รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการประกวดโปสเตอร์ งานประชุมเภสัชศาสตร์ศึกษาประจำปี 2562

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการประกวดโปสเตอร์ งานประชุมเภสัชศาสตร์ศึกษาประจำปี 2562

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการประกวดโปสเตอร์ งานประชุมเภสัชศาสตร์ศึกษาประจำปี 2562 ผศ.ดร.ใจนุช กาญจนภู ดร.อุษาศิริ ศรีสกุล และ ดร.สุวภาพ เตชะมหามณีรัตน์ เข้าร่วมนำเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมเภสัชศาสตร์ศึกษาประจำปี 2562 Thai Pharmacy Education National Conference 2019: Current Issues and Trends in Pharmacy Education ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการประกวดโปสเตอร์

ผศ. ดร. ใจนุช กาญจนภู ดร. อุษาศิริ ศรีสกุล และ ดร. สุวภาพ เตชะมหามณีรัตน์…

Posted by คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม on Friday, July 12, 2019

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการประกวดโปสเตอร์ งานประชุมเภสัชศาสตร์ศึกษาประจำปี 2562

Hits: 15