บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์

Mar
18

ต้อนรับบัณฑิตวิทยาลัยจาก Harvard University เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสยาม

18 มี.ค. 62 คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Harvard University’s John F. Kennedy School of Government and Graduate School of Education เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสยาม และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการทางด้านการบริหารการศึกษา ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช ผศ.ดร.สุภัทรา เอื้อวงศ์ รศ.ดร.บุญมี เณรยอด อาจารย์กวิน กตัญญูทวีทิพย์ และดร.นลินี สุตเศวตให้การต้อนรับ และมีอ.วรภูมิ แสนแก้ว ตัวแทนนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลทางด้านการศึกษาของประเทศไทย   19 มี.ค. 62  รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช นำคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด เข้าพบ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับเกียรติสนทนากับนักศึกษามหาวิทยาลัยฮาวาร์ดเกี่ยวกับนโยบายและภาวะผู้นำทางการศึกษา พร้อมทั้งนำชมสำนักงานและพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย ซึ่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ […]

DETAIL
Feb
02

การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะอนุกรรมการสาขาศึกษาศาสตร์ สสอท.

บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ โดย รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช อาจารย์ ดร.นลินี สุตเศวต และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมนำเสนอบทความวิชาการ และบทความวิจัยในการประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ระดับชาติ : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต วันเสาร์ที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม เคนซิงตัน การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ (Kensington Garden Resort Khaoyai ), อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา Hits: 26

DETAIL
Sep
02

การจัดการเรียนการสอน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความยั่งยืน สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดอบรมครู สพฐ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ “Sustainability Learning with Sufficiency Economy Philosophy for Secondary school Teacher” ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน ณ มหาวิทยาลัยสยาม รวมชั่วโมงการอบรม 12 ชั่วโมง กำหนดการ / วิทยากร การจัดการเรียนการสอน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความยั่งยืน สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 1 : 01/09/2561 เริ่มต้น-ถึง ประเภท รายละเอียด วิทยากร 9:00 – 12:00 บรรยาย -การบรรยาย -ความรู้ทฤษฎี หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน โดย วิทยากร นาง ชนิตา รักษ์พลเมือง (Professor Emeritus Dr.Chanita […]

DETAIL