ม.สยาม คว้า 2 รางวัล จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562-Thailand Inventors Day 2019

? นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  น.ส.บุณยานุช ประชาศิลป์ นายธีรเทพ ฟ้าประทานชัย และนายเกียรติพงศ์ โสดามรรคโดยมี ผศ.ดร.วีระยุทธ โพธิ์ฐิตรัตน์, ดร.ชุติมน หมื่นแก้ว และ อาจารย์เพ็ญนภา เจริญวิวัฒนกิจ เป็นที่ปรึกษา ได้รับรางวัลการนำเสนอเอกสารเชิงแนวคิด/ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในกิจกรรมเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปี 2562 เรื่อง “การพัฒนาตำรับสเปรย์ปิดแผลจากสารสกัดเปลือกมังคุดและใบสาบเสือ” เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

น.ส.บุณยานุช ประชาศิลป์ นายธีรเทพ ฟ้าประทานชัย และนายเกียรติพงศ์ โสดามรรค

และในวันเดียวกัน นักศึกษาภาควิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์  น.ส.ธัญพิชชา ขาวมานิตย์ นายจีรศักดิ์ แป้นไทย น.ส.อรณิชชา สุทธิเริงชัยกุล และ น.ส.สุจิตรตรา คงโครัตน์ โดยมี อาจารย์เจตจันทร์ เกิดสุข อาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข เป็นที่ปรึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม คว้ารางวัลในเวทีระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดผลงานคลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์ เพื่อการขยายผลธนาคารปูม้า และการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับรางวัลจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 ณ เวทีกลาง “งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019)” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

 

น.ส.ธัญพิชชา ขาวมานิตย์ นายจีรศักดิ์ แป้นไทย น.ส.อรณิชชา สุทธิเริงชัยกุล และ น.ส.สุจิตรตรา คงโครัตน์

 

งานวันนักประดิษฐ์ จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย”หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทย และเป็นครั้งแรกของโลก โดยในปีนี้ นำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพร้อมใช้และความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์คิดค้นของประเทศให้เกิดการขยายผล และนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อความก้าวไกลของประเทศ”

 

รางวัล-วันนักประดิษฐ์

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

 • ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์ นายแพทย์พลรัตน์ วิไลรัตน์ จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

 • ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

 • ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนลีสุรนารี

สาขาปรัชญา

 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สุรพล ดำริห์กุล จากคณะวิจิตรศิลป์ หาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขานิติศาสตร์

 • ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สุรสักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาขาเศรษฐศาสตร์

 • ศาสตราจารย์ ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาสังคมวิทยา

 • ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ จากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 


รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

 • โครงสร้างระดับนาโนเมตรที่ซับซ้อนและการประยุกต์ใช้งานด้านพลังงานและเซ็นเซอร์ ของศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ และคณะ

รางวัลวิทยาพนธ์ดีเด่น

 • การใช้สารสกัดชาเขียวปราศจากคาเฟอีนร่วมกับการออกกำลังกายแบบสมัครใจป้องกันโรคอ้วนลงพุงในหนูอ้วนอาหารไขมันสูง ของ ดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ดีเยี่ยม

 • PSU–VisDNA Kit : ชุดน้ำยาเรืองแสงและอุปกรณ์ครบวงจรสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอจากวัตถุพยานชีวภาพ ของผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร และคณะ
 • กล้องจุลทรรศน์สมาร์ตโฟน : ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่บนสมาร์ตโฟน ของศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ และคณะ
 • กระดูกเทียมก้อนแข็งเนื้อพรุนผลิตจากเปลือกหอยเคลือบข้าว ของรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สิทธิพร บุณยนิตย์ และคณะ
 • นวัตกรรมการคงสภาพสมุนไพรสดโดยใช้ RF Dry Blanching ยับยั้งการทำงานของเอนไซน์ คงสภาพสีและกลิ่นรสของสมุนไพรในฟิล์มบริโภคได้พร้อมปรุง ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ และคณะ
 • “คลีน” นวัตกรรมใหม่เพื่อการจับตัวน้ำยางแบบประหยัดน้ำ และลดน้ำเสียในกระบวนการผลิตยางแผ่น (รมควัน) ของนายภูริพงศ์ วรรณวิไล และคณะ
 • เครื่องจักรกลแปรรูปกุ้งสำหรับอุตสาหกรรมอาหารญี่ปุ่นเพื่อการส่งออก ของ ดร.พิพัฒน์พงศ์ วัฒนวันยู และคณะ
 • เครื่องค้นหูกแบบกึ่งอัตโนมัติ ของนายสมนึก มังกะระ และคณะ และอาษาเฟรมเวิร์ค ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด และคณะ  (Admin NRCT, 2562)

 


Admin NRCT. (7 กุมภาพันธ์ 2562). 60 ปี วช. จัดยิ่งใหญ่ งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562. เข้าถึงได้จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ: https://www.nrct.go.th/event-seminar/60-ปี-วช-จัดยิ่งใหญ่-งานวันนักประดิษฐ์-ประจำปี-2562


ภาพข่าว:  คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม 

เว็บไซต์: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

“ธนาคารปูม้า” คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเยาวชน

รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดผลงานคลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.