มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามร่วมชมซุ้มจัดนิทรรศการโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019) เป็นเวทีระดับชาติที่นำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการ องค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม โดยกำหนดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยปีนี้ จัดขึ้นเป็นที่ ๑๔  ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

 

 

วัตถุประสงค์

 1. น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่องานวิจัยไทย
 2. เพื่อเป็นเวทีระดับชาติ ในการนำเสนอผลการวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพพร้อมใช้ประโยชน์ และเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างองค์กรและเครือข่าย ในระบบวิจัยทั่วประเทศ ในการเร่งผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ เพื่อการพัฒนาประเทศ
 3. เพื่อเป็นการสร้างสรรค์ สร้างแรงขับเคลื่อน และให้เกิดกลไกสนับสนุนและพัฒนาการวิจัย และนวัตกรรมของประเทศ เป็นฐานความรู้ไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ ระดับประเทศและนานาชาติ

กำหนดการจัดงาน

๗ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

สถานที่จัดงาน

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลผลิตงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ได้นำส่งต่อผู้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

 

ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ

ภาพ: ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ คณะบริหาร มหาวิทยาลัยสยาม นำเสนอผลงานวิจัยในงาน เรื่อง สมรรถนะที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการตลาด ในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2019 ภาคบรรยาย เมื่อวันที่ 9 เมษยน 2562

กิจกรรมภายในงาน

 1. ภาคการประชุม/สัมมนา ๔ รูปแบบ มากกว่า ๑๐๐ หัวข้อเรื่อง ได้แก่
  • การประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ในหัวข้อสำคัญสำหรับการบริหารจัดการงานวิจัยครอบคลุมมาตรฐานการอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประมาณ ๑,๐๐๐ คน/เรื่อง
  • การประชุม/สัมมนาขนาดกลาง ในประเด็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ควรเร่งแก้ไข ประมาณ ๒๐๐ – ๔๐๐ คน/เรื่อง
  • การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่องในประเด็นเฉพาะที่น่าสนใจประมาณ ๕๐ – ๑๐๐ คน/เรื่อง
  • การถ่ายทอดเทคนิค/กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (Twilight Program)
 2. ภาคนิทรรศการ
  • นิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์
  • นิทรรศการผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยจากหน่วยงานในระบบวิจัย โดยรวม “นวัตกรรมจากงานสร้างสรรค์” “ผลงานวิจัยตอบโจทย์วิจัยพื้นที่” และ “นิทรรศการศูนย์วิจัยชุมชน”
  • นิทรรศการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา
 3. การส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อผู้สนใจและผู้ใช้ประโยชน์ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีฐาน ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาวิชาการในประเด็นสำคัญอื่นๆ (Thailand Research Expo : Symposium 2019)
 4. การจัดกิจกรรม Highlight Stage เป็นเวทีหลักที่ใช้เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความพร้อมใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชุมชน/องค์กร/พาณิชย์ ที่มีรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย โดยการกำหนดประเด็นเฉพาะและมีพิธีกรมืออาชีพเป็นผู้ดำเนินการ
 5. กิจกรรมการให้คำปรึกษาเรื่องการวิจัย (Research Clinic)
 6. การจัดกิจกรรมมอบรางวัลมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019 Award)
 7. การจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ๒๕๖๒ เป็นการส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา ในทุกระดับจากสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้บ่มเพาะความรู้และแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรม ได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมและประกวดแข่งขัน

website:  Thailand Research Expo 2019

fan page:  Thailand Research Expo

fan page:  Research University Network Thailand

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)

Hits: 17