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก. เข้าถึงได้จาก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562: https://phralan.in.th/coronation/hilightdetail.php?id=3
  • สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. กองกลาง. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์. (2562). สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562. ข่าวสปน. 24/2562

https://library.siam.edu/royal-coronation-ceremony/

งานแถลงข่าว และอบรมเชิงปฎิบัติการณ์ “งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒”

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.