มหาวิทยาลัยสยาม-รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2562เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่’62  คลิกโทร: 02-8686000
สมัครทางเว็บไซต์  https://admission.siam.edu/
ม.สยาม รับสมัคร นักเรียนนายสิบตำรวจสมัคร นายสิบตำรวจ-ข้าราชการ (รุ่น2)
ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.- 10 ส.ค. 62
siam business forum4-design thinking-โค้ชเมย์ ศรีพัฒนาสกุลร่วมฟัง “Design Thinking” คลิก
อังคาร 12 ก.พ. นี้ 14.00-16.00 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยามคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิกโทร ☎️ ต่อ 5306
รับนักศึกษาใหม่แล้ว ไอที, คอมฯ ธุรกิจ, อนิเมชั่น
รับสมัคร-ปริญญาเอกสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มหาวิทยาลัยสยามรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท-เอก สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) รายละเอียด
คณะสาธารณสุขศาสตร์-มหาวิทยาลัยสยามคณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับสมัครแล้ว
ถึง 23 มี.ค. 62 คลิกโทร: 02-8678088
ประชุมวิชาการ เรื่อง PHARMACOTHERAPY THROUGH THE CYCLE OF LIFE 2019: การใช้ยาตามวัฏจักรแห่งชีวิต 2562ประชุมวิชาการ การใช้ยาตามวัฏจักรแห่งชีวิต 2562
4–5 ก.ค.62 ลงทะเบียนภายใน 14 มิ.ย. รายละเอียด..

NEWS & ACTIVITIES

ข่าวสาร และกิจกรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยสยาม

เรื่อง ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
เพื่อเป็นการสร้างเสริมและพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะ บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยสยาม รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

มหาวิทยาลัยสยาม จึงกำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม คือ “ขยัน ซื่อสัตย์” โดยมีคำอธิบายดังนี้

ข้อ ๑. มีความขยัน มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความประพฤติที่มุ่งมั่น อุตสาหะ พยายาม ไม่ย่อท้อต่อป้ญหาและอุปสรรค มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน และพัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่อง
ข้อ ๒. มีความซื่อสัตย์ มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้มีความประพฤติซื่อสัตย์ ยึดมั่นในหลักการของ ความถูกต้อง ทั้งต่อตนเอง ต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ต่อประเทศชาติ มีความจริงใจ และปลอดจากความรู้สึก ลำเอียงอันจะนำไปสู่ความอคติ

ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ ผู้บริหาร คณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการสำนัก อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ได้ให้การส่งเสริม สนับสนุน และให้คำแนะนำแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อ จะได้ร่วมกันสร้างเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗

ดร.พรขัย มงคลวนิช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม

https://siam.edu/th/wp-content/uploads/2018/05/announceethic2556.pdf

ฟอร์มขอใช้บริการอินเทอร์เน็ต

หรือ Email แจ้งปัญหาการใช้งานมาที่ :it_center1@siam.edu

มหาวิทยาลัยสยาม ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 มีอาคารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน การปฏิบัติการและการทำกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งสิ้น 20 อาคาร หมายเลขเรียงตามลำดับการก่อสร้าง

 • อาคาร 1 อาคารอำนวยการ
 • อาคาร 2 อาคารเรียนรวม 5 ชั้นเดิม
 • อาคาร 3 อาคารอนุสรณ์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช
 • อาคาร 4 อาคารทรงไทยและโรงอาหาร
 • อาคาร 5 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล
 • อาคาร 6 อาคารสถาบันวิศวกรรมเครื่องพิมพ์
 • อาคาร 7 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมการเชื่อม
 • อาคาร 8 อาคารสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • อาคาร 9 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา
 • อาคาร 10 ศูนย์บริการด้านอาคารสถานที่และสื่อการสอน
 • อาคาร 11 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์
 • อาคาร 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ หอสมุดกลาง / หอประชุมใหญ่

แผนผังแผนที่ภายในมหาวิทยาลัย

 • อาคาร 13 อาคาร ATM
 • อาคาร 14 อาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
 • อาคาร 15 อาคารครบรอบ 30 ปี
 • อาคาร 16 โภชนาคาร
 • อาคาร 17 อาคารสโมสรนักศึกษา
 • อาคาร 18 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์
 • อาคาร 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น สำนักรับสมัคร / ศูนย์การประชุมวิชาการนานาชาติ
 • อาคาร 20 ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์
 • ลาน 21 สวนสันติภาพ
 • ลาน 22 ลานช้าง