การจัดตั้งกระทรวงใหม่ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดตั้งกระทรวงใหม่-ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์    ร่วมฟังบรรยายพิเศษ “การจัดตั้งกระทรวงใหม่” ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.พรชัย มงคลวนิช-การจัดตั้งกระทรวงใหม่ที่ประชุมสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท) จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดตั้งกระทรวงใหม่” มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 เกี่ยวข้องกับกลไกการขับเคลื่อนและแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษา การวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศไทย ไปสู่ การเป็นประเทศพัฒนาแล้วตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ความกินดีอยู่ดี ของประชาชนในสังคม และการสร้างความสามารถ ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้พัฒนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีความเชื่อมโยงกัน

การจัดตั้งกระทรวงใหม่-ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์โดยเฉพาะในเรื่องของ บทบาทของมหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ประเทศก้าวสู่ Thailand 4.0 เพราะมหาวิทยาลัยถือเป็นด่านหน้า (Forefront) ของการขับเคลื่อนข้อริเริ่มนี้ ผมเชื่อว่ามหาวิทยาลัยนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากในเรื่องของเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ให้พร้อมรับมือกับความท้าทายในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งมหาวิทยาลัยภายใต้บริบทของกระทรวงใหม่นั้น จะต้องมีการปรับเปลี่ยนภารกิจครั้งใหญ่

ในอดีต มหาวิทยาลัยถูกมองในลักษณะ แยกเป็นกลุ่มๆ แบบแนวตั้งก็คือ กลุ่มแบบมองเพียงแค่มิติในเดียว คือ เรื่องของการแข่งขันเชิงวิชาการ แต่หากเราเปลี่ยนวิธีการมองใหม่ โดยคลี่ออกมาเป็นแนวนอน กล่าวคือ มหาวิทยาลัยชั้นนำที่ทำวิจัย ก็ควรผลักดันให้สามารถไปแข่งขัน จนติดอันดับโลกได้ มหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ ก็ส่งเสริมให้สามารถตอบโจทย์การพัฒนา ที่เป็นบริบทของพื้นที่นั้นๆ โดยอาจมอบโจทย์ใหญ่ๆ ให้แก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการนำวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มาแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งก็จะเป็นการดึงศักยภาพ ของทั้งสองกลุ่มออกมา ได้อย่างเต็มที่

การจัดตั้งกระทรวงใหม่-ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์มหาวิทยาลัยเอกชน มีพลังในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการพัฒนาหลักสูตร เพื่อตอบโจทย์ภาคเอกชน ได้ดี อีกทั้งสามารถปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการบรรยายครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสดี ที่ได้มาร่วมหารือ กับท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชน และร่วมกันตั้งโจทย์ให้กระทรวงใหม่ ในเรื่องของบทบาทและหน้าที่ รวมถึงข้อเสนอต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเอกชนอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ต่อไปในอนาคต การออกแบบการบริหารจัดการในกระทรวงใหม่อย่างมากมาย โดยสิ่งเหล่านี้จะเป็น Spirit ของการเปลี่ยนแปลงที่จะ Empower ทุกองคาพยพในกระทรวงใหม่ ให้ร่วมกันผลักดัน และขับเคลื่อนประเทศต่อไป ในอนาคต


ดร.พรชัย มงคลวนิช-การจัดตั้งกระทรวงใหม่กำหนดการ

  • 09.00-09.30 น. ลงทะเบียน
  • 09.30-09.45 น. บรรเลงเพลง
  • 09.45-10.00 น. ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวต้อนรับ
  • 10.00-11.00 น. บรรยายพิเศษ “การจัดตั้งกระทรวงใหม่” มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรกิตติมศักดิ์ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

https://www.facebook.com/flukeab/videos/1849063198518693/


Facebook – Pornchai MongkhonvanitFacebook:

Fanpage: ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ Dr. Suvit Maesincee

บรรยายพิเศษ “การจัดตั้งกระทรวงใหม่” ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.