NEWS & ACTIVITIES

Sep
21

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากประเทศฟิลิปปินส์ ดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม

ดร.ประเสริฐ อหิงสโก ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม นำคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทางการศึกษา ประกอบด้วยผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบระดับกลาง และเจ้าหน้าที่จาก School in Palawan สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มาศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยสยาม ในวันศุกร์ ที่ ๒๑ กันยายน และเยี่ยมชม ห้องสมุดมารวย@สยาม กับหอสมุดกลาง สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ผู้เข้าศึกษาดูงาน กล่าวว่า “ข้าพเจ้า สนใจเรื่องการเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการทำงาน การบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวก ของระบบการศึกษาในฟิลิปปินส์ และประเทศไทย เพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหารองค์กรของตน โดยวิธีการ Benchmarking ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้จากผู้อื่น เปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นๆ ในประเทศต่างๆ โดยเป็นกระบวนการต่อเนื่อง มีการดำเนินการระยะยาว อย่างมีระเบียบแบบแผน โดยมีตัววัดความก้าวหน้า ในแต่ละระยะเวลาได้ “ ความหมาย Benchmarking Benchmarking เป็นกระบวนการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงขององค์กร ในอันที่จะพิจารณาว่า มีสภาพใดบ้างที่จะสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม และทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับองค์กรอื่น แล้วนำความรู้ที่ได้ มาจัดการวางแผนการปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ดีขึ้น หรืออาจมองว่า เป็นกระบวนการเปรียบเทียบองค์กรกับหน่วยงานอื่น ในด้านต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะปรับปรุงให้มีความทัดเทียมกันในด้านต่างๆ […]

DETAIL
Sep
21

วันสันติภาพสากล The International Day of Peace

วันสันติภาพสากล (The International Day of Peace) ณ มหาวิทยาลัยสยาม ดร.พรชัย มงคลวนิช ให้เกียรติกล่าวสุนทรพจน์ และเป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นบุคลากร และสโมสรนักศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพโลก โดยตัวแทนขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ประธานในพิธีได้ตีระฆังสันติภาพและกล่าวข้อความ ขอความยั่งยืนจงมีแด่สันติภาพอันแท้จริง ณ ห้องประชุม อาคาร 19-403 คําว่า สันติภาพ มีความหมายทั้งในเชิงปฏิเสธ และยืนยันในความหมายปฏิเสธ สันติภาพไม่เพียงแต่หมายถึงสภาวะที่ไม่มีสงครามและความขัดแย้ง แต่ยังหมายถึงสภาวะที่ไม่มีความรุนแรง ในโครงสร้างสังคม เช่น ความอยุติธรรม ความไม่เสมอภาคในสังคมการละเมิดสิทธิมนุษยชนการทําลายความสมดุลย์ทางนิเวศวิทยา ในความหมายเชิงยืนยันสันติภาพหมายถึงสภาวะที่มี ความสามัคคีปรองดองเสรีภาพ และความยุติธรรม วันสันติภาพสากล (International Day of Peace หรือ World Peace Day) ตรงกับวันที่ 21 กันยายนของทุกปี จัดขึ้นเพื่ออุทิศแก่สันติภาพ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราศจากสงคราม องค์การสหประชาชาติ (United Nations Economic and Social Council : UNECOSOC) ได้กำหนดให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี […]

DETAIL
Sep
21

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ Digital University Forum ครั้งที่ ๙

๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นเจ้าภาพ การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ Digital University Forum ครั้งที่ ๙ มี CIO จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยเข้าร่วมประชุม ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม แสดงวิสัยทัศน์ กล่าวเปิดงาน ในการประชุมครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Digital Literacy for Government” โดย คุณนิธิวัชร์ คิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประเมินสมรรถนะ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) และคุณวิภาดา ลิ่วเฉลิมวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ณ ห้องประชุมสหัสวรรษ อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๙ มหาวิทยาลัยสยาม กำหนดการประชุม เครือข่ายความร่วมมือ Digital University Forum ครั้งที่ ๙ วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. […]

DETAIL
Sep
19

บรรยายพิเศษ ถนนสู่เยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

คณะแพทยศาสตร์จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ถนนสู่เยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” โดยได้รับเกียรติจากศาตราจารย์ นายแพทย์ อภิชาติ อัศวมงคลกุล ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล พร้อมทั้ง นพ.ฆนัท จันทรทองดี และ พญ.ฐานิศรา ฤทธิไพโรจน์ ผู้ได้รับพระราชทานทุน เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษาแพทย์ ม.สยาม และคณาจารย์ ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เว็บไซต์:  มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เว็บไซต์: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม   การบรรยายพิเศษ ถนนสู่เยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  

DETAIL
Sep
19

รักษ์โลก เลิกพลาสติก Green creative media awards 2018

นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม เข้ารับรางวัลชมเชยในการประกวดคลิปวิดีโอ รายการ Green creative media awards 2018 รักษ์โลก เลิกพลาสติก เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 นางสาว ดวงพร สวัสดี นักศึกษาภาควิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้ารับรางวัลชมเชย ในโครงการสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม “พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ประเภทคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อ “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 600 คลิป โดยมีอาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง อาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข และอาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน รักษ์โลก เลิกพลาสติก หลักเกณฑ์การประกวดคลิปวิดิโอ ภายใต้หัวข้อ รักษ์โลก เลิกพลาสติก การประกวดคลิปวิดีโอโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด“ความเป็นไทยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 1. หัวข้อการประกวด กำหนดส่งผลงานภายใต้หัวข้อ “รักษ์โลกเลิกพลาสติก” 2. รายละเอียดการประกวด […]

DETAIL
Sep
18

การใช้สื่อดนตรีเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สื่อดนตรีเพื่อบูรณาการ กับการเรียนการสอน ในรายวิชาภาษาไทย วิทยากรโดย อาจารย์ศุภณัฐ กอบกุลกัลยกร และนาวาเอก ณรงค์ แสงบุศย์ วิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “คุณค่าของดนตรีกับการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย” ให้กับครู อาจารย์ ประถมศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ  จัดโดย วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ในวันอังคารที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๓๐ น. ณ โรงละคร มหาวทิยาลัยสยาม (อาคาร ๔ ชั้น ๓) กราบขอบพระคุณท่าน ดร.พรชัย มงคลวนิชอธิการบดี… Posted by Siam University on Thursday, September 20, 2018 การใช้สื่อดนตรีเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย […]

DETAIL
Sep
17

Training Program on Modern Management Practices from 16-22 September 2018

Welcome Participants from the Ministry of Petroleum Resources Development (MPRD), Sri Lanka Training Program on Modern Management Practices from 16-22 September 2018, Bangkok, Thailand Institute of Professional Devolopment Siam University

DETAIL
Sep
15

ต้อนรับน้องใหม่ สานสัมพันธ์นักศึกษา Welcome Freshmen 2018

กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ 2561 (Freshy Day 2018) ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสยาม กิจกรรมในรอบเช้า เวลา 08.35 น. นักศึกษาใหม่ตั้งแถวพร้อมกัน ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์กีฬา ประธานในพิธีเดินทางมาถึง ตามด้วยขบวนบายศรีเดินเข้าสู่ภายในงาน ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนบายศรี แต่ละคณะจุดธูปเทียนบายศรีปักบนพาน นายกสโมสรนักศึกษากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และกล่าวคำปฏิญาณ จากนั้นประธานในพิธี กล่าวเปิดงานโดยมีกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ และทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผู้บริหาร และคณาจารย์ ผูกข้อมือและกล่าวให้พรกับตัวแทนนักศึกษา เวลา 10.00 น. นักศึกษาแต่ละคณะเดินขึ้นประจำแสตนเชียร์ โดยมี กิจกรรม Ecolife กิจกรรมประกวดความสามารถ ดาวเดือน รอบที่หนึ่ง การแสดงพิเศษจากหลักสูตรนานาชาติ กิจกรรมการประกวดความสามรถ ดาวเดือน รอบที่สอง #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; [...]
DETAIL
Sep
11

ร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 3/2561)

มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับสภากาชาดไทย บริจาคโลหิต ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 3/2561) วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ณ อาคาร 19 ชั้น 1 นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต “เพื่อปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้อง Hall of Fame อาคาร 19 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสยาม นักศึกษากองทุนฯ สะสมชั่วโมงจิตอาสาไว้เป็นหลักฐานยื่น ปีการศึกษา 2562 ได้ สำหรับการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับสภากาชาดไทยครั้งที่ 4 จะจัดให้มีขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษากองทุนที่เข้าร่วมบริจาค รับชั่วโมงจิตอาสา 10 ชั่วโมง […]

DETAIL
Sep
10

อบรมการทำการค้าการตลาดออนไลน์ 3-11 ก.ย. 61

การฝึกอบรมการทำการค้า การตลาดออนไลน์ สำหรับผู้พิการจากทั่วประเทศ จำนวน 30 ท่าน โดย คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ระหว่างวันที่ 3-11 กันยายน 2561 ณ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ตามโครงการ “ไปรษณีย์ไทย.. เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” สนับสนุนการจัดกิจกรรมโดย สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 3 มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 3 การตลาดออนไลน์ 3-11 ก.ย. 61

DETAIL