International Business Administration

Sep
03

นางสาวมิ่งขวัญ พูลสวัสดิ์ (มิ้ง) หลักสูตรนานาชาติ-International Business Administration

“If you don’t know, the thing you have to do is not get scared but to LEARN”
ถ้าคุณไม่รู้ สิ่งหนึ่งที่ต้องทำอย่ากลัวที่จะเรียนรู้

DETAIL
Jul
26

Min Myo Thet Tun หลักสูตรนานาชาติ-International Business Administration

“If you don’t know, the thing you have to do is not get scared but to LEARN”
ถ้าคุณไม่รู้ สิ่งหนึ่งที่ต้องทำอย่ากลัวที่จะเรียนรู้

DETAIL