สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

Aug
09

Thailand Research Expo 2018 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 9-13 ส.ค. 2561

Thailand Research Expo 2018 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง Lotus suite 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยังยืน” โดยมี Mascot ประจำปี ได้แก่ “น้อง INNO MAN” ซึ่งสื่อความหมาย และเป็นตัวแทนของความก้าวหน้า เทคโนโลยี และนวัตกรรม การจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงค์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาที่คุณ ต่องานวิจัยไทย นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีเชื่อมโยงการวิจัยของไทย ที่มีศักยภาพไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ […]

DETAIL
Feb
11

10 อันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยทั่วโลก The 2018 University Web Rankings โดย uniRank

10 อันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยทั่วโลก The 2018 University Web Rankings โดย uniRank “The 2018 Universiy Web Rankings : Top 200 Universities in the world” หรือ เว็บมหาวิทยาลัยยอดนิยมระดับโลก ที่มีการสืบค้นและเข้ามาชมมากที่สุดจากระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา จาก 200 ประเทศทั่วโลก โดย uniRank University Ranking จะทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยพิจารณาจาก ความนิยมของเว็บไซต์ ที่จะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน มีการ Update ข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ การเชื่อมโยงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สะดวกแก่การเข้าชม สร้างความไว้วางใจ การเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการช่วยให้นักศึกษาจากนานาชาติ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาสามารถเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่างๆ มากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยสยามติดอันดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย หรืออันดับที่ 45 ของประเทศไทย อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม […]

DETAIL
Sep
16

Research Gateway Mobile Application 

Research Gateway Mobile Application  ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดทำ Mobile Application “NRCT Research Gateway” เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลผลงานวิจัยผ่าน Smartphone ซึ่งเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยผ่านทางโทรศัพท์มือถือ Smartphone โดยการนำฐานข้อมูลจาก www.researchgateway.in.th ย้อนหลัง 3 ปี ติดตั้งพร้อมกับApplication เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลงานวิจัยได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และเมื่อค้นหาได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ รายการที่ค้นพบจะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ข้อมูลต้นทางของงานวิจัย อาทิ เช่น www.tnrr.in.th, www.dric.nrct.go.th, www.doi.nrct.go.th และ www.thai-explore.net ผู้ใช้สามารถทำการ bookmark ผลลัพธ์ที่ค้นหาได้เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือ หรือ Smartphone และทำการเรียกดูข้อมูลจากเว็บไซต์ต้นทางได้ในภายหลังเมื่อโทรศัพท์มือถือ หรือ Smartphone มีความพร้อมในการใช้งานอินเตอร์เน็ต ดาวน์โหลดคู่มือ คลิก   http://www.researchgateway.in.th/    

DETAIL
Oct
22

ลงนามความร่วมมือ กับ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม เเละ รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยลงนามความร่วมมือ การจัดทำ Application ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับวิชาชีพการพยาบาล ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม และ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านสุขภาพของประเทศไทยเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (ASEAN Medical Hub) ทั้งนี้เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศประมาณ 130,388 คน สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ผ่านทาง Mobile Application อย่างทั่วถึง สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งเป็นพันธกิจหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ลงนามความร่วมมือ กับ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

DETAIL