มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามร่วมชมซุ้มจัดนิทรรศการโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019) เป็นเวทีระดับชาติที่นำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการ องค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม โดยกำหนดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยปีนี้ จัดขึ้นเป็นที่ ๑๔  ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

 

 

วัตถุประสงค์

 1. น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่องานวิจัยไทย
 2. เพื่อเป็นเวทีระดับชาติ ในการนำเสนอผลการวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพพร้อมใช้ประโยชน์ และเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างองค์กรและเครือข่าย ในระบบวิจัยทั่วประเทศ ในการเร่งผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ เพื่อการพัฒนาประเทศ
 3. เพื่อเป็นการสร้างสรรค์ สร้างแรงขับเคลื่อน และให้เกิดกลไกสนับสนุนและพัฒนาการวิจัย และนวัตกรรมของประเทศ เป็นฐานความรู้ไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ ระดับประเทศและนานาชาติ

กำหนดการจัดงาน

๗ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

สถานที่จัดงาน

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลผลิตงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ได้นำส่งต่อผู้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

 

ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ
ภาพ: ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ คณะบริหาร มหาวิทยาลัยสยาม นำเสนอผลงานวิจัยในงาน เรื่อง สมรรถนะที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการตลาด ในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2019 ภาคบรรยาย เมื่อวันที่ 9 เมษยน 2562

กิจกรรมภายในงาน

 1. ภาคการประชุม/สัมมนา ๔ รูปแบบ มากกว่า ๑๐๐ หัวข้อเรื่อง ได้แก่
  • การประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ในหัวข้อสำคัญสำหรับการบริหารจัดการงานวิจัยครอบคลุมมาตรฐานการอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประมาณ ๑,๐๐๐ คน/เรื่อง
  • การประชุม/สัมมนาขนาดกลาง ในประเด็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ควรเร่งแก้ไข ประมาณ ๒๐๐ – ๔๐๐ คน/เรื่อง
  • การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่องในประเด็นเฉพาะที่น่าสนใจประมาณ ๕๐ – ๑๐๐ คน/เรื่อง
  • การถ่ายทอดเทคนิค/กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (Twilight Program)
 2. ภาคนิทรรศการ
  • นิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์
  • นิทรรศการผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยจากหน่วยงานในระบบวิจัย โดยรวม “นวัตกรรมจากงานสร้างสรรค์” “ผลงานวิจัยตอบโจทย์วิจัยพื้นที่” และ “นิทรรศการศูนย์วิจัยชุมชน”
  • นิทรรศการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา
 3. การส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อผู้สนใจและผู้ใช้ประโยชน์ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีฐาน ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาวิชาการในประเด็นสำคัญอื่นๆ (Thailand Research Expo : Symposium 2019)
 4. การจัดกิจกรรม Highlight Stage เป็นเวทีหลักที่ใช้เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความพร้อมใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชุมชน/องค์กร/พาณิชย์ ที่มีรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย โดยการกำหนดประเด็นเฉพาะและมีพิธีกรมืออาชีพเป็นผู้ดำเนินการ
 5. กิจกรรมการให้คำปรึกษาเรื่องการวิจัย (Research Clinic)
 6. การจัดกิจกรรมมอบรางวัลมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019 Award)
 7. การจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ๒๕๖๒ เป็นการส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา ในทุกระดับจากสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้บ่มเพาะความรู้และแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรม ได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมและประกวดแข่งขัน

website:  Thailand Research Expo 2019

fan page:  Thailand Research Expo

fan page:  Research University Network Thailand

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.