สำนักทรัพยากรบุคคล

•  ใบลาป่วย, ลากิจ, ลาคลอดบุตร ไทย-eng  .doc  •  .pdf
•  ใบประชุมสัมมนาอบรมเยี่ยมชมศึกษาดูงาน  .doc  •  .pdf
•  ใบขออนุมัติเข้าร่วมประชุม-อบรม-สัมมนา  .doc  •  .pdf
•  Request Form Recommendation .doc  •  .pdf

NEWS & ACTIVITIES

ข่าวสาร และกิจกรรม

Hits: 11904