การประชุมระดมสมอง SDGs ครั้งที่ 2 Mobilizing STI for the SDGs : Partnerships for Sustainable Development

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 งานสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง SDGs ครั้งที่ 2 : “Mobilizing STI for the SDGs : Partnerships for Sustainable Development” ตามโครงการส่งเสริมการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ของหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศ-สถาบันคลังสมองของชาติ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ดร.พรชัย มงคลวนิช-Mobilizing STI for the SDGs : Partnerships for Sustainable Development
ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ถือถุงผ้าร่วมการประชุมระดมสมอง SDGs ครั้งที่ 2 : “Mobilizing STI for the SDGs : Partnerships for Sustainable Development”

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_toggle title=”รู้จักกับโครงการส่งเสริมการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” style=”square_outline” color=”green” css_animation=”fadeIn”]โครงการส่งเสริมการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)ของหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาประเทศไทย มาจากที่ประชุมสุดยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติในเดือนกันยายน 2558 ได้กำหนดความร่วมมือภาคส่วนต่างๆ (Multi-stakeholder Engagement) ผ่าน “พันธกิจร่วม” (Shared mission) ในการผสานพลังรวมฐานความรู้แนวปฏิบัติที่ดี แนวทางการแก้ไขปัญหา (Solution) ความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STI) จากเครือข่าย solution วิจัย อุดมศึกษา สถาบันความรู้ และภาคส่วนอื่นๆ ทั้งในระดับพื้นที่ ประเทศ และสากลเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และลงมือทำ เพื่อการพัฒนาอย่างจริงจัง STI เป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินการ SDGs และการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีของสหประชาชาติ (Union of Technology Facilitation Mechanism: TFM) ซึ่งสนับสนุนโดยทีมงานของ The Inter-Agency Task Team on Science, Technology and Innovation for the SDGs (IATT) โดยมีฟอรั่มสำหรับ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STI Forum) เป็นเวทีหลักในการอภิปรายเกี่ยวกับ STI ในบริบทของวาระ 2030 และแผนปฏิบัติการ Addis Ababa Action Agenda (AAAA)

ในปี 2561 ได้มีการจัดประชุม STI forum1 ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน ณ สำนักงานใหญ่สหประชาติ นครนิวยอร์ก โดยมีหัวข้อหลักคือ “Transformation towards sustainable and resilient societies” ซึ่งเป็นหัวข้อหลักเดียวกับการประชุมทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on Sustainable Development-HLPF) ในปี 2018 ซึ่งรูปแบบการประชุม ประกอบด้วยการอภิปรายในหัวข้อต่างๆ เพื่อขับเคลื่อน STI ในการประยุกต์ใช้สู่การบรรลุ SDGs การอภิปรายที่เจาะจงรายเป้าหมายใน SDGs ที่จะได้รับการทบทวนเชิงลึกในการประชุม HLPF (เป้าหมายที่ 6 7 11 12 15 และ 17) และการนำเสนอผลงานโดยผู้สร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการบรรลุ SDGs โดยได้มีการมีการกล่าวถึงเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาของผู้ที่ประสบปัญหาจากการขาดการเข้าถึงโลกของเทคโนโลยี

ในการประชุม STI forum 2018 ได้กำหนดให้ทุกประเทศควรพัฒนา roadmap ในการนำ STI มาประยุกต์ใช้เพื่อนำไปสู่การบรรลุ SDGs (STI for SDGs roadmap) จากที่ประชุม HLPF 2019 และประเทศต่างๆ ได้เริ่มดำเนินการโดยมีธนาคารโลกให้การสนับสนุนโครงการ STI ในประเทศต่าง ๆ ผ่านทางความร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชน ในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการพัฒนาเทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถของคนและสังคมให้มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง และความเสี่ยงต่างๆ

ประเทศไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศ-สถาบันคลังสมองของชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า สังคมไทยต้องการเวทีในลักษณะ Multi-stakeholder platform เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่เส้นทางของความยั่งยืนในปี 2030 ในประเด็น “Mobilizing STI for the SDGs” จึงได้จัดสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง SDGs : “Mobilizing STI for the SDGs : Partnerships for Sustainable Development”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) เพื่อยกระดับและสานพลังเครือข่ายวิชาการและภาคส่วนต่างๆ ที่จะร่วมมือกันทำงานเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน
2) เพื่อขับเคลื่อนงาน STI interface for the SDGs ผ่านการสร้างความตระหนักและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์& ความคิดเห็นเพื่อหนุนเสริมพันธกิจร่วมระหว่างหน่วยงาน และการขับเคลื่อนงาน SDGs ในแนวทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
3) เพื่อเป็นเวทีให้ภาคีที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ ด้วยการอภิปราย แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี ส่งเสริมแนวคิด และค้นหามุมมองใหม่ๆ ในการพัฒนาประเทศด้วย STI รวมทั้ง เพื่อร่วมพัฒนาบริบทงาน กิจกรรม และประเด็นในการขับเคลื่อน SDGs ร่วมกันในระยะถัดไป[/vc_toggle][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]ข้อมูลจากกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

การประชุมระดมสมอง SDGs ครั้งที่ 2 : “Mobilizing STI for the SDGs : Partnerships for Sustainable Development”

 

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.