รายงานการประชุม ของคณะกรรมการบริการคณะ

 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐

* ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ Download * ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ Download 

* ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ Download * ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ Download

* ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ Download * ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ Download 

* ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ Download * ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ Download

* ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ Download * ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ Download

 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙

* ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ Download * ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ Download 

* ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ Download * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ Download

* ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ Download * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ Download

* ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ Download * ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ Download

* ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ Download * ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ Download

* ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ Download * ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ Download

* ครั้งที่ พิเศษ ๒๕๕๙ Download

 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

* ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ Download * ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ Download

* ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ Download * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ Download

* ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ Download * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ Download

* ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ Download * ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ Download

* ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ Download * ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ Download

* ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ Download * ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ Download

* ครั้งที่ พิเศษ ๒๕๕๘ Download

 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

* ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ Download * ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ Download

* ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ Download * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ Download

* ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ Download * ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ Download

* ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ Download * ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ Download

* ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ Download * ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ Download

 

( ปีการศึกษา ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔)

๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

* ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔   Download * ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔   Download

* ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔   Download * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔   Download

* ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔   Download * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔   Download

* ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔   Download

ปีการศึกษา ๒๕๕๓

* ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓   Download  * ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓   Download

* ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓   Download  * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓   Download

* ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓   Download  * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓   Download

ปีการศึกษา ๒๕๕๒

* ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒   Download  * ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒   Download

* ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒   Download   * ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒   Download

* ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒   Download   * ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒   Download

 

๒. คณะบริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

* ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔   Download    * ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔   Download

* ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔   Download    * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔   Download

* ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔   Download    * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔   Download

* ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔   Download    * ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔   Download

* ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔   Download

ปีการศึกษา ๒๕๕๓

* ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓   Download    * ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓   Download

* ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓   Download    * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓  Download

* ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓  Download     * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓   Download

* ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓  Download     * ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓   Download

* ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓  Download     * ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓   Download

* ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓  Download

ปีการศึกษา ๒๕๕๒

* ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒   Download    * ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒   Download

* ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒   Download     * ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒   Download

* ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒   Download     * ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒   Download

* ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒   Download

 

๓. คณะวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

* ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔   Download     * ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔   Download

* ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔   Download    * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔   Download

* ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔   Download    * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔   Download

* ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔   Download    * ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔   Download

* ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔   Download

ปีการศึกษา ๒๕๕๓

* ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓   Download     * ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓   Download

* ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓   Download     * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓   Download

* ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓   Download     * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓   Download

* ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓   Download

ปีการศึกษา ๒๕๕๒

* ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒  Download     * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒    Download

* ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒    Download   * ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒    Download

* ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒    Download   * ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒   Download

* ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๒   Download, * ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒   Download

 

๔. คณะนิเทศศาสตร์

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

* ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔   Download      * ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔   Download

* ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔   Download      * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔   Download

* ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔   Download      * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔   Download

* ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔   Download      * ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔   Download

* ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔   Download

ปีการศึกษา ๒๕๕๓

* ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓   Download     * ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓   Download

* ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓   Download     * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓   Download

* ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓   Download     * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓   Download

* ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓   Download     * ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓   Download

* ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓   Download     * ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓   Download

ปีการศึกษา ๒๕๕๒

* ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒   Download     * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒   Download

* ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒   Download     * ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒   Download

* ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒   Download     * ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒   Download

* ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๒   Download

 

๕. คณะนิติศาสตร์

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

* ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔   Download        * ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔   Download

* ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔   Download        * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔   Download

* ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔   Download        * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔   Download

* ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔   Download        * ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔   Download

ปีการศึกษา ๒๕๕๓

* ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓   Download      * ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓   Download

* ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓   Download      * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓   Download

* ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓   Download      * ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓   Download

* ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓   Download      * ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓   Download

ปีการศึกษา ๒๕๕๒   

* ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒   Download       * ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒   Download

* ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒   Download       * ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒   Download

* ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒   Download       * ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒   Download

* ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒   Download

 

๖. คณะศิลปศาสตร์

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

* ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔   Download        * ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔   Download

* ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔   Download        * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔   Download

ปีการศึกษา ๒๕๕๓

* ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓   Download         * ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓   Download

* ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓   Download         * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓  Download

ปีการศึกษา ๒๕๕๒

* ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒   Download         * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒   Download

* ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒   Download

 

. คณะพยาบาลศาสตร์

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

* ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔   Download            * ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔   Download

* ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔   Download            * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔   Download

* ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔   Download            * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔   Download

* ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔   Download            * ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔   Download

* ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔   Download

ปีการศึกษา ๒๕๕๓

* ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓   Download           * ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓   Download

* ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓   Download           * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓   Download

* ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓   Download           * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓   Download

* ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓  Download           * ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓  Download

ปีการศึกษา ๒๕๕๒

* ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒    Download           * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒    Download

* ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒    Download           * ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒    Download

* ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒    Download            * ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒   Download

* ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๒   Download          * ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒   Download

 

๘. คณะเภสัชศาสตร์

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

* ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔   Download                * ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔   Download

* ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔   Download                * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔   Download

* ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔   Download                * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔   Download

* ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔   Download                * ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔   Download

ปีการศึกษา ๒๕๕๓

* ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓   Download               * ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓   Download

* ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓   Download               * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓   Download

* ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓  Download                * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓   Download

* ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓   Download               * ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓   Download

* ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓   Download                * ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓   Download

* ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓   Download

ปีการศึกษา ๒๕๕๒

* ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒    Download              * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒    Download

* ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒    Download              * ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒    Download

* ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒    Download              * ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒   Download

* ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๒   Download             * ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒   Download

 

๙. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

* ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔   Download                    * ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔   Download

* ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔   Download                    * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔   Download

* ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔   Download                    * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔   Download

* ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔   Download                    * ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔   Download

* ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔   Download

ปีการศึกษา ๒๕๕๓

* ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓   Download                 * ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓   Download

* ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓   Download                 * ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓   Download

* ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓   Download                 * ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓   Download

* ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓   Download                 * ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓   Download

* ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓   Download

ปีการศึกษา ๒๕๕๒

* ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒   Download

 

๑๐. หลักสูตรนานาชาติ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

* ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔   Download                 * ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔   Download

* ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔   Download                 * ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔   Download

* ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔   Download

 

๑๑. หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

* ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔   Download

Hits: 186