partime-siam universityรับสมัครงาน นักศึกษาที่ต้องการหารายได้พิเศษ
1–31 ธ.ค.61 ติดต่อ สำนักแนะแนวฯ (เซเว่นชั้น 2)
Siam Cosplay & Cover Dance-New Year Party 2019Cosplay & Cover-Dance : New Year Party 2019
สวนสันติภาพ 6 ม.ค. 62 สมัครที่ สำนักกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสยาม-รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2562เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่’62  คลิกโทร: 02-8686000
สมัครทางเว็บไซต์  https://admission.siam.edu/
เรียนดี มีผลงาน Portfolio ทุนสูงสุด 20,000ทุนคนดีมีผลงาน เขียน Portfolio เริ่มวันนี้
ถึง 31 ม.ค. 62 ทุนสูงสุด 20,000 บาท คลิก
โครงการอบรมมัคคุเทศก์ มหาวิทยาลัยสยามอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป 6 พ.ย.61-31 ม.ค.62
ติดต่อสมัคร และสอบเข้า 3-4 พ.ย.61 รายละเอียด
มหาวิทยาลัยสยาม-วันหยุดปีใหม่-งานเลี้ยง-กำหนดการปีใหม่-2562ลงชื่อ งานรับขวัญวันปีใหม่ 2562
อังคารที่ 25 ธ.ค. 61 เริ่ม 11.00 น.
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ อนุบาล-ประถม ครั้งที่ 3การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ อนุบาล-ประถม ครั้งที่ 3
Siam i-Edu อาทิตย์ 20 มกราคม 62 อาคาร 12 ชั้น 4
จิตอาสา-โครงการแบ่งปันรอยยิ้มเพื่อน้องโครงการแบ่งปันรอยยิ้มเพื่อน้อง เสาร์ 12 ม.ค. 62
ชุมชนใต้สะพานพระราม 8 เวลา 08.00-13.00 น.
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46เตรียมพร้อม กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 46 ระหว่างวันที่ 11 – 20 มกราคม 2562
มหาวิทยาลัยสยาม-ชมรมพุทธศาสตร์-สวดมนต์เช้าและนั่งสมาธิสวดมนต์เช้าและนั่งสมาธิ ณ ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม
ทุกวัน อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น.

สำนักรับสมัคร มหาวิทยาลัยสยาม

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

สมัครเข้าศึกษา

สำนักรับสมัคร มหาวิทยาลัยสยาม

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

สมัครเข้าศึกษา

NEWS & ACTIVITIES

ข่าวสาร และกิจกรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยสยาม

เรื่อง ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
เพื่อเป็นการสร้างเสริมและพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะ บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยสยาม รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

มหาวิทยาลัยสยาม จึงกำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม คือ “ขยัน ซื่อสัตย์” โดยมีคำอธิบายดังนี้

ข้อ ๑. มีความขยัน มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความประพฤติที่มุ่งมั่น อุตสาหะ พยายาม ไม่ย่อท้อต่อป้ญหาและอุปสรรค มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน และพัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่อง
ข้อ ๒. มีความซื่อสัตย์ มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้มีความประพฤติซื่อสัตย์ ยึดมั่นในหลักการของ ความถูกต้อง ทั้งต่อตนเอง ต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ต่อประเทศชาติ มีความจริงใจ และปลอดจากความรู้สึก ลำเอียงอันจะนำไปสู่ความอคติ

ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ ผู้บริหาร คณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการสำนัก อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ได้ให้การส่งเสริม สนับสนุน และให้คำแนะนำแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อ จะได้ร่วมกันสร้างเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗

ดร.พรขัย มงคลวนิช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม

https://siam.edu/th/wp-content/uploads/2018/05/announceethic2556.pdf

ฟอร์มขอใช้บริการอินเทอร์เน็ต

หรือ Email แจ้งปัญหาการใช้งานมาที่ :it_center1@siam.edu

มหาวิทยาลัยสยาม ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 มีอาคารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน การปฏิบัติการและการทำกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งสิ้น 20 อาคาร หมายเลขเรียงตามลำดับการก่อสร้าง

 • อาคาร 1 อาคารอำนวยการ
 • อาคาร 2 อาคารเรียนรวม 5 ชั้นเดิม
 • อาคาร 3 อาคารอนุสรณ์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช
 • อาคาร 4 อาคารทรงไทยและโรงอาหาร
 • อาคาร 5 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล
 • อาคาร 6 อาคารสถาบันวิศวกรรมเครื่องพิมพ์
 • อาคาร 7 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมการเชื่อม
 • อาคาร 8 อาคารสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • อาคาร 9 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา
 • อาคาร 10 ศูนย์บริการด้านอาคารสถานที่และสื่อการสอน
 • อาคาร 11 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์
 • อาคาร 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ หอสมุดกลาง / หอประชุมใหญ่

แผนผังแผนที่ภายในมหาวิทยาลัย

 • อาคาร 13 อาคาร ATM
 • อาคาร 14 อาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
 • อาคาร 15 อาคารครบรอบ 30 ปี
 • อาคาร 16 โภชนาคาร
 • อาคาร 17 อาคารสโมสรนักศึกษา
 • อาคาร 18 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์
 • อาคาร 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น สำนักรับสมัคร / ศูนย์การประชุมวิชาการนานาชาติ
 • อาคาร 20 ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์
 • ลาน 21 สวนสันติภาพ
 • ลาน 22 ลานช้าง