เครือข่ายนักศึกษา 8 สถาบัน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)

เครือข่ายนักศึกษา 8 สถาบัน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)

วันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี นายนพดล วิตเสถียร คณะกรรมการกลาง สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม และอาจารย์อดิศัย รุจิรกาล ผู้ช่วยสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมลงนามในกิจกรรม “เครือข่ายนักศึกษา 8 สถาบัน ลงนามบันทึกความร่วมมือในการจัดกิจกรรมนักศึกษาร่วมกัน” เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยมีสถาบันต่างๆ เข้าร่วมลงนาม ดังนี้

  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  2. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

  3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

  5. สถาบันการบินพลเรือน

  6. ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

  7. มหาวิทยาลัยสยาม

  8. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

 


เครือข่ายนักศึกษา 8 สถาบัน ลงนามบันทึกความร่วมมือในการจัดกิจกรรมนักศึกษาร่วมกัน

Hits: 24