ประกวดสติ๊กเกอร์ไลน์ สมาคมนิยมไทย ประจำปี ๒๕๖๑

ประกวดสติ๊กเกอร์ไลน์ สมาคมนิยมไทย ประจำปี ๒๕๖๑

ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบ “สติ๊กเกอร์ไลน์นิยมไทย” ประจำปี ๒๕๖๑

ชิงเงินรางวัล รวมมากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท

ส่งผลงานได้ต้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๔๕๗-๐๐๖๘ ต่อ ๕๒๑๑

สติกเกอร์ไลน์นิยมไทยเว็บไซต์:  niyomthai.or.th

๑. ผู้ที่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
๒. ผู้ส่งผลประกวด ๑ คน ส่งได้ ๑ ผลงานเท่านั้น (โดยมีสติ๊กเกอร์ ๑ เซ็ต ๑๐ ตัวละคร)
๓. รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ จะถูกเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อให้ผู้อื่นสามารถดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ของสมาคมนิยมไทยได้
๔. รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ จะถูกเผยแพร่ไปในช่องทาง Facebook Fanpage : สมาคมนิยมไทย และเว็บไซต์ www.niyomthai.or.th

๑. สติ๊กเกอร์ที่ออกแบบจะต้องมี ๑๐ ตัวละคร (คาแรคเตอร์)
๒. สติ๊กเกอร์ที่ออกแบบจะต้องเป็นการ์ตูนไทย
๓. ตัวละครจะต้องสื่อถึงความเป็นไทย
๔. ใช้ภาษา ถ้อยคำ ข้อความ ที่สื่อถึงความเป็นไทยที่เหมาะสม
๕. ไฟล์ภาพสติ๊กเกอร์ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .PNG เท่านั้น และมีขนาด ๑๒๐๐x๑๒๐๐ พิกเซลขึ้นไป และแนบไฟล์โปรเจคต้นฉบับที่ออกแบบมาด้วย
๖. ตั้งชื่อผลงานสติ๊กเกอร์ไลน์ พร้อมอธิบายแนวคิดในการออกแบบโดยสังเขป
๗. ใช้โลโก้ หรือสัญลักษณ์ของสมาคมนิยมไทยในตัวละคร
๘. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเองเท่านั้น ห้ามลอกเลียนแบบ ดัดแปลงรูปแบบสติ๊กเกอร์ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยเด็ดขาด และไม่เคยส่งสติ๊กเกอร์ดังกล่าวเข้าประกวดที่อื่นมาก่อน

๑. ใบสมัคร
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง ๑ ฉบับ
๓. รูปถ่าย ๑ ใบ
๔. สมัครทางออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/FWp6t7getCpta4fN2 

– รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล จำนวน ๖,๐๐๐ บาท
– รางวัลชมเชย ๒ รางวัล รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท

๑. ส่งผลงานด้วยตัวเอง โดยบันทึกลงแผ่น CD หรือ DVD พร้อมเอกสารสมัครการประกวด พร้อมปริ้นภาพตัวอย่างสติ๊กเกอร์ลงในกระดาษ A4 แนบมากับเอกสารการสมัคร พร้อมเซ็นชื่อกำกับ ส่งผลงานได้ที่สำนักงานนายกสมาคมนิยมไทย อาคาร ๕ ชั้น ๒ ห้อง ๕-๒๐๑ มหาวิทยาลัยสยาม
๒. ส่งผ่านทางอีกเมล์ได้ที่ niyomthai.info@gmail.com โดยแนบไฟล์ผลงาน พร้อมเอกสารการสมัคร

 

ระยะเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวด
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ต้องสื่อถึงความเป็นไทยในรูปแบบสร้างสรรค์
๒. สีสันสดใส สวยงาม สะดุดตา และมีความคิดสร้างสรรค์
๓. ผลงานการประกวดถูกต้อง และตรงตามหลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดทุกประการ
๔. ผลงานทั้งหมดจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการ เพื่อตัดสินรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยจำนวน ๓ รางวัล
๕. ผลงานที่คณะกรรมการมีมติให้ชนะเลิศ ถือเป็นเอกฉันท์
หมายเหตุ : สติ๊กเกอร์ไลน์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ทางสมาคมนิยมไทยสามารถปรับแก้ไขได้ตามความเหมาะสม และถือเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมนิยมไทย มิให้ผู้ใดเผยแพร่ หรือสร้างรายได้เป็นของตนเอง

วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่หน้าแรกเว็บไซต์สมาคมนิยมไทย www.niyomthai.or.th ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลต้องติดต่อกลับภายใน ๒๐ วันหลังจากวันประกาศผล หากไม่มีการติดต่อกลับมาจะถือว่าสละสิทธิ์รับรางวัล โดยผลงานดังกล่าวที่คณะกรรมการตัดสินแล้ว ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมนิยมไทย

ส่งผลงานได้ที่นี่..คลิก

 

ประกวดสติ๊กเกอร์ไลน์ สมาคมนิยมไทย ประจำปี ๒๕๖๑

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมนิยมไทย อาคาร ๕ ชั้น ๒ ห้อง ๕-๒๐๑ มหาวิทยาลัยสยาม หรือ โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๗-๐๐๖๘ ต่อ ๕๒๑๑ และ ๐๘๗-๗๖๙-๙๖๓๙ ในเวลาทำการ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. วันจันทร์-วันเสาร์ หรือสอบถามข้อมูลผ่านทางอีเมล์ :niyomthai.info@gmail.com

Hits: 165

เบอร์โทรภายใน: 5334 อีเมล์: maruey@siam.edu