วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยสยาม

ปรัชญา

“ปญฺญา นรานํ รตนํ” ซึ่งหมายความว่า “ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน”


ปณิธาน

มหาวิทยาลัยสยามมุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นผู้ใช้ปัญญาในการดำรงชีวิต มีความพร้อมเข้าสู่โลกของการทำงานในบริบทของโลกาภิวัฒน์


วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสยามเป็นหนึ่งสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศและ ภูมิภาค โดยมุ่งเน้นความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและพานิชยกรรม ตลอดจนความเป็นนานาชาติ


 

Hits: 245