ประกาศมหาวิทยาลัยสยาม
เรื่อง วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์นักศึกษา เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย และผลิตภาพ


ในการทำแผนระยะยาวของมหาวิทยาลัยปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ เพื่อให้สอดคล้องตาม เจตนารมณ์ ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กรอบมาตรฐานอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) มาตรฐานตามกฎกระทรวง และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา (องค์กรมหา=น) มหาวิทยาลัยสยามได้พัฒนา วิสัยทัศน์ จัดทำ อัตลักษณ์นักศึกษา และเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งผลิตภาพในการดำเนินงาน ดังนี้

  1. วิสัยทัศน์  :  มหาวิทยาลัยสยามเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ และภูมิภาค มุ่งเน้นความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและพานิชยกรรม ตลอดจน ความเป็นนานาชาติ
    Vision  :  Siam University is a leading national and regional institution with focuses on co-operations with businesses and industries on a global basis.
  2. อัตลักษณ์นักศึกษา  :  ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ คู่วิสัยทัศน์สากล
    Identity  :  Life – long learners with integrity and global perspectives.
  3. เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย  :  จัดการศึกษาอย่างตรงประเด็น เพื่อเตรียมตัวสู่อาชีพ ภารในบรรยากาศของการอยู่ร่วมกัน ด้วยการยอมรับ และเคารพในความแตกต่าง
    Uniqueness  :  Provides career relevant education in an environment which recognizes and respects diversity.
  4. ผลิตภาพ (Productivity)  :  จัดการศึกษาได้คุณภาพ มีความยั่งยืน สอดคล้องกับความต้องการของ สังคม

ทั้งนื้ให้บุคลากร ได้ร่วมกันพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน นักศึกษา และงานต่างๆ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ มุ่งเน้นผลที่เกิดกับผู้เรียนตามอัตลักษณ์ โดยพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และจัดการผลิตภาพให้ได้คุณภาพ มีความยั่งยืน ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานด้วยบทบาทภาระหน้าที่

 

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(ดร.พรชัย มงคลวนิช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม

Hits: 190