คณะวิศวกรรมศาสตร์

Aug
18

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ตัวแทนสโมสรนักศึกษา 61 คณาจารย์ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” 18 สิงหาคม และเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์ไทย ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงเป็นพระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี เมื่อทรงพระชันษา 21 พรรษา ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ พระองค์ทรงใช้เวลาในขณะที่ ครองสมณเพศ ศึกษาศาสตร์ศิลปวิชาการแขนงต่างๆ ได้แก่ ภาษาบาลี ภาษากรีก-ลาติน ภาษาอังกฤษ และทรงสนพระราชหฤทัยในวิชาภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะที่สำคัญยิ่ง คือ วิชาดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์ชั้นสูง วิชาโลหะวิทยาและอุตุนิยมวิทยา ครั้นเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ด้วยพระปรีชาญาณอันสุขุมคัมภีรภาพ ทรงดำเนินรัฐประศาสโนบาย และวิเทโศบาย กับชาวตะวันตก ที่กำลังออกล่าอาณานิคมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พระองค์ทรงตระหนักพระราชหฤทัยเป็นอย่างดีว่า […]

DETAIL
Aug
09

Thailand Research Expo 2018 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 9-13 ส.ค. 2561

Thailand Research Expo 2018 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง Lotus suite 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยังยืน” โดยมี Mascot ประจำปี ได้แก่ “น้อง INNO MAN” ซึ่งสื่อความหมาย และเป็นตัวแทนของความก้าวหน้า เทคโนโลยี และนวัตกรรม การจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงค์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาที่คุณ ต่องานวิจัยไทย นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีเชื่อมโยงการวิจัยของไทย ที่มีศักยภาพไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ […]

DETAIL
Jan
13

ม.สยาม จัดกิจกรรมสุขสันต์วันเด็ก 2561 ณ บริเวณสะพานพระราม 8

มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมสุขสันต์วันเด็ก 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ บริเวณใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 – 13.00 น. ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม   เริ่มงานปล่อยลูกโป่งแจกของขวัญ เด็กๆ และเยาวชนในชุมชนโดยรอบผู้ปกครองพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมภายในงานมีอาหารจากโรงครัวของคณะต่างๆ มาร่วมจัดซุ้มอาหาร และขนมแจกฟรี มีการเล่นเกมส์ การจับสลากแจกของขวัญวันเด็ก พร้อมการแสดงความสามารถของน้องๆ บนเวทีเพื่อลุ้นรับของรางวัลมากมาย มหาวิทยลัยสยามจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาตินี้มาอย่างต่อเนื่อง จัดโดย มหาวิทยาลัยสยามร่วมกับ ไปรษณีย์ไทย Messengers of Peace – Thailand, วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล, ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร, สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสยาม, วิทยาลัยศิลปะการแสดง, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล, โรงเรียนศึกษานารี, โรงเรียนสตรีวัดระฆัง, โรงเรียนวัดราชาธิวาส และบริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช (กุ๊ก) ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตบางพลัด อำนวยความสะดวก […]

DETAIL
Oct
05

งานวิจัยการพัฒนาคูส่งน้ำ เฟอร์โรซีเมนต์ ผสมน้ำยางพารา สำหรับใช้ในระบบชลประทานไร่นา

บริษัทบางกอกเยลล์จำกัดได้รับมอบหมายจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)หรือสวก.ได้เข้ามาสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีรวัฒน์ ปลาเงิน และคณะเกี่ยวกับ งานวิจัยการพัฒนาคูส่งน้ำเฟอร์โรซีเมนต์ผสมน้ำยางพารา สำหรับใช้ในระบบชลประทานไร่นาเพื่อออกอากาศในรายการ”เกษตรก้าวไกล กับ สวก.”ทางสถานีโทรทัศน์ กองทัพบกช่อง 5 ทุกวันเสาร์ อาทิตย์เวลาประมาณ 18.30-20.00 น. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัยการเกษตรและเกร็ดความรู้ด้านการเกษตรที่เป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการและผู้ประกอบการด้านการเกษตร งานวิจัยการพัฒนา ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีรวัฒน์ ปลาเงิน การศึกษาคุณสมบัติทางด้านกำลังของดินซีเมนต์ผสมน้ำยางพารา การถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์ใช้น้ำยางพาราในงานบำรุงรักษาระบบชลประทาน ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและภูมิอากาศต่อการชะล้างพังทลายของดินลุ่มน้ำยมตอนบน การศึกษาการจำลองปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำห้วยหลวงโดยใช้แบบจำลอง SWAT งานวิจัยการพัฒนาคูส่งน้ำ พีรวัฒน์ ปลาเงิน Hits: 72

DETAIL
Jul
22

อบรมโครงการ Siam IE Camp รุ่นที่ ๒

มหาวิทยาลัยสยาม โดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ Siam IE Camp (กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์) รุ่นที่ ๒ เป็นโครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (QA) โดยมุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทักษะ และองค์ความรู้สำคัญของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แรงบันดาลใจที่ดีแก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาถึงลักษณะงานจริงของวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อการตัดสินใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมีกำหนดจัดโครงการ Siam IE Camp รุ่นที่ ๒ ในวันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐-๑๗.๐๐ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙ มหาวิทยาลัยสยาม ห้อง ๑๙-๗๐๓ จำนวน ๖๐ คน รายละเอียดการอบรมมีดังนี้ 09.00 – 09.15 พิธีเปิดการอบรม โดย รศ.ดร. วันชัย ริจิรวนิช หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 09.15 – 09.30 เทคนิคการเจรจา […]

DETAIL
Mar
14

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกรมทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

มหาวิทยาลัยสยาม รับโล่จากกรมทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ในการที่เป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวที่เข้าร่วมโครงการ การจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001)   รับโล่จากกรมทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน Hits: 23

DETAIL
Mar
07

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการงานวิศวกรรม

สนใจเรียนหลักสูครวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยสยาม สามารถกรอกรายละเอียด คลิกแบบฟอร์มการติดต่อกลับสำหรับผู้สนใจเรียนปริญญาโท Hits: 285

DETAIL