มหาวิทยาลัยสยาม-รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2562เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่’62  สนใจโทร: 02-8686000
สมัครทางเว็บไซต์  https://admission.siam.edu/
หูกวางเกมส์ 2562กำหนดการ 23 มี.ค. 62
พิธีเปิด-ปิด หูกวางเกมส์
ต่อปริญญาโท รับต่อโท-สาขาวิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยสยามการเลื่อนตำแหน่งในอนาคต
สาขาการจัดการงานวิศวกรรม M.Eng.
ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามSME Clinic พุธ 20 มี.ค. นี้ 19.30-20:00น. Youtube 
ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ทุนกู้ยืม ม.สยามปัจฉิมนิเทศ นักศึกษากองทุน ปีการศึกษา 61
4 เมษา 62 หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 12
พาชนะ-มหาวิทยาลัยสยามพาชนะ Thesis Exhibition 2019
19-31 มี.ค. หอศิลปฯ กรุงเทพมหานคร
Flavor Workshop Friday, April26, 2019Flavor Workshop
Friday, April 26, 2019
ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสยาม“Cardio Workout” ลดพุง ลดโรค ศูนย์กีฬา
ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี 17.15-18.15 น.
ICT-KE 2019, 20-22 November
The 17th International Conference
คณะบริหารธุรกิจ ภาคปกติ ภาคค่ำ เปิดรับนักศึกษาใหม่แล้วคณะบริหารธุรกิจ ภาคปกติ ภาคค่ำ
เปิดรับนักศึกษาใหม่แล้ว คลิกอ่าน
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล-pnหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ถึง 15 พ.ค. 62 คลิกอ่านรายละเอียด
กองทุนกู้ยืม กยศ. 2562กยศ. ข้อกำหนดกู้ยืมเพื่อการศึกษา 2562
ผู้สนใจ วางแผน   คลิกดูรายละเอียด
ม.สยาม รับสมัคร นักเรียนนายสิบตำรวจสมัคร นายสิบตำรวจ-ข้าราชการ (รุ่น2)
ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.- 10 ส.ค. 62
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยามคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิกโทร ☎️ ต่อ 5306
รับนักศึกษาใหม่แล้ว ไอที, คอมฯ ธุรกิจ, อนิเมชั่น
รับสมัคร-ปริญญาเอกสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มหาวิทยาลัยสยามรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท-เอก สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) รายละเอียด
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม-รับตรง-62รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์
ขยายเวลาถึง 18 มี.ค. 62 อ่าน
คณะสาธารณสุขศาสตร์-มหาวิทยาลัยสยามคณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับสมัครแล้ว
ถึง 23 มี.ค. 62 คลิกโทร: 02-8678088
ประชุมวิชาการ เรื่อง PHARMACOTHERAPY THROUGH THE CYCLE OF LIFE 2019: การใช้ยาตามวัฏจักรแห่งชีวิต 2562ประชุมวิชาการ การใช้ยาตามวัฏจักรแห่งชีวิต 2562
4–5 ก.ค.62 ลงทะเบียนภายใน 14 มิ.ย. รายละเอียด..

ใบลาป่วย,ลากิจ,ลาคลอดบุตร ไทย-eng  .doc | .pdf


• แบบการประชุมสัมมนา อบรม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน .doc | .pdf


• ใบขออนุมัติเข้าร่วมประชุม-อบรม-สัมมนา .doc | .pdf


ขอหนังสือรับรอง .doc | .pdf


Request Form Recommendation2019 .doc | .pdf

• การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท ขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท ทั้งแบบมีรูปและไม่มีรูป รอรับ 30 นาที แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องได้ทันที


• การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาออนไลน์ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ต้องเสร็จภายใน 1 เมษายน 2562 Click เพื่อทำการประเมิน (สำนักทะเบียนและวัดผล, ประกาศเมื่อ 12/03/2562)


คณะแพทยศาตร์  รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๒ รอบที่ ๒


คณะพยาบาลศาสตร์ รับตรง วันนี้-18 มี.ค.62 อ่านรายละเอียด : 02-8678088 ต่อ 5306


• คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ถึง 23มี.ค.นี้


SCA Superstar Academy เปิดคอร์ส พัฒนาบุคลิกภาพและการพูดอย่างมืออาชีพ เรียนกับครูมืออาชีพ
INBOX: m.me/superstaracademy โทร 080-415-9999  IG: superstarcollege  Line ID: @superstarcollege

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

NEWS & ACTIVITIES

ข่าวสาร และกิจกรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยสยาม

เรื่อง ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
เพื่อเป็นการสร้างเสริมและพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะ บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยสยาม รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

มหาวิทยาลัยสยาม จึงกำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม คือ “ขยัน ซื่อสัตย์” โดยมีคำอธิบายดังนี้

ข้อ ๑. มีความขยัน มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความประพฤติที่มุ่งมั่น อุตสาหะ พยายาม ไม่ย่อท้อต่อป้ญหาและอุปสรรค มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน และพัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่อง
ข้อ ๒. มีความซื่อสัตย์ มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้มีความประพฤติซื่อสัตย์ ยึดมั่นในหลักการของ ความถูกต้อง ทั้งต่อตนเอง ต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ต่อประเทศชาติ มีความจริงใจ และปลอดจากความรู้สึก ลำเอียงอันจะนำไปสู่ความอคติ

ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ ผู้บริหาร คณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการสำนัก อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ได้ให้การส่งเสริม สนับสนุน และให้คำแนะนำแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อ จะได้ร่วมกันสร้างเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗

ดร.พรขัย มงคลวนิช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม

https://siam.edu/th/wp-content/uploads/2018/05/announceethic2556.pdf

ฟอร์มขอใช้บริการอินเทอร์เน็ต

หรือ Email แจ้งปัญหาการใช้งานมาที่ :it_center1@siam.edu

มหาวิทยาลัยสยาม ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 มีอาคารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน การปฏิบัติการและการทำกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งสิ้น 20 อาคาร หมายเลขเรียงตามลำดับการก่อสร้าง

 • อาคาร 1 อาคารอำนวยการ
 • อาคาร 2 อาคารเรียนรวม 5 ชั้นเดิม
 • อาคาร 3 อาคารอนุสรณ์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช
 • อาคาร 4 อาคารทรงไทยและโรงอาหาร
 • อาคาร 5 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล
 • อาคาร 6 อาคารสถาบันวิศวกรรมเครื่องพิมพ์
 • อาคาร 7 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมการเชื่อม
 • อาคาร 8 อาคารสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • อาคาร 9 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา
 • อาคาร 10 ศูนย์บริการด้านอาคารสถานที่และสื่อการสอน
 • อาคาร 11 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์
 • อาคาร 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ หอสมุดกลาง / หอประชุมใหญ่

แผนผังแผนที่ภายในมหาวิทยาลัย

 • อาคาร 13 อาคาร ATM
 • อาคาร 14 อาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
 • อาคาร 15 อาคารครบรอบ 30 ปี
 • อาคาร 16 โภชนาคาร
 • อาคาร 17 อาคารสโมสรนักศึกษา
 • อาคาร 18 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์
 • อาคาร 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น สำนักรับสมัคร / ศูนย์การประชุมวิชาการนานาชาติ
 • อาคาร 20 ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์
 • ลาน 21 สวนสันติภาพ
 • ลาน 22 ลานช้าง