การประชุมทางวิชาการ

Jul
02

สัมมนาวิชาการ เรื่อง บทบาทของรัฐสภาในการพัฒนากลไก การประเมินผลกระทบของกฏหมายฯ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง บทบาทของรัฐสภาในการพัฒนากลไก การประเมินผลกระทบของกฏหมาย เพื่อปฎิรูปกฏหมายให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปีพุทธศักราช 2560 โดย ดร.สุรพล ศรีวิทยา เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยในครั้งนี้ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร   สำนักรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับเกียรติให้เข้าร่วม จัดบู้ทประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสยาม โดยในครั้งนี้ มีนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ และ คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับแขกท่านผู้มีเกียรติ ที่เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ด้วย ภาพและข่าวโดย: Admission Center Siam U. สัมมนาวิชาการ เรื่อง บทบาทของรัฐสภาในการพัฒนากลไก การประเมินผลกระทบของกฏหมายฯ Hits: 6

DETAIL
May
15

7th ASEF Rectors’ Conference and Students’ Forum (ARC7) ณ กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย

วันที่ 11-15 พฤษภาคม 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี และเลขานุการทั่วไป ของสมาคม The International Association of Universities (IAU), ASEAN University Network(AUN) และ European University Association (EUA) เข้าร่วมในการประชุมของอธิการบดี และนักเรียน ครั้งที่ 7  The 7th ASEF Rectors’ Conference and Student’s Forum (ARC7) in 2019 in Bucharest, Romania,  under the theme ‘Responsible Universities for Sustainable Development: Envisioning a better future’. (เน้นในหัวข้อ “การดำเนินการอุดมศึกษาเพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: มุมมองจากเอเชียและยุโรป “) […]

DETAIL
Mar
08

UNESCO’s Mobile Learning Week 2019 (4-8 March)

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และคณะอธิการบดี สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) นำโดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสาธิตแบบภาคปฏิบัติ Mobile Learning Week 2019 จัดโดยองค์การยูเนสโก ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ที่สำนักงานใหญ่ยูเนสโก ในกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีผู้เข้าร่วมหลากหลายรวมถึงเจ้าหน้าที่จากกระทรวงศึกษาธิการและ ICT ผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ ตัวแทนจากประเทศสมาชิก และบริษัทเอกชนชั้นนำที่จะมานำเสนอผลงานเพื่อแบ่งปันวิธีการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีใหม่ ที่ราคาไม่แพง และทรงพลังสามารถนำมาใช้ในการเร่งการเรียนรู้สำหรับทุกคน   UNESCO’s Mobile Learning Week 2019 (4-8 March) หัวข้อของการประชุมมุ่งเน้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จาก 130 ประเทศทั่วโลก ได้ลงทะเบียนเป็นจำนวนมากกว่า 2,300 คน เพื่อเข้าร่วมประชุมทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยี และประชุมหารือเกี่ยวกับบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การแสวงหาโอกาสและระมัดระวังภัยคุกคามอันเชื่อมโยงกับการใช้เทคโนโลยี AI ในด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นประเด็นสำคัญดังนี้ […]

DETAIL
Feb
02

การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะอนุกรรมการสาขาศึกษาศาสตร์ สสอท.

บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ โดย รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช อาจารย์ ดร.นลินี สุตเศวต และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมนำเสนอบทความวิชาการ และบทความวิจัยในการประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ระดับชาติ : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต วันเสาร์ที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม เคนซิงตัน การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ (Kensington Garden Resort Khaoyai ), อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา Hits: 18

DETAIL
Jan
18

การประชุมวิชาการ และพบปะสังสรรค์งานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ ปี 2562

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ และศิษย์เก่า จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการและงานคืนสู่เหย้า โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมทางวิชาการ ในหัวข้อ “ความปลอดภัยของผู้ป่วย และบุคลากร ในยุคไทยแลนด์ 4.0” (Patient and Personnel Safety 4.0) ระหว่างเวลา 07.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 มหาวิทยาลัยสยาม และกิจกรรมงานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มอบรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ประจำปี 2562  ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าอาคารศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสยาม กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น ในระหว่างบรรดาศิษย์เก่า ทุกๆ รุ่นพร้อมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน รวมถึงนักศึกษาปัจจุบัน ของคณะพยาบาลศาสตร์ ทุกรุ่น กิจกรรมงานประชุมวิชาการ และงานคืนสู่เหย้า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อปี […]

DETAIL
Jan
14

การสร้างสรรค์งานวิจัยเเละนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ปี 2559

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ ในหัวข้อ “การสร้างสรรค์งานวิจัยเเละนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21”  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี กล่าวเปิดการประชุม การประชุมวิชาการ และพบปะสังสรรค์งานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ การสร้างสรรค์งานวิจัยเเละนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 Hits: 26

DETAIL