คณะนิเทศศาสตร์

Sep
10

ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น วิวัฒนาการเงินตราไทย Animation Contest 2019

ผลการประกวด ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน ในหัวข้อ วิวัฒนาการเงินตราไทย พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ และพิพิธบางลำพู โดยกรมธนารักษ์

DETAIL
May
24

เครือข่ายนิเทศศาสตร์ การประลองความสามารถด้านวิชาการ

24 พฤษภาคม 2562 เครือข่ายนิเทศศาสตร์ ได้ร่วมมือกันเพื่อจัด โครงการประลองความสามารถ ด้านวิชาการ (โครงงานสหกิจศึกษา และโครงงานการเรียนการสอน) ขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน แนวคิด ความรู้ด้านการสื่อสาร เผยแพร่งานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ ในการทำงาน ระหว่างนักศึกษาโดยมี รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ประธานเครือข่ายฯ เป็นประธานเปิดโครงการ และมอบประกาศนียบัตร ให้นักศึกษาโดยผลการประลองความสามารถ ด้านวิชาการ มีรายละเอียด ดังนี้  โครงงานสหกิจศึกษาด้านการสื่อสารมวลชน ▶️รางวัลชนะเลิศ ม.ศรีปทุม และม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ▶️รางวัลรองชนะเลิศ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โครงงานสหกิจศึกษาด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ▶️รางวัลชนะเลิศ – ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ▶️รางวัลรองชนะเลิศ – ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ▶️รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 – ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ▶️รางวัลชมเชย – ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โครงงานสหกิจศึกษาด้านออนไลน์ (สื่อดิจิทัล)  ▶️รางวัลชนะเลิศ […]

DETAIL
May
09

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “CHANGE บนความเปลี่ยนแปลง”

วันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2562  งานนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “CHANGE บนความเปลี่ยนแปลง” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามร่วมกับเครือข่ายนิเทศศาสตร์ นำเสนอภาพวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ร่วมกันทั้งในวิถีดั้งเดิมและวิถีสมัยใหม่ ตลอดจนร่องรอยของสัญญะแห่งกาลเวลา ผลงานภาพถ่ายในช่วงเวลาของความเปลี่ยนแปลงนี้ เป็นหลักฐานว่ามนุษย์ควรตระหนักรู้ถึงความเลื่อนไหลของปรากฏการณ์ งานนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “CHANGE บนความเปลี่ยนแปลง” คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามร่วมกับเครือข่ายนิเทศศาสตร์ นำเสนอภาพวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ร่วมกันทั้งในวิถีดั้งเดิมและวิถีสมัยใหม่ ตลอดจนร่องรอยของสัญญะแห่งกาลเวลา ผลงานภาพถ่ายในช่วงเวลาของความเปลี่ยนแปลงนี้ เป็นหลักฐานว่ามนุษย์ควรตระหนักรู้ถึงความเลื่อนไหลของปรากฏการณ์โดยได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานจาก ผศ.ดร.พลเรือตรีหญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ และรองศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย ศิริกายะ คณบดีนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รวมถึงคณาจารย์ในเครือข่ายนิเทศศาสตร์เข้าร่วมการเปิดงานนิทรรศการ นอกจากนี้ในวันเปิดนิทรรศการ มีการจัดชุดการแสดง โดยอาจารย์วณิชชา ภราดรสุธรรม และนักศึกษาภาควิชาสื่อสารการแสดงทั้งนี้ในงานนิทรรศการมีผลงานสร้างสรรค์ ภาพถ่ายของอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิให้จัดแสดงในนิทรรศการด้วย โดยสามารถเข้าชมนิทรรศการ ซึ่งจะจัดแสดงในวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร Posted by คณะนิเทศศาสตร์ […]

DETAIL
Mar
30

เครือข่ายนิเทศศาสตร์จัดกิจกรรมการแข่งกีฬาเชื่อมความสามัคคีเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8

เครือข่ายนิเทศศาสตร์จัดกิจกรรมการแข่งกีฬาเชื่อมความสามัคคีเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ (คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม) ประธานเครือข่ายนิเทศศาสตร์เปิดการแข่งขัน กิจกรรมครั้งนี้โดยการแข่งขันมี 3 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันฟุตซอล การแข่งขันแชร์บอล และการเชียร์ลีดเดอร์ ผลการแข่งขัน (1) การแข่งขันแชร์บอล รางวัลชนะเลิศได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสยาม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเนชั่น และมหาวิทยาลัยรังสิต (2) การแข่งขันฟุตซอล รางวัลชนะเลิศได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หาวิทยาลัยราชพฤกษ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยสยาม (3) รางวัลถ้วยที่ระลึกการเชียร์ลีดเดอร์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยสยาม   เครือข่ายนิเทศศาสตร์จัดกิจกรรมการแข่งกีฬาเชื่อมความสามัคคีเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ […]

DETAIL
Feb
06

“ธนาคารปูม้า” คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเยาวชน

“ธนาคารปูม้า” เป็นผลงานคลิปวิดีโอในโครงการสื่อสร้างสรรค์ ในหัวข้อ ธนาคารปูม้า กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

DETAIL
Feb
06

ม.สยาม คว้า 2 รางวัล จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562-Thailand Inventors Day 2019

🏆 นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  น.ส.บุณยานุช ประชาศิลป์ นายธีรเทพ ฟ้าประทานชัย และนายเกียรติพงศ์ โสดามรรคโดยมี ผศ.ดร.วีระยุทธ โพธิ์ฐิตรัตน์, ดร.ชุติมน หมื่นแก้ว และ อาจารย์เพ็ญนภา เจริญวิวัฒนกิจ เป็นที่ปรึกษา ได้รับรางวัลการนำเสนอเอกสารเชิงแนวคิด/ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในกิจกรรมเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปี 2562 เรื่อง “การพัฒนาตำรับสเปรย์ปิดแผลจากสารสกัดเปลือกมังคุดและใบสาบเสือ” เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   🏆 และในวันเดียวกัน นักศึกษาภาควิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์  น.ส.ธัญพิชชา ขาวมานิตย์ นายจีรศักดิ์ แป้นไทย น.ส.อรณิชชา สุทธิเริงชัยกุล และ น.ส.สุจิตรตรา คงโครัตน์ โดยมี อาจารย์เจตจันทร์ เกิดสุข อาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข เป็นที่ปรึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม คว้ารางวัลในเวทีระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดผลงานคลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์ เพื่อการขยายผลธนาคารปูม้า และการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า […]

DETAIL
Jan
18

ศึกชิงเจ้าแห่งเกมส์ ROV เครือข่ายนิเทศศาสตร์ ม.สยามคว้าที่ 3

เครือข่ายนิเทศศาสตร์จัดกิจกรรมการแข่งกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-sports) ณ สถาบันกันตนา เปิดบ้านรับเป็นเจ้าภาพ “การแข่งขันอีสปอร์ต (ROV) เครือข่ายนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 1”  โดยมี รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ (คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม) ประธานเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ให้เกียรติเปิดการแข่งขัน ทีมตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมแข่งขัน รวม 6 สถาบัน ได้แก่ สถาบันกันตนา (เจ้าภาพ), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยสยาม, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต การแข่งขันครั้งนี้เลือกใช้เกม Arena of Valor (ROV) ส่วนนักพากย์ในการแข่งขัน คือ “พี่เซียนติ” และ “พี่วินซี่” นักพากย์มืออาชีพในเวทีการแข่งขันระดับประเทศ เช่น กีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 18 และ การแข่งขัน Arena of Valor International Championship 2018 ( AIC ) กับทีมนักพากษ์ขวัญใจชาวเกม ROV […]

DETAIL
May
16

นิทรรศการ ภาพถ่ายนานาชาติ จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม GREEN SPIRIT

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ ภาพถ่ายนานาชาติ “จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม” (GREEN SPIRIT) จัดแสดงในวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.-21.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดโดย เครือข่ายนิเทศศาสตร์ โดย รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ประธานเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ร่วมกับคณบดีและผู้แทนจากสถาบันการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมงาน     ทั้งนี้ คณาจารย์จาก คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รวมทั้งหมด 6 ท่าน คือ ผศ.เวทิต ทองจันทร์ อ.ประยุกต์ ศรีทองกูล อ.ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง อ.จุฑารัตน์ การะเกตุ อ.เจตน์จันทร์ เกิดสุข และ อ.อนรรฆอร บุรมัธนานนท์ ได้ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติเพื่อร่วมแสดงผลงาน โดยได้ยึดหลักการรักษ์สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ ที่มีนโยบายในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน คือ […]

DETAIL