วันสันติภาพสากล The International Day of Peace

วันสันติภาพสากล (The International Day of Peace) ณ มหาวิทยาลัยสยาม ดร.พรชัย มงคลวนิช ให้เกียรติกล่าวสุนทรพจน์ และเป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นบุคลากร และสโมสรนักศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพโลก โดยตัวแทนขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ประธานในพิธีได้ตีระฆังสันติภาพและกล่าวข้อความ ขอความยั่งยืนจงมีแด่สันติภาพอันแท้จริง ณ ห้องประชุม อาคาร 19-403

คําว่า สันติภาพ มีความหมายทั้งในเชิงปฏิเสธ และยืนยันในความหมายปฏิเสธ สันติภาพไม่เพียงแต่หมายถึงสภาวะที่ไม่มีสงครามและความขัดแย้ง แต่ยังหมายถึงสภาวะที่ไม่มีความรุนแรง ในโครงสร้างสังคม เช่น ความอยุติธรรม ความไม่เสมอภาคในสังคมการละเมิดสิทธิมนุษยชนการทําลายความสมดุลย์ทางนิเวศวิทยา ในความหมายเชิงยืนยันสันติภาพหมายถึงสภาวะที่มี ความสามัคคีปรองดองเสรีภาพ และความยุติธรรม

วันสันติภาพสากล (International Day of Peace หรือ World Peace Day) ตรงกับวันที่ 21 กันยายนของทุกปี จัดขึ้นเพื่ออุทิศแก่สันติภาพ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราศจากสงคราม

นักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม-วันสันติภาพสากลองค์การสหประชาชาติ (United Nations Economic and Social Council : UNECOSOC) ได้กำหนดให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็น “วันสันติภาพโลก” (International Day of Peace)

โดยมุ่งเน้นให้มนุษยชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสันติในทุกภูมิภาค โดยมีหลักการปฎิบัติ ดังนี้

1. เคารพชีวิต และศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล โดยไม่แบ่งชนชั้น หรืออคติ
2. ไม่ใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะต่อเด็กและเยาวชน
3. แบ่งปันกับผู้อื่นอย่างมีน้ำใจ เพื่อขจัดการแบ่งแยก ความไม่ยุติธรรม และการกดขี่ทางการเมืองและเศรษฐกิจ
4. รับฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อกัน เคารพเสรีภาพในการแสดงออก และยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม
5. จิตสำนึกต่อผู้ร่วมโลก ดำเนินชีวิตอย่างรับผิดชอบ และเคารพต่อทุกชีวิตในโลก เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติบนผืนโลก
6. มุ่งเจรจาสมานฉันท์ เคารพต่อหลักการประชาธิปไตย และให้โอกาสทุกฝ่ายมีส่วนร่วม อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะสตรี

ในประเทศไทย มีองค์กรที่ดำเนินงานด้านสันติภาพ ชื่อ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) เป็นองค์กรที่ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสันติภาพในฐานะที่ปรึกษาพิเศษของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งองค์การสหประชาชาติ ได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2522 รณรงค์และสร้างจิตสำนึกแห่งสันติภาพให้กับนักเรียนในสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติและจังหวัดต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ให้โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม


วันสันติภาพสากล 21 กันยายน
21 กันยายน วันสันติภาพสากล 2017 ณ มหาวิทยาลัยสยาม
รูปภาพจาก: IBBA Siam University

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.