สมาคม ควอท

Jan
19

การประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคม ควอท ครั้งที่ 1/2562

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี ร่วมประชุมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562 19 มกราคม 2562 รายการอ้างอิง: เว็บไซต์: สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (Professional and Organizational Development Network of Thailand Higher Education) [ สมาคม ควอท ] http://www.thailandpod.org/ กิจกรรมอื่นเกี่ยวกับ สมาคม ควอท: อบรมการวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF ติดต่อ: สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา อาคาร 2 ชั้น 19 เขตราชเทวี | โทรศัพท์: 02-039-5527 | มือถือ: 082-937-5337 | แฟกซ์: 02-039-5647 | Email: thailandpod@gmail.com การประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคม ควอท ครั้งที่ 1/2562 Hits: […]

DETAIL
Jan
10

อบรมการวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF

โครงการ การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF “อบรมการวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา” โดยความร่วมมือของ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย(ควอท) และมหาวิทยาลัยสยาม ระหว่าง พฤหัสบดี-ศุกร์ วันที่ 10-11 มกราคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ หลักการและเหตุผล กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thailand Qualification Framework, TQF) ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา หรือปรับปรุงรายละเอียด ของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ (learning outcomes) ของผู้เรียนอย่างน้อย 5 ด้านคือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดขอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิต ที่ผลิตในสาขา หรือสาขาวิชาของระดับคุณวุฒิเดียวกันของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง มีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ ทั้งในระดับชาติและระดับสากล กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจึงเป็นเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิเชิงคุณภาพ […]

DETAIL