2 นักศึกษาโครงการทุนแลกเปลี่ยน JASSO ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น

2 นักศึกษาโครงการทุนแลกเปลี่ยน JASSO ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้แก่ นางสาวคาเซีย เบน ด้วงเจริญ และนางสาวสกุลรัตน์ รวงกระโทก นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นนักศึกษาในโครงการทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน JASSO (Japan Student Services Organization) ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมอบรมและร่วมกิจกรรมโครงการ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม กับมหาวิทยาลัยจิบะ ประเทศญี่ปุ่น (Agreement for student exchange program between Siam University, Thailand and Chiba University, Japan) ระหว่างวันที่ 9 ถึง 31 มกราคม 2562


2 นักศึกษาโครงการทุนแลกเปลี่ยน JASSO ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น

Hits: 21