การบรรยาย เรื่อง “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” กรมประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ

 

การบรรยาย เรื่อง “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสยาม ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ได้ให้เกียรติมอบความรู้แก่สื่อมวลชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านประชาสัมพันธ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๑-๒ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. จัดโดย กรมประชาสัมพันธ์

 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ และรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ สื่อสารและขยายผล เผยแพร่ให้ประชาชน และสื่อมวลชน ได้รับทราบข้อมูล อย่างถูกต้องต่อไป  (ฟักประไพ, 2562)

 

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะและสร้างสรรค์ผลิตสื่อ

วันเดียวกัน กรมประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะและสร้างสรรค์ผลิตสื่อ ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ โดย ศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ เป็นประธานอนุกรรมการด้านสารัตถะและสร้างสรรค์ผลิตสื่อ การประชุมในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ นำโดย นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นอนุกรรมการ พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน อื่น ๆ อาทิ ผู้แทนสถานีโทรทัศน์เวิร์คพอย์ท, ผู้แทนสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี เป็นต้น การจัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับทราบ คำสั่งคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะและสร้างสรรค์ผลิตสื่อ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและสมพระเกียรติยศทุกประการ ในที่ประชุมได้มีการสรุปผลการดำเนินงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพิจารณาแนวทางการนำเสนอเนื้อหาประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วย ภาพ, ข่าว (นายพุทธรัฐ, 2562)

 

 


ภาพ และแหล่งข้อมูลอ้างอิง:

กิตติพันธ์ ฟักประไพ. (14 กุมภาพันธ์ 2562). การบรรยาย “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”. เข้าถึงได้จาก สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์: http://hq.prd.go.th/prTechnicalDM/ewt_news.php?nid=4725&filename=index

นายเชษฐ์ นายพุทธรัฐ. (14 กุมภาพันธ์ 2562). ประชุมคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะและสร้างสรรค์ผลิตสื่อ. เข้าถึงได้จาก แฟนเพจ: กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาชน @ICTPR: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2018915054891939&type=1&l=057a25e980


The Coronation of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Will take place between Saturday 4 May – Monday 6 May 2019

การบรรยาย เรื่อง “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” กรมประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.