Siam Business Forum เศรษฐกิจไทยยุคดิจิตอล “ทางเลือก ทางรอด และโอกาส”

Siam Business Forum เศรษฐกิจไทยยุคดิจิตอล “ทางเลือก ทางรอด และโอกาส”

MBA-Siam UniversitySiam Business Forum ครั้งที่ 1 ฟังวิทยากรมืออาชีพ คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ ในหัวข้อ เศรษฐกิจไทยยุคดิจิตอล “ทางเลือก ทางรอด และโอกาส” วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. – 14.30 น. ณ ห้อง Auditorium อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 19 มหาวิทยาลัยสยาม จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม