หลักสูตรปรับปรุงใหม่ อัพเดทล่าสุดเมื่อ ตุลาคม 2562

Newly renovated course, latest update September 2019

 

หลักสูตรปริญญาตรี

Academic-Bachelor-Program-SiamU

หลักสูตรนานาชาติ

มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตร นานาชาติ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

โอกาสในการประกอบอาชีพ

มหาวิทยาลัยสยามได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกถาวรของสมาคมโรงเรียนการโรงแรมนานาชาติแห่งภาคพื้นยุโรป เพียงสถาบันเดียวในเอเชียอาคเนย์ สามารถประกอบอาชีพได้ หลากหลาย ทั้งในภาครัฐและเอกชนในสายงานด้านต่างๆ ธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจด้านอาหารเครื่องดื่ม สายการบินต่างๆ การติดต่อการค้าระหว่างประเทศ กรมศุลกากร การแปลเอกสารรวมทั้งงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาต่างประเทศ


Faculty website
International website
Address: International Program in Hotel & Tourism Management, Siam University 38 Phetkasem, Phasricharoen, Bangkok, Thailand, 10160
Tel: Fax: + 662 457-0068 ext. 5304
Mobile Phone + 66 89-057-3779
Email: ihtm2@siam.edu
Line ID: interhotelsu
​Facebook: Inter Gang
Facebook Fanpage: Inter Program Hotel & Tourism, Siam University

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายละเอียดค่าเล่าเรียน

สมัครเรียน

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสยาม

(ขออภัยกำลังอยู่ในระหว่างการออกแบบหน้าเพจนี้ใหม่หมด)

หลักสูตรปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก และหลักสูตรนานาชาติ


 

 

 

 

หลักสูตรปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก และหลักสูตรนานาชาติ

Hits: 7662