Jul
30

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กับ มหาวิทยาลัยสยาม

เพื่อการใช้งานเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ และการจัดการฐานข้อมูล Big Data เพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริการดูแลสุขภาพ

DETAIL
Apr
11

การลงนาม MOU โครการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

วันที่ 11 เมษายน 2562 การลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม และธนาคารออมสิน โดยท่านอธิการบดี ดร.พรชัย มงคลวนิช ลงนาม MOU โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น กับธนาคารออมสิน

DETAIL
Aug
29

MOU ความร่วมมือในการเป็นหน่วยฝึกปฎิบัติงาน ระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม และกระทรวงสาธารณสุข

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง เรื่อง ความร่วมมือในการเป็นหน่วยฝึกปฎิบัติงาน ระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม และกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ทำเนียบองคมนตรี ถนนสราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร การลงนามระหว่างมหาวิทยาลัยสยามและกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเกิดประสิทธิภาพในการทำงานของโครงการวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ และผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกมารับใช้สังคมไทย. MOU ความร่วมมือในการเป็นหน่วยฝึกปฎิบัติงาน ระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม และกระทรวงสาธารณสุข สธ.ร่วมมือ ม.สยาม และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นหน่วยฝึกปฏิบัติงานในภาคคลินิก บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กับ มหาวิทยาลัยสยาม MOU ความร่วมมือในการเป็นหน่วยฝึกปฎิบัติงาน ระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม และกระทรวงสาธารณสุข Hits: 64

DETAIL
Apr
20

สธ.ร่วมมือ ม.สยาม และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นหน่วยฝึกปฏิบัติงานในภาคคลินิก

สธ.ร่วมมือ ม.สยาม และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นหน่วยฝึกปฏิบัติงานในภาคคลินิก โดยเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559  นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามบันทึกข้อตกลง กับดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม  เรื่องความร่วมมือในการเป็นหน่วยงานฝึกปฏิบัติงาน ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี และโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่าย เป็นหน่วยงานฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4-6 ของนักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัยสยาม   ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับมหาวิทยาลัยสยาม ในการผลิตแพทย์ เพื่อเพิ่มบุคลากร รองรับการขยายการให้บริการทางด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข ของประเทศไทย ซึ่งขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับระบบบริการและพัฒนาคุณภาพบริการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็ว คิวรอรักษาไม่นาน โดยให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นหน่วยฝึกปฏิบัติงานในภาคคลินิก สำหรับนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4–6 เริ่ม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559   สำหรับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสยามในครั้งนี้ จะเริ่มรับนักศึกษาแพทย์เข้าฝึกปฏิบัติงานภาคคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี และมีโรงพยาบาลชุมชนเครือข่ายอีก 5 แห่งคือ โรงพยาบาลบางกรวย โรงพยาบาลบางใหญ่ โรงพยาบาลบางบัวทอง โรงพยาบาลไทรน้อย และโรงพยาบาลปากเกร็ด รวมทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่าย […]

DETAIL