เครือข่ายนักศึกษา 8 สถาบัน

Jul
20

“ศึกษาเรียนรู้เพื่อเดินตามรอยเท้าของพ่อ” ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ วันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

DETAIL
Jul
19

โครงการสังคมแห่งการเรียนรู้และเอื้ออาทร ประจำปี 2561-2562

ออกปฏิบัติการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฝั่งทะเล ณ ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก จ.สมุทรสาคร

DETAIL
Jan
24

เครือข่ายนักศึกษา 8 สถาบัน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)

วันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี นายนพดล วิตเสถียร คณะกรรมการกลาง สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม และอาจารย์อดิศัย รุจิรกาล ผู้ช่วยสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมลงนามในกิจกรรม “เครือข่ายนักศึกษา 8 สถาบัน ลงนามบันทึกความร่วมมือในการจัดกิจกรรมนักศึกษาร่วมกัน” เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยมีสถาบันต่างๆ เข้าร่วมลงนาม ดังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันการบินพลเรือน ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี มหาวิทยาลัยสยาม สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย   แฟนเพจ:  สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม-Student Affairs เว็บไซต์: สำนักกิจการนักศึกษา | มหาวิทยาลัยสยาม เครือข่ายนักศึกษา 8 สถาบัน ลงนามบันทึกความร่วมมือในการจัดกิจกรรมนักศึกษาร่วมกัน Hits: 24

DETAIL