Mar
27

อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูสมรรถนะใหม่ ในศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 อาจารย์ศุภณัฐ กอบกุลกัลยกร ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร และการออกแบบโมเดล ในหัวข้อ “ครูสมรรถนะใหม่ ในศตวรรษที่ 21” ณ โรงเรียนวัดมหาธาตุ สำนักงานเขตพระนคร สังกัด กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร   ภาพข่าวจากแฟนเพจ: อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูสมรรถนะใหม่ ในศตวรรษที่ 21 ข่าวที่เกี่ยวเนื่อง: การประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับสมรรถนะบัณฑิตพันธุ์ใหม่ อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูสมรรถนะใหม่ ในศตวรรษที่ 21

DETAIL
Feb
25

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับสมรรถนะบัณฑิตพันธุ์ใหม่

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ได้มอบหมายให้ผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นตัวแทนเข้าร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นการยกระดับสมรรถนะตามแนวทางของโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนให้มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0) บรรยายโดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบาย เพื่อยกระดับประเทศไทยให้มีความมั่นคง และยั่งยืน ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มรายได้ของประชาชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ โดยมีผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้แทนภาคอุตสาหกรรม เข้าร่วมรับฟังประมาณ 250 คน จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร   ภาพจากแฟนเพจ: Chanita Rukspollmuang ตัวแทนเข้าร่วมประชุมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่  […]

DETAIL