ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยสยาม

รูปปั้นดร.ณรงค์ มงครลวนิช ผู้สถาปนามหาวิทยาลัยสยาม

มหาวิทยาลัยสยาม เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน 1 ใน 5 แห่งแรกของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2508 ท่านผู้ก่อตั้ง ดร. ณรงค์ มงคลวนิช ได้มีดำริให้เปิดสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้น และได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ. 2516 ภายใต้ชื่อ “วิทยาลัยเทคนิคสยาม” ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ปรับสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยสยาม” โดยปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสยามเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสถาบันให้จัดการเรียนการสอนได้ในทุกระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ภายใต้สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ประตูสหัสวัส ทางเข้ามหาวิทยาลัยสยาม

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสยามได้จัดการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ทั้งสิ้น 49 หลักสูตร โดยแบ่งออกเป็น 13 คณะ คือ 1.คณะแพทยศาสตร์ 2.คณะเภสัชศาสตร์ 3.คณะพยาบาลศาสตร์ 4.คณะสาธารณสุขศาสตร์
5.คณะวิทยาศาสตร์ 6.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.คณะศิลปศาสตร์ 9.คณะบริหารธุรกิจ 10.คณะนิเทศศาสตร์ 11.คณะนิติศาสตร์ 12.วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง
13.วิทยาลัยนานาชาติ และบัณฑิตวิทยาลัย ได้ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 69,081 คน

วัตถุประสงค์ในการสถาปนาสถาบันแห่งนี้คือ สนองความต้องการของชาติในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อผลิตทรัพยากรบุคคล ที่เพียบพร้อมด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะขั้นสูงในการประกอบอาชีพ และกอปรด้วยจริยธรรม สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ “ปญฺญา นรานํ รตฺนํ” ซึ่งมีความหมายว่า “ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน”

Hits: 699