คำสั่งมหาวิทยาลัย

ปี 2559

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

ปี 2553

 • กำหนดวันปฏิบัติงานในช่วงสอบ,แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ และตารางสอบ ปลายภาคฤดูร้อนที่๑-๒ และฤดูร้อนที่ ๒ปีการศึกษา ๒๕๕๓ Download

 • กำหนดวันปฏิบัติงานในช่วงสอบ,แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ และตารางสอบ ปลายภาคฤดูร้อนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ Download
 • กำหนดวันหยุด ประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๕๓ Download
 • ข้อมูลนักวิชาการ Download
 • กำหนดวันปฏิบัติงานในช่วงสอบ,แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ และตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ Download
 • กำหนดวันปฏิบัติงานในช่วงสอบ,แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ และตารางสอบ กลางภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ Download
 • แต่งตั้งคณะกรรมการงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2553: Download
 • กำหนดวันปฏิบัติงานในช่วงสอบ,แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ และตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ Download
 • ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ภาคค่ำ Download
 • ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ภาคปกติDownload
 • แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา๒๕๕๓ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ-ค่ำ Download
 • กำหนดวันปฏิบัติงานในช่วงสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ Download
 • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสายสัมพันธ์นักศึกษา ม.สยามประจำปีการศึกษา 2553 Download
 • แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 Download
 • แต่งตั้งกรรมการดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ-ภาคค่ำ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553Download

ปี 2552

 • ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคฤดูร้อนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ภาคค่ำ Download
 • ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคฤดูร้อนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ภาคปกติ Download
 • แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคภาคฤดูร้อนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ-ภาคค่ำ Download
 • กำหนดวันปฏิบัติงานในช่วงสอบปลายภาค ประจำภาคฤดูร้อนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ Download
 • ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคฤดูร้อนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ภาคค่ำ Download
 • ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคฤดูร้อนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ภาคปกติ Download
 • แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคภาคฤดูร้อนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ-ภาคค่ำ Download
 • กำหนดวันปฏิบัติงานในช่วงสอบปลายภาค ประจำภาคฤดูร้อนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ Download
 • กำหนดวันหยุดพักผ่อน ประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๕๒ Download
 • กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ Download
 • กำหนดวันปฏิบัติงาน,แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ และตารางสอบปลายภาคระดับปริญญาตรี ภาคปกติ-ภาคค่ำ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ Download
 • ขอเชิญร่วมตักบาตร และร่วมงานเลี้ยงสังสรรในงานวันขึ้นปีใหม่ Download
 • ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ภาคค่ำ Download
 • ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ภาคปกติ Download
 • แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ-ภาคค่ำ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ Download
 • กำหนดวันปฏิบัติงานในช่วงสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ Download
 • คำสั่ง มหาวิทยาลัยสยาม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2552: Download
 • แบบฟอร์ม ตส.1-52: Download , แบบฟอร์ม ตส.3-52: Download ,แบบฟอร์ม QF_09_02: Download
 • กำหนดการซ้อมย่อย, ซ้อมใหญ่, และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 • ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ภาคค่ำDownload
 • ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ภาคปกติ Download
 • แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ-ภาคค่ำ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ Download
 • กำหนดวันปฏิบัติงานในช่วงสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๒ Download
 • ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ภาคค่ำ Download
 • ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ภาคปกติ Download
 • แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ-ภาคค่ำ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ Download
 • กำหนดวันปฏิบัติงานในช่วงสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๒ Download
 • คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 Download
 • แต่งตั้งกรรมการดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ-ภาคค่ำ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ Download

ปี 2551

 • แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคฤดูร้อนที่ ๑-๒ ต่อเนื่อง และภาคฤดูร้อนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ-ภาคค่ำ Download

 • กำหนดการปฏิบัติงานในช่วงสอบปลายภาค ประจำภาคฤดูร้อนที่ ๒/๒๕๕๑ Download
 • ตารางสอบปลายภาคฤดูร้อนที่ ๑-๒ ต่อเนื่อง และฤดูร้อนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ภาคปกติ Download
 • ตารางสอบปลายภาคฤดูร้อนที่ ๑-๒ ต่อเนื่อง และฤดูร้อนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ภาคค่ำ Download
 • แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคฤดูร้อนที่ ๑ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ-ภาคค่ำ ปีการศึกษา ๒๕๕๑Download
 • กำหนดการปฏิบัติงานในช่วงสอบปลายภาค ประจำภาคฤดูร้อนที่ ๑/๒๕๕๑ Download
 • ตารางสอบปลายภาคฤดูร้อนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ภาคปกติ Download
 • ตารางสอบปลายภาคฤดูร้อนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ภาคค่ำ Download
 • แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2551 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ-ภาคค่ำ Download

Hits: 1642