การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะอนุกรรมการสาขาศึกษาศาสตร์ สสอท.

การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะอนุกรรมการสาขาศึกษาศาสตร์ สสอท.

บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ โดย รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช อาจารย์ ดร.นลินี สุตเศวต และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมนำเสนอบทความวิชาการ และบทความวิจัยในการประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ระดับชาติ : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต วันเสาร์ที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม เคนซิงตัน การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ (Kensington Garden Resort Khaoyai ), อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

Life Long Learning : การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” จัดโดยคณะอนุกรรมการสาขาศึกษาศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.) โดยการประชุมในครั้งนี้ รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช ให้เกียรติรับเชิญมาเป็นผู้บรรยายพิเศษในการประชุมครั้งนี้ด้วย

 


Fanpage: บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

 

รายชื่อสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิก

 (Member list of Educational Institutions)

ลำดับ รายชื่อสถาบัน ตัวย่อ วันที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบัน วันที่เป็นสมาชิก สสอท. วันที่เปลี่ยน
(List of Institutions) (License Granted) (APHEIT Member Since) ประเภท/เปลี่ยนชื่อ
1 สถาบันรัชต์ภาคย์ ส.รภ. 29/04/2536 03/07/2541 -เปลี่ยนประเภทจาก
( Rajapark Institute ) R.I. วิทยาลัย วันที่
www.rajapark.ac.th 12/05/2553
2 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สจป. 09/03/2550 25/01/2551 -เปลี่ยนชื่อ จาก
( Panyapiwat Institute of Management) PIM “สถาบันเทคโนโลยี
www.pim.ac.th ปัญญาภิวัฒน์” วันที่ 23/11/2553
3 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ส.ท.ญ. 29/09/2549 24/03/2552
( Thai-Nichi Institute of Technology ) CGI.
www.tni.ac.th
4 สถาบันอาศรมศิลป์ อ.ศ. 17/10/2549 25/03/2552
( Arsomsilp Institute of the Arts ) A.S.I.A.
www.arsomsilp.ac.th
5 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ สทส. 30/01/2558 29/05/2558
( Suvarnabhumi Institute of Technology ) SVIT
www.svit.ac.th
6 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา สทอ. 16/01/2550 24/03/2559
( Institute Technology of Ayothaya)
www.ayothaya.ac.th
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมมี 9 สถาบัน คือ
(1.) มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
(2.) วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
(3.) วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์
(4.) สถาบันกันตนา
(5.) สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
(6.) สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
(7.) สถาบันวิทยาลัยการจัดการแห่งแปซิฟิก
(8.) สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (ย้ายสังกัด)
(9.) มหาวิทยาลัยเอเชียน (ปิดกิจการ
เมื่อ 15 สิงหาคม 2560)

ลำดับ

รายชื่อสถาบัน

ตัวย่อ

วันที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบัน

วันที่เป็นสมาชิก สสอท.

วันที่เปลี่ยน

(List of Institutions)

(License Granted)

(APHEIT Member Since)

ประเภท/เปลี่ยนชื่อ

1

วิทยาลัยแสงธรรม

วส.

19/04/2519

10/06/2520

( Saengtham College )

S.C.

www.saengtham.ac.th

2

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ว.ซล.

01/06/2528

15/07/2529

เปลี่ยนชื่อÂ จาก

( SaintLouis College )

SL.C.

วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์“Â

www.slc.ac.th

วันที่ 26/11/2542

3

วิทยาลัยทองสุข

ว.ท.

10/10/2537

22/03/2538

( Thong Sook College )

T.C.

www.thongsook.ac.th

4

วิทยาลัยดุสิตธานี

วดธ.

30/05/2539

25/07/2543

( Dusit Thani College )

DTC.

www.dtc.ac.th

5

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วป.

03/12/2540

19/12/2544

เปลี่ยนชื่อÂ จาก

( Northern College )

LPC.

วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง

www.northern.ac.th

วันที่Â 12/03/2558

6

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ซ.อ.บ

29/03/2542

17/07/2545

( Southeast Bangkok College )

S.B.C.

www.southeast.ac.th

7

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

วทต.

27/12/2542

19/09/2546

( Southern College of Technology )

SCT.

www.sct.ac.th

8

วิทยาลัยสันตพล

วสพ.

01/07/2541

07/11/2546

( Santapol College )

SPC.

www.stu.ac.th

9

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ว.บ.อ

26/02/2542

14/11/2546

( Collage of asian Scholars )

C.A.S.

www.cas.ac.th

10

วิทยาลัยนครราชสีมาÂ

วนม.

04/05/2547

15/02/2548

( Nakhonratchasima College )

NMC.

www.nmc.ac.th

11

วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ

ว.พ.น.

25/09/2546

30/03/2549

( International Buddhist College )

I.B.C.

www.ibc.ac.th

12

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

วอท.

06/05/2547

02/09/2547

( Lampang Inter-Tech College )

LIT

www.lit.ac.th

13

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

วนท.

03/04/2544

15/08/2545

เปลี่ยนชื่อÂ จาก

( St. Theresa International College )

STIC

วิทยาลัยเซนต์เทเรซา-อินติ

www.stic.ac.th

วันที่ 11/6/2553

14

วิทยาลัยเชียงราย

วชร.

18/07/2546

11/03/2552

เปลี่ยนชื่อÂ จาก

( Chiang Rai College )

CRC.

วิทยาลัยกรุงธนเชียงราย

www.crc.ac.th

วันที่ 30/12/2547

15

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วทส.

28/12/2548

28/07/2554

( Siam Technology College )

STC

www.siamtechu.net

16

วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์

วทพ.

21/11/2550

18/10/2556

( Phanomwan

PCT.

College of Technology )

www.phanomwan.ac.th

17

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

พญบ.

17/11/2551

26/06/2558

( Pitchayabundit College )

PCBC

www.pcbu.ac.th

ลำดับ

รายชื่อสถาบัน

ตัวย่อ

วันที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบัน

วันที่เป็นสมาชิก สสอท.

วันที่เปลี่ยน

(List of Institutions)

(License Granted)

(APHEIT Member Since)

ประเภท/เปลี่ยนชื่อ

1

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มกท.

28/05/2513

01/06/2513

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Bangkok University )

BU

วันที่ 24/10/2527

www.bu.ac.th

2

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มธบ.

28/05/2513

01/06/2513

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Dhurakij Pundit University )

DPU

วันที่ 24/10/2527

www.dpu.ac.th

3

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มศป.

28/05/2513

01/06/2513

เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยไทยสุริยะ

( Sripatum University )

SPU

วันที่ 31/01/2515

www.spu.ac.th

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยศรีปทุม

วันที่ 6/11/2530

4

มหาวิทยาลัยเกริก

ม.กร.

28/05/2513

223901

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Krirk University )

KRU

เป็นสถาบัน วันที่ 15/09/2530

www.krirk.ac.th

เปลี่ยนประเภทจากสถาบัน

เป็นมหาวิทยาลัยวันที่ 7/2/2538

5

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มกค.

17/06/2513

18/11/2520

เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยการพาณิชย์

( University of the

UTCC

เป็นวิทยาลัยการค้า วันที่ 9/3/2516

Thai Chamber of Commerce)

www.utcc.ac.th

เปลี่ยนประเภทและเปลี่ยนชื่อเป็น

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เมื่อวันที่ 24/10/2527

6

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มอช.

16/06/2515

28/06/2515

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Assumption University of Thailand)

A.U.

วันที่ 22/05/2533

www.au.edu

7

มหาวิทยาลัยสยาม

มส.

28/09/2516

28/09/2516

เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย

( Siam University )

S.U.

เมื่อวันที่ 5/09/2529

www.siam.edu

เปลี่ยนชื่อจาก มหาวิทยาลัย

เทคนิคสยาม เป็นมหาวิทยาลัยสยาม

เมื่อวันที่ 24/04/2532

8

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ม.อ.อ.

06/08/2516

03/01/2521

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Southeast Asia University )

SAU

วันที่ 5/3/2535

www.sau.ac.th

9

มหาวิทยาลัยพายัพ

ม.พ.ย.

20/03/2517

16/08/2517

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Payap University )

P.Y.U.

วันที่ 25/07/2527

www.payap.ac.th

10

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ม.ว.

02/03/2527

02/03/2527

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Vongchavalitkul University )

V.U.

วันที่ 10/10/2537

www.vu.ac.th

11

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ม.ค.ต.

07/09/2526

01/07/2527

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Christian University of Thailand )

C.T.U.

วันที่ 15/08/2544

www.christian.ac.th

12

มหาวิทยาลัยรังสิต

มรส.

25/01/2528

24/03/2529

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Rangsit University )

RSU.

วันที่ 31/07/2533

www.rsu.ac.th

13

มหาวิทยาลัยภาคกลาง

ม.ภก.

13/02/2529

02/04/2529

เปลี่ยนชื่อ  จาก

( The University of Central Thailand )

U.C.T.

วิทยาลัยพัฒนาภาคกลางเป็น

www.tuct.ac.th

วิทยาลัยภาคกลางและ

เปลื่ยนประเภทจากวิทยาลัย

วันที่ 31/10/2545

14

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

ม.น.อ.

25/03/2529

07/08/2529

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยและ

( Asia-Pacific International University )

A.I.U

เปลื่ยนชื่อจากวิทยาลัยมิชชัน

www.apiu.edu

วันที่ 30/06/2552

15

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มกบ.

24/02/2530

05/06/2530

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Kasem Bundit University )

KBU.

วันที่ 29/01/2536

www.kbu.ac.th

16

มหาวิทยาลัยเนชั่น

มนช.

16/02/2531

31/03/2531

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Nation University )

NTU.

วันที่ 23/08/2549

www.nation.ac.th

เปลี่ยนชื่อจากมหาวิทยาลัยโยนก

เป็นมหาวิทยาลัยเนชั่นวันที่ 30/11/2554

17

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ม.ภ.น.

08/03/2531

01/05/2531

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( North Eastern University )

N.E.U.

วันที่ 27/12/2542

www.neu.ac.th

18

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

มซจ.

05/01/2532

21/07/2532

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( St.JohnUnivesity )

SJU.

วันที่ 19/03/2539

www.stjohn.ac.th

19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

มทม.

27/02/2533

25/08/2533

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Mahanakorn University )

MTU.

วันที่ 30/03/2537

www.mut.ac.th

20

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

มฉก.

17/12/2524

11/03/2535

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Huachiew Chalermprakiet University)

HCU.

วันที่ 11/03/2535

www.heu.ac.th

21

มหาวิทยาลัยราชธานี

มรธ.

29/04/2536

08/07/2536

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Ratchathani University )

RTU.

วันที่ 25/09/2546

www.rtu.ac.th

22

มหาวิทยาลัยธนบุรี

มธร.

27/03/2541

17/08/2543

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยวันที่ 16/1/2550

( Thonburi University )

TRU.

เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี

www.thonburi-u.ac.th

วันที่16/01/2550

23

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ม.ญ.

09/04/2540

22/08/2543

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Hatyai University )

H.U.

วันที่ 30/05/2546

www.hu.ac.th

24

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

มท.

18/06/2540

12/07/2544

เปลี่ยนชื่อจาก

( Western University )

WTU

มหาวิทยาลัยณิวัฒนา

www.western.ac.th

วันที่ 16/08/2547

25

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

มวอ.

16/04/2539

12/07/2544

( Eastern Asia University )

EAU

www.eau.ac.th

26

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)

ม.ว.ท.

18/12/2540

18/07/2544

( Webster University Thailand)

WUT

www.webster.ac.th

27

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

มจพ.

31/03/2541

19/07/2544

( Chaopraya University )

CPU

www.cpu.ac.th

28

มหาวิทยาลัยตาปี

มตป.

26/02/2542

16/10/2544

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Tapee University )

TPU

วันที่ 31/07/2555

www.tapee.ac.th

29

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

มรบ.

18/12/2540

16/01/2545

เปลี่ยนชื่อ  จาก มหาวิทยาลัย

( Rattana Bundit University )

RBU.

รัตนบัญฑิต วิทยาศาสตร์และ

www.rbac.ac.th

เทคโนโลยี เป็น มหาวิทยาลัย

รัตนบัญฑิต วันที่ 8/11/2548

30

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ม.ฟ.อ.

27/12/2540

22/08/2545

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( The Far Eastern University )

F.E.U.

วันที่ 20/04/2549

www.feu.edu

31

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

มนช.

13/09/2542

18/02/2546

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( North-ChiangMai University )

NCU

วันที่ 26/05/2547

www.northcm.ac.th

32

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

ม.น.ช.ส.

29/11/2538

04/06/2546

เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยนานาชาติ

( Stamford International University )

S.T.I.U.

ชิลเลอร์-แสตมฟอร์ดวันที่ 22/8/43

www.stamford.edu

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

วันที่ 14/02/2546

เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ

แสตมฟอร์ดวันที่ 26/5/2547

33

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ม.น.ก

31/10/2543

05/08/2546

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( North Bangkok University )

NBU

วันที่ 22/06/2553

www.notrhbkk.ac.th

34

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ม.ฟ.น.

03/04/2541

26/08/2546

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Fatoni University )

F.T.U.

วันที่ 14/06/2550

www.ftu.ac.th

เปลี่ยนชื่อจากมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

วันที่ 31/10/2556

35

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

มปท.

27/12/2542

29/08/2546

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Patumthani University )

PTU.

วันที่ 13/05/2548

www.ptu.ac.th

36

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

มพล.

19/04/2545

26/05/2547

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Phisanulok University )

PLU.

วันที่ 6/5/2554

www.plu.ac.th

37

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

มกธ.

28/01/2545

17/10/2546

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Bangkokthonburi University )

BTU.

วันที่ 11/06/2552

www.bkkthon.ac.th

38

มหาวิทยาลัยการจัดการและ

มจทอ.

26/02/2542

30/04/2552

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยและเปลี่ยนชื่อ

เทคโนโลยีอีสเทิร์น

EUMT.

จากวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออก

(The Eastern University

เฉียงเหนือ วันที่ 21/06/2552

of Management and Technology)

www.umt.ac.th

39

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

มรพ.

20/04/2549

29/11/2549

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Rajapruk University )

RPU.

วันที่ 19/06/2557

www.rpu.ac.th

40

มหาวิทยาลัยชินวัตร

มชว.

27/12/2542

28/01/2554

( Shinawatra University )

SIU

www.siu.ac.th

41

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

มกส.

22/02/2549

02/05/2550

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Bangkok Suvarnabhumi University )

BSU

วันที่ 31/10/2557

www.bsu.ac.th

Hits: 1

เบอร์โทรภายใน: 5334 อีเมล์: maruey@siam.edu